5
Sna a lu ta fitik dzaʼa vragata Yesu wa
Zwanama ɗa, pahəgla a kuni ta vindaghunafta ka ta wati fitik, nda ya ka ta wati luwa dzaʼa magakwa tsa skwiha ya wa. Nda sna kaghuni ka ghəŋa ghuni kazlay: Manda ghali ta sagha girviɗik* ya dzaʼa sagha fitika Mgham Yesu kəʼa. Ma fitika mnay mnduha kazlay: Zɗa nzaku, ta haɗ hwazlaɓaku wu kəʼa ya, gi ma tsaya dzaʼa slakwa ɓadzaku, manda va ya ta sagha fitika dgakwa marakw nda huɗi dluk ya. Haɗ həŋ dzaʼa ndapta mida wa. Kaghuni zwanama ɗa, ma grum a nzatá nzakwa kaghuni, ŋa sagha tsa fitik ya ksaghunaghata manda ghali wa. Kaghuni demdem ná, zwana tsuwaɗaka fitik kaghuni. Nza a amu manda gwal ma grum girviɗik ya wa. Ka si mantsa tsi katsi, ma ksu hani ta amu manda ŋa sanlaha ya. Katək ná, nzamanza hzleŋa ndiri ka zlaha vgha mu. Gwal ta hani ná, girviɗik ta hana həŋ ta hani, girviɗik ta ghuyakwa həŋ ta ghuyaku guli. Amu ya, gifitik ta mbaɗa amu ta mbaɗa. Zlaha ma vgha mu. Klafma zlghay nda ŋuɗuf nda ɗvu ka nzakwa həŋ manda suɗatá lguta kufur ŋa wara nda tsi. Fafma ghəŋa mu ta mbaku manda fatá takazak ma ghəŋ. Pəgha a Lazglafta ta amu ŋa ghuzlamap tiri wa. Hgafhga ta amu ŋa mbamafta nda ma Mghama mu Yesu Kristi. 10 Ta ghəŋa amu mtuta Yesu, ŋa nzakwa mu kawadaga nda tsi. Dər má ta nda iri mu, dər má nda rwa mu, kawadaga nzatá nzakwa mu nda tsi. 11 Tsaya tama, mbruvuswambra ta vgha ghuni, katuvuswa kata ta vgha ghuni manda ya ta magə kuni ndanana ya.
Dzatá ghəŋa gwaɗa Pwal
12 Zwanama ɗa, ta ndəɓa dzvu yu da kaghuni, vlawa glaku ŋa gwal ta ksa slna Lazglafta mataba ghuni, gwal zbap Lazglafta ka fata ta ghəŋa kaghuni ŋa taghaghunaftá tvani ya. 13 Vlawa glaku ŋa taŋ dar ka ɗvuta kuni ta həŋ katakata ta ghəŋa slna taŋ. Nzuvuswanza nda zɗaku mataba ghuni, nda ya nda sanlaha guli.
14 Zwanama ɗa, ta ndəɓa dzvu yu da kaghuni, dvawadva ta gwal ta yaɗi, tsafarawa gwal huleɓhuleɓa, vlawa mbraku ŋa gwal htu mbrakwa taŋ, ka ksa kuni ta ŋuɗuf nda inda mndu. 15 Ɗaswa ka kuni, da vranamtá mndu ta ŋaslu ta mndu nda ŋaslu. Ŋavawaŋa katək, ka maga skwi ya ɗina mataba ghuni, nda ya ŋa hamata sanlaha tani.
16 Nda rfu ka kuni nzakwa ghuni. 17 Ma zlanap kuni ta maga duʼa. 18 Rfanaghawa Lazglafta dər ta ghəŋa wati ma skwi tsi, kabga tsaya skwi ŋa magay ghuni ta zɗəganatá Lazglafta, na tsa kaghuni gwal nda ndiʼa nda Yesu Kristi ya.
19 Ma suʼufiŋ kuni ta Sulkum nda ghuɓa, 20 Ma mnə kuni ta mtsiriuʼ nda gwaɗa la anabi. 21 Ama kwatsaɗapwa inda skwi demdem, ka zbapta kuni ta ya ɗina, 22 ka tsaghuta kuni ta vgha nda inda ɓədzaku.
23 Ka ghuɓaghunaghuɓa Lazglafta ya ta vlatá zɗaku kaghəŋani, ka naghunaftá tsi ka ŋani dardar. Ka ngha tsatsi ta kaghuni tsuhtsuh, nda sulkuma ghuni tani, nda hafa ghuni tani, nda sluʼuvgha ghuni tani. Tsaya dzaʼa kwal rutsak kul nzafta ta kaghuni ma fitika sagha Mghama mu Yesu Kristi. 24 Dzaʼa magay tsa Lazglafta ta hgaftá kaghuni ya, kabga ta magay ta inda skwi ya mna tsi.
25 Zwanama ɗa, ndəɓawa dzvu ta ghəŋa aŋni.
26 Ka ganaghata kuni ta zgu ta zwanama nda ɗvaftá vgha hmətət.
27 Ta ndəɓa ghunatá dzvu yu ma hga Mgham Yesu. Ka dzaŋanafta kuni ta na ɗelewer na ta inda zwanama.
28 Ka nza zɗakatahuɗa Mghama mu Yesu Kristi kawadaga nda kaghuni.
* 5:2 Gray nda Mata 24:43, Lukwa 12:39, 2 Piyer 3:10. 5:3 Gray nda Irmiya 6:14, 8:11. 5:8 Gray nda Isaya 59:17, Afisus 6:11-17.