3
Sana skwi guli ná, ma trapta ŋni ta kzlay, mal nzaghu mu hadna ma luwa Atina*, ka ŋni ka ghunadapta da kaghuni ta Timute ta nzakway ka zwaŋama ŋni, ta ksa slna Lazglafta ya guli. Kawadaga ŋni nda tsi ta mna Lfiɗa Gwaɗa ta ghəŋa Yesu Kristi. Ghunadap ghuna ŋni da kaghuni ŋa sgaghunaghatá mbraku, ŋa dihavata ghuni ma zlghay nda ŋuɗuf, kada kwala ŋuɗufa dər wa da tɗu ma na ghuya ɗaŋwa ndanana, kabga nda sna kaghuni kazlay: Favamafa Lazglafta ta tsaya kəʼa. Ma fitika nzakwa ŋni da kaghuni ná, ghadaghada ŋni ta mnaghunata kazlay: Dzaʼa mamu ghuya ɗaŋwa katakata kəʼa. Tsaya tama ta slaku manda va ya snaŋ kuni. Ma trapta ɗa ta hbanatá ŋuɗufa ɗa, kəl yu ka ghunadaptá Timute da kaghuni, ŋa snaŋtá nzakwa zlghay nda ŋuɗufa ghuni. Ta zləŋay yu ta baraghata halaway ta kaghuni, da nzatá tsa slna maga ŋni ya ka bətbət.
Ndanana tama, sliʼafsliʼa Timute da kaghuni ka vragaghuta da aŋni, ka rusaŋnaftá tsi ta gwaɗa ta zlghay nda ŋuɗufa ghuni, nda ya ká kuni ta ɗvutá mndu. Ka mnaŋnaftá tsi guli ya ká kuni ta famtá aŋni ma duʼa ghuni dardar, nda ya ka kuni ta kuma nghəglaŋtá aŋni, manda ya ta kumə aŋni ta nghaŋtá kaghuni ya guli. Tsaya tama zwanama, lɓaŋnalɓa zlghay nda ŋuɗufa ghuni ta ŋuɗuf, ma tsa ghuyata ɗaŋwa ŋni ɓasu ŋni ya. Ndanana tama ná, ta hafu ŋni, kabga dihatá vgha ghuni ma ndiʼatá vgha ghuni ta Mgham Yesu. Ndaw dzaʼa rfa ŋni ta Lazglafta ŋni ta ghəŋa kaghuni ma na zɗaŋnafta zɗaŋnaf kuni ta ŋuɗuf ta kəmani na? 10 Nda rviɗikani tani, nda fitikani tani ŋni ta ndiʼata ka maga duʼa da tsi, ŋa vlaŋnatani ta tvi, ŋa lagha ŋni da nghaghunaghata, nda ya ŋa kɗighunistá skwi ya ta pɗaghuta ma zlghay nda ŋuɗufa ghuni.
11 Má ka ɓhadaŋnaghaɓha Lazglafta tsatsi ka ghəŋani ta nzakway ka Da mu, nda Mghama mu Yesu, da kaghuni. 12 Kaghuni ya guli, má ka sgaghunagha sga Mgham Yesu ta tsa ɗvu mataba ghuni ya, nda ya ta magə kuni ŋa inda sanlaha ma mnduha ya guli, ka nzakwa tsi manda va ya ta ɗvu aŋni ta kaghuni ya. 13 Má ka sladanafslada Lazglafta ta ŋuɗufa ghuni ŋa nzakwa ghuni nda ghuɓa kul haɗ gwaɗa ta ghəŋa ghuni ta kəma Lazglafta Da mu, baɗu sagha dzaʼa sagha Mghama mu Yesu Kristi kawadaga nda inda duhwalhani ya.
* 3:1 Ngha ta Slna gwal ghunay 17:15-16. 3:6 Ngha ta Slna gwal ghunay 18:5.