Tsgha ta lwa
Yuda
1
Ga zgu
Iʼi Yuda ta nzakway ka kwalva Yesu Kristi, zwaŋamani ma Yakubu*, ta vindaghunaftá na ɗelewer na. Ta ga zgu yu ŋa ghuni gwal hagaf Lazglafta Da, gwal ɗvu tsi ka pghata ŋa Yesu Kristi.
Ka nza hiɗahiɗa Lazglafta nda zɗakwani nda ɗvutá mndani kawadaga nda kaghuni.
Guma ta ghəŋa gwal ghwaɗak
Graha ɗa ya ta ɗvu yu ma ŋuɗufa ɗa, gitagita a ta ɗvuta yu ta vindaghunaftá skwi ta ghəŋa gwaɗa ta mbaku ya ka skwa turtuk mu mida wu, kabga tsa, nda nza tkweʼ ka vindaghunafta ɗa, ŋa vlaghunatá mbraku, ŋa ŋavata ghuni ma zlghay nda ŋuɗuf ya zlghaf kuni, ya vlaŋ Lazglafta ta mnduhani. Tsa gwaɗa ta mbaku ya ná, haɗ dzaʼa walaŋta mbəɗavafta wa. Klə yu ka mna tsaya ná, nda ndəgha mnduha ta kɗikadamta da taba ghuni, ka ɓadza zɗakatahuɗa Lazglafta. «Lma a Lazglafta ta magay mndu ta ghwaɗaka skwi ta kumə mndu wu,» ka həŋ ta mnay. Mantsa ya vziŋta həŋ ta Yesu Kristi ta nzakway ka Mgham ta ghəŋa amu. Mndərga tsa mnduha ya ná, nda ghada vinda ta tsatá guma ta ghəŋa taŋ daga ghalya.
Ka havaghunakhava yu ta skwi ghada kuni ta snaŋta ɓa. Ghalya, ka kataŋtá Lazglafta ta la Israʼila, ka hlagaptá həŋ ma Masar. Ka rwanaghutá tsi ta gwal kul faftá ghəŋa taŋ ta tsatsi. Havak kuni guli ta mnduha Lazglafta ta Pak vla ga mgham vlaŋ lu ta həŋ, ka zlanavatá tsa vli si vlaŋ Lazglafta ta həŋ ya. Ta ghəŋa tsaya kəl Lazglafta ka hlaftá həŋ ka tsamta, ka zlaŋtá həŋ ma vəl tɗika ŋa kzla kɗiŋta Lazglafta ta tsatá guma ta ghəŋa taŋ baɗu tsa fitik dagala ya. Havak kuni guli ta luwa Suduma nda luwa Gwamura, nda sana luwaha ta wanaftá həŋ. Ka magə mnduha ma tsa luwaha ya ta sliʼiŋsliʼiŋ manda ŋa tsa duhwalha Lazglafta ya. Ka sliʼamtá həŋ da hliri nda sluʼuvgha ya kul raku ka magay mnda səla. Ka pghamtá Lazglafta ta həŋ ma vu kul mtavata ɗekɗek. Tsaya ná, ŋa maranaŋtá mnduha ta skwi ya dzaʼa magə Lazglafta nda gwal ta magaku mantsa ya.
Tsa mnduha ta lamə da taba ghuni ya ná, mndərga ya ghwaɗaka skwiha ya ta magə həŋ. Ta sliʼamsliʼa həŋ da maga ghwaɗaka skwi ta zɗəganatá həŋ manda ya ta fanaghata suni ta həŋ. Vla a həŋ ta glaku ŋa Lazglafta wu, mbaɗa həŋ ka raraza gwal dagaladagala ta luwa. Dər Misel mali mataba duhwalha Lazglafta má, walaŋ a ta razanaftá halaway baɗu zlərɗay taŋ ta wi ta ghəŋa mbla Musa wa. Skwi mnana tsi kweŋkweŋ ná, «Ka dvagha dva Lazglafta,» kaʼa, 10 Hahəŋ ta taŋ, raraza skwi kul snaŋtá həŋ yeya ŋa taŋ. Manda nimtak magakwa taŋ, ghəŋa zaɗaku ta kala həŋ. 11 Ɗaŋwa ŋa taŋ, kabga mndərga skwi maga Kayinu ghalya ta magə həŋ. Ka vziŋtá həŋ ta ghəŋa taŋ ka maga ghwaɗaka skwi ŋa mutsa tsedi manda ŋa Balama ghalya guli, ŋa rwakwa taŋ kabga sliʼavafta taŋ nda zlərɗutawi manda ŋa Kware ghalya. 12 Ta ksaku ka hula nzata ghuni ka za skwa zay kawadaga nda həŋ. Ghəŋa taŋ skwi snaŋ həŋ. Hahəŋ gwal ta ŋriŋtá skwa zay ma vla guyatá ghəŋa mnduha ka za skwi, ksa a hula ta həŋ wa. Manda ŋatá matətɗu ta vusliŋ falak ya həŋ, manda fu kul haɗ ta yafta dər ma fitika yakwani tsi ya həŋ. Manda fu tɗiŋ lu nda slrəŋ nda slrəŋ ta mtuta ka ghwaluta dzuŋuŋ ya həŋ. 13 Manda tska ta ŋəɗak ta wa sgam, tskana vəl va gamtsaʼuwakwa drəf ya na dmakuha taŋ. Manda tekwatsa ta sliʼafta ta vla taŋ ka ndandaraku ta luwa ya həŋ. Ma vəl ka ŋra tɗik fanata Lazglafta ta vli ŋa nzakwa taŋ ŋa kɗekedzeŋ§.
14 Ka Inuk ta nzakway ka mandəfáŋa dzidzí daga ta Adamu mnata ta ghəŋa mndərga tsa mnduha ya daga ghalya na: «Wya Mgham ta saha kawadaga nda duhwalhani nda ndəgha ŋəɗdəm, 15 ŋa tsa guma ta ghəŋa inda mndu ta ghəŋa haɗik, ŋa tsanaghatani ta guma ta inda gwal kul sna gwaɗa da tsi. Ta ghəŋa vəl maganata taŋ ta ghwaɗaka skwi, nda ya ta ghəŋa ŋaslu bədzakana həŋ guli,» kaʼa. 16 Ta ghəŋ tsa mnduha ya mna Inuk ta tsa gwaɗa ya kazlay: Ruruŋwaku nda ŋaɗa ghəŋ yeya ŋa taŋ inda fitik. Skwi ta kumə ghəŋa taŋ ta magə həŋ, ghuba mndu ŋa gatu ta wi skwi ta gwaɗə həŋ.
Dəvu nda zlahu
17 Kaghuni graha ɗa ya ta ɗvu yu, havakwahava ta gwaɗa ghada mnduha Mgham Yesu Kristi ta mnaghunata. 18 Ka həŋ mnaghunata na: «Mamu mnduha dzaʼa ghuɓasa gwal ta zlghaftá Lazglafta ma kɗavakta fitikha. Nzaku manda ya kumaŋ tsa ghwaɗaka ndana* taŋ ya, ŋa taŋ.» 19 Tsa hahəŋ ya ta klaktá daga vgha mataba mnduha. Ghəŋa taŋ ta ɗvu həŋ. Haɗ Sulkuma Lazglafta ma həŋ wa.
20 Kaghuni tama graha ɗa ta ɗvu yu nda ŋuɗufa ɗa, katuvuswa vgha ghuni ma zlghay nda ŋuɗufa ghuni, ka glakwa kuni. Ŋavawaŋa ka maga duʼa nda mbrakwa Sulkum nda ghuɓa. 21 Nzawanza ma ɗvutá mnda Lazglafta. Fafwa ghəŋa ghuni hzleŋa ta zɗakatahuɗa Mghama mu Yesu Kristi ŋa mutsa hafu ŋa kɗekedzeŋ. 22 Tawawa hiɗahiɗa, ka kataŋta kuni ta gwal ta daga ghəŋ. 23 Mbanafwamba ta sanlaha guli nda tɗigiŋtá həŋ ma skwi dzaʼa klamtá həŋ da vu. Tawawa hiɗahiɗa ta sanlaha, ama ɗaswa ka kuni da tɗamtá həŋ ta kaghuni da dmakwa taŋ.
Vlaŋta glaku ta Lazglafta
24 Ka nza glaku ŋa Lazglafta ya ta laviŋtá ngha kaghuni, yaha kuni zlumbutá, tsatsi dzaʼa ghuɓighunista tsezleʼ ŋa rfay ghuni ta rfu ta hladaghunaghatá tsi ta kəma glakwani. 25 Ŋa Lazglafta turtukwani ya ta mbamafta nda ma Yesu Kristi Mghama mu ga mgham, nda mbraku, nda glaku, daga manda ghalya nda ya ndanana ha ŋa kɗekedzeŋ. Amin.
* 1:1 Yakubu: Ngha ta Mata 13:55, Markus 6:3. 1:9 Ngha ta 1 Tesalunik 4:16 Ngha ta Daniyel 10:13, 21, 12:1, Suna Yuhwana 12:7. Mbəla Musa: Gray nda Vrafta ta zlahu 34:6, gray nda Zakari 3:2. 1:11 Kayinu: Ngha ta Zlrafta 4:3-8, Balama: ngha ta Mbsak 22:1-35, Kware: Ngha ta Mbsak 16:1-35. § 1:13 Ngha ta Zlrafta 5:18, 21:24. * 1:18 Ngha ta 2 Piyer 3:3.