4
Nzaku ta zɗəganatá Lazglafta
Zwanama ɗa, nu skwi ta pɗaku ŋa mnay, ya nda ghada taghaghunafta ŋni ka kuni da magay ŋa zɗəganatá Lazglafta. Ya manda va tsaya ta nzakwa kuni ta tsa nzaku na. Ta ndəɓa ghuna ndəɓa ŋni ta dzvu katakata, ta vlaghunavla ŋni ta hiɗaku manda va tsaya. Ma hga Mghama mu Yesu Kristi, ka kɗaŋta kuni ta dzaʼa ta kəma ta kəma. Nda sna kuni ta nzaku ya taghaghunaf ŋni nda ma mbrakwa Mghama mu Yesu. Skwi ya kumə Lazglafta ná, nzata ghuni hezleʼ a ta kəmani kul haɗ hliri. Snaŋta dər wa ta nzaku nda markwa taŋ, ka vlaŋtá glaku manda ya ta kumə Lazglafta, ŋa ghudzaku tida manda ŋa gwal kul snaŋta Lazglafta ya a guli wa. Ma tsa skwiha ya tama ná, ma tsaghu sani ta sani ka nənɓapta, kabga dzaʼa ghuzlanap ghuzla Lazglafta tiri ta gwal ta maga mndərga tsaya, manda ya ghada ŋni ta mnuta ya. Hgaf a Lazglafta ta amu ŋa maga sliʼiŋsliʼiŋ wa. Hgaf ŋa nzata mu hezleʼ a ta amu. Tsaya tama, ka va a yu ta tsa gwaɗa ya wu ka mndu katsi, mndu a vziŋ tsi wu, Lazglafta ta vlaghunatá Sulkumani nda ghuɓa ya vziŋ tsi.
Ta ghəŋa ɗvuvusta ghuni ta ghəŋa ghuni ná, ta dzaʼa vindaghunafta nda vinda a lu wu, kabga ghadaghada Lazglafta ka ghəŋani ta taghaghunafta. 10 Tsaya skwi ta magə kuni ŋa inda* mnduha Lazglafta ta haɗika Mekaduniya demdem. Ta ndəɓa dzva yu da kaghuni zwanama, ka kɗaŋta kuni ta magay ta kəma ta kəma. 11 Ŋavawaŋa ka nzata kuni nda zɗaku, ma tsatsafaku kuni ta tsatsafaku, magawamaga ta slna nda dzva ghuni ŋa kata ghəŋa ghuni, manda ya ghada ŋni ta mnaghunata ya. 12 Ka mantsa ka kuni magay katsi, dzaʼa vlay gwal ta kul zlghafta ta glaku ŋa ghuni, haɗ kuni dzaʼa slaslamaku guli wa.
Gwaɗa ta sagha Mgham Yesu
13 Zwanama ɗa, ta kumay yu ta snaŋta ghuni ta skwi ta ghəŋa gwal nda rwa, da nzatá kuni sasuʼanaka manda gwal ta kul faftá ghəŋa taŋ ta Yesu. 14 Tsəhala grafgra amu kazlay: Mtumta Yesu ka sliʼagaptá tsi kəʼa ya, mantsa ya guli ná, grafma gra guli kazlay: Dzaʼa sliʼaganapsliʼa nda ma Yesu ta inda gwal ta rwuta kawadaga nda Yesu ma zlghay nda ŋuɗuf guli kəʼa.
15 Na gwaɗa dzaʼa ŋni mnay ndanana ná, gwaɗa ya mna Mgham Yesu ya. Baɗu tsa fitik dzaʼa vragata tsi ya ná, tiŋlaghuta a amu ta ndiri ya ta gwal nda rwa wa. 16 Baɗu tsaya, dzaʼa ghudzaga ghudzaga lwa Lazglafta, ŋa kapaŋta mali ta ghəŋa duhwalhani ta lwi, ka vyatá dula Lazglafta, ŋa saha Mghama mu Yesu ka ghəŋani ta luwa, ŋa sliʼagapta gwal nda rwa ma Kristi karaku taŋtaŋ, 17 ŋa hla amu ta ndiri ya kawadaga nda həŋ ma ghwayak, ŋa dzaʼa guyaku nda Mgham Yesu ma ghuvaŋata luwa. Mantsa ya tama, ŋa nzakwa mu ŋa ɗekɗek kawadaga nda Mgham Lazglafta. 18 Tsaya tama lɓuvuswa ŋuɗuf nda tsa gwaɗaha ya.
* 4:10 Ngha ta 2 La Kwareŋt 1:16. 4:17 Aya 15-17: Gray nda 1 La Kwareŋt 15:51-52.