Suna Yuhwana
1
Skwiha marigiŋ Yesu Kristi ma na ɗelewer na
Nana ɗelewer na ná, ta gwaɗay ta gwaɗa ta ghəŋa skwi ya maranaŋ Yesu Kristi ta gwal ka kwalva Lazglafta. Lazglafta ta vlaŋtá tsa skwiha ya ŋa maranaŋtá həŋ, ŋa snaŋta taŋ ta skwi ta dzaʼa gi magaku. Tsaya tama kəl Yesu Kristi ka ghunaftá duhwalani da kwalvani Yuhwana ŋa maranaŋtá tsa skwiha ya. Inda na skwiha nghaŋ yu na ná, gwaɗa Lazglafta ya kahwathwata, masləmtsəka Yesu Kristi yu, ka Yuhwana. Tfawi ta ghəŋa gwal ta dzaŋa na ɗelewer na. Tfawi ta ghəŋa gwal ta snaŋtá tsəna tsghatá lwa Lazglafta na. Ka snatá inda na skwiha nda vinda na. Grafgra kazlay: Ndusakndusa fitika magakwa tsa skwiha ya kəʼa.
Tsgha ta lwi ŋa Iglizha ndəfáŋ
Iʼi Yuhwana ta vinday ŋa ghuɓa Iglizha ndəfáŋ ta haɗika Asiya.
Ka vlaghunavla Lazglafta ta zɗakatahuɗani nda zɗakwani. Tsatsi Lazglafta daga manda ghalya, va tsa tsatsi ya guli ndanana, tsa tsatsi ya guli ta kəma. Ka vlaghunavla tsa Sulkumhani ndəfáŋ ta nzaku tavata dughurukwani ya, ta zɗakatahuɗi nda zɗaku guli. Ka vlaghunavla Yesu Kristi ta nzakway ka vərɗa masləmtsək ya guli, ta zɗakatahuɗi nda zɗaku. Tsatsi na taŋtaŋa mndu ta sliʼagapta ma mtaku nda hafu. Tsatsi ta ga mgham ta ghəŋa inda mghamha ta ga mgham ta ghəŋa haɗik.
Ɗvuɗva tsa Yesu Kristi ya ta amu. Ka pghiŋtá tsi ta usani ŋa varagamapta ma dmaku. Tsatsi ta namafta ka gwal ta ga mgham, ka gwal ta vla skwi ŋa Lazglafta ta nzakway ka Dani. Ŋani glaku nda mbraku ŋa kɗekedzeŋ. Amin!
Wya tsi dzaʼa sagha ma ghwayak.
Dzaʼa nda ngha inda mnduha nda ira taŋ,
nduk nda tsa gwal ta dzata ya tani.
Dzaʼa taway inda mndəra mndu ta taw ta ghəŋani.
Manda va tsaya dzaʼa nzakwa tsi. Amin!
«Iʼi zlraftani, iʼi kɗavaktani,» ka Mgham Lazglafta mnata. Tsatsi Lazglafta ta mbruta, tsatsi ya manda ghalya, tsatsi ya ndanana guli, tsatsi ya guli ta kəma.
Nghaŋta Yuhwana ta Kristi ma glakwani
Iʼi Yuhwana zwaŋama ghuni ya ta vindaghunafta. Nda iʼi tani, nda kaghuni tani, nda guya vgha mu ma Yesu. Ta kuwa turtuk mu ma ghuya ɗaŋwa. Suʼuway ta suʼu mu demdem. Ma ga mghamani mu. Ksafksa lu ta iʼi, ka klaghata vziŋta ta tsatá haɗik ma takataka drəf ta hgu lu ka Patmus*, ta ghəŋa vəl mnay ɗa nda tvani ta gwaɗa Lazglafta nda kahwathwatani ya marigiŋ tsi ma Yesu.
10 Ma sana fitik baɗu Dəmas, ka ksuta Sulkum nda ghuɓa ta iʼi. Ka snaŋta yu ta lwi ta gwaɗata nda lwi dagala manda ghudzaga duli nda ga mahulhula ɗa. 11 Kaʼa mantsa: «Klafkla ta ɗelewer ka vindamta ka mida ta skwi nghaŋ ka. Ka tsaghanafta ka ta ghuɓa Iglizha ndəfáŋ, ta nzakway ka luwa: Afisus, Samirna, Pergam, Tiyatir, Sardis, Filadelfi nda Lawdikiya,» kaʼa.
Na snaŋta ɗa ta tsa lwi ya, 12 ka mbəɗavata yu ka nghay ka wa tsa mndu ta gwaɗa nda iʼi ya. Mbəɗavata ɗa, ka nghaŋta yu ta pitirlaha dasu ndəfáŋ. 13 Ma takataka taŋ, mamu sana mndu ta sladu manda tsatá Zwaŋa mndu, nda suɗatá lgut zutut dikw ta səla ta vghani, hbana tsi ma ghuva nda ɓanava magaf lu nda dasu. 14 Ka ŋusliŋ tilil swidi ma ghəŋani manda ɓata swida tuwak nda ya manda ɓata papla. Ta zlghaku iri ma ghəŋani manda vu. 15 Ta wuɗaku səlahani manda kufur sluwap lu ma vu. Manda ghudzaga bərzlakwa imi ka lwani ta ghudzaga. 16 Ka ŋanatá tsi ta tekwatsaha ndəfáŋ ma dzva zeghwani. Ka sabə kafay nda za slərpuhani his his ma wani. Ta wuɗaku kumani manda wuɗakwa fitik ma ghəŋ. 17 Manda nghaŋta ɗa, ka zləmbatá yu ta kəmani manda mndu nda mta. Ka faftá tsi ta dzva zeghwani ta iʼi, kaʼa mantsa: «Ma zləŋ ka ta zləŋ! Iʼi taŋtaŋani, iʼi kɗavaktani, 18 iʼi hafu. Si nda mta yu, ama nda hafu yu ndana ŋa kɗekedzeŋ. Ma dzva ɗa ŋanata yu ta makuɓla mtaku nda həga mtaku tani. 19 Vinda tama ta inda skwi ya nghaŋ ka, nda inda skwi ya ta magaku ndanana, nda inda skwi ya dzaʼa gi sagha tahula tsa. 20 Wya klatá ghəŋa skwi ya nda ɗifa ma na tekwatsaha ndəfáŋ ta nghə ka ma dzva zeghwa ɗa, nda ya ma Pitirlaha dasu ndəfáŋ na: Tsa tekwatsaha ndəfáŋ ya ná, duhwalha Lazglafta ta ghəŋa ghuɓa Igliz ndəfáŋ ya. Tsa pitirlaha ndəfáŋ ya guli ná, tsa Igliz ndəfáŋ yeya guli.»
* 1:9 Patmus: sana zwaŋa vli ya ta tsavata ma drəfa Ege, ta maga meli 100 nda luwa Afisus. Vli ya ta hlaghata lu ta gwal ta tsanaghata la ŋumna Ruma ta guma ta həŋ, na tsa vli ya. 1:17 Aya 13. 15: Ngha ta Daniyel 7:13, nda 10:5, nda 7:9, nda 10:6. Aya 16:17. Ngha ta Isaya 49:2, Hebru 4:12, Isaya 44:6, nda 48:12.