2
Tsgha ta lwi ŋa Igliz ma Luwa Afisus
«Vinda ŋa duhwala Lazglafta ta nzakway ka ŋa Igliz ma luwa Afisus:
«Wya skwi ya mna mndu ya ta ŋanata tekwatsaha ndəfáŋ ma dzva zeghwani, ta mbaɗa mataba pitirlaha dasu ndəfáŋ. Kaʼa mantsa: Nda sna yu ta slnaha gha, ta dzadza ka ta vgha meʼ ka magay, ta ŋavaŋa ka. Haɗ ka ta dzrawi nda gwal ta sidi wa. Ghunatá mndu ŋni, ka sanlaha ma mnduha ta mnay. Tsaw ta ghunata mndu a həŋ kay guli mataba tsa wa. Ka dzəghaŋtá ka ta həŋ, ka tsatsaftá ka kazlay: Gwal tsakalawi həŋ kəʼa. Ta ŋavaŋa ka, ka suʼa ghuya ɗaŋwa ta ghəŋa gwaɗa ta iʼi. Haɗ ka ta rwa mala gulu wa. Ama, mamu sana skwi ta dvu yu ta kagha ta ghəŋani. Ɗvəgla a ka ta iʼi manda ya si ta ɗvə ka taŋtaŋ wa. Havak hava, ka ma vəl ga zlambuta ka ya. Ka payanata ka ta nzakwagha, ka vranafta ka ta nzakwa gha manda va ya si ghalya. Ka kwalaghukwala ka ta mbəɗanafta nzakwa gha katsi, dzaʼa laghala yu da slaghaghata, ŋa klaghuta pitirla gha ma vlani. Nziya nza tsi ná, mamu sana skwi ta zɗigihata ma kagha. Ta husa gha husa slna la Nikwalay manda va ya ta husihata tsi ta iʼi ya guli.
«Ka mamu sləməŋa snay da mndu, ka sna tsi ta skwi ta mnə Sulkum ŋa Igliz.
«Ŋa gwal ta zaktá ghwa ya, dzaʼa vlaŋvla yu ta fwa hafu ta slanaghata lu ma gama Lazglafta* ya ta həŋ, ŋa zay taŋ.»
Tsgha ta lwi ŋa Igliz ma luwa Samirna
«Vinda ŋa duhwala Lazglafta ta nzakway ka ŋa Igliz ma luwa Samirna:
«Wya gwaɗa ta mnə mndu ta nzakway ka taŋtaŋani nda kɗavaktani, mndu ya si ta mtuta ka vragapta nda hafu ya. Nda sna yu ta sa duni ta sə ka, nda pɗa gha. Tsaw ka gadghəl ka. Nda sna yu ta rutsak ya ta pghə lu ta kagha, nda ya ta pghə tsa gwal ta mnay kazlay: La Yahuda aŋni kəʼa ya, tsaw mantsa ya a həŋ wu, guyata ghəŋa mnduha halaway həŋ. 10 Ma zləŋ ka ta ghuya ɗaŋwa ya dzaʼa ka da ghuyay. Ya wya halaway dzaʼa hlafta sanlaha ma kaghuni ka pghamta ma gamak ŋa dzəghaghunata, ŋa zaghunatá fitik ghwaŋ ta giri ŋa ghuni. Ka sladafta ka ta zlghay nda ŋuɗufa gha dər ŋa dzata kagha tsi. Dzaʼa vlaghavla yu ta hafu ŋa nisəla vəl zata gha ta ghwa.
11 «Mndu ya nda sləməŋa snay, ka sna tsi ta skwi ta mnə Sulkum ŋa Igliz.
«Mndu ya ta zata ghwa ná, haɗ mtakwa mahis dzaʼa walaŋta ksaŋta wa,» kaʼa.
Tsgha ta lwi ŋa Igliz ma luwa Pergam
12 «Vinda ŋa duhwala Lazglafta ya ta nzakway ka ŋa Igliz ma luwa Pergam:
«Wya gwaɗa ya mna mndu ta ŋanata kafay ya nda za wani his his. 13 Nda sna yu kazlay: Ma vla ga mghama halaway nzata ka kəʼa. Kulam nda tsa, ndiʼafndiʼa ka ta vgha ta iʼi. Zlana a ka ta zlghay nda ŋuɗufa gha, dər ma fitika dzata Aŋtipas ta nzakway ka ŋərma mndu, ka masləmtsəka ɗa ma luwa ghuni, ma vla nzakwa halaway ya wa. 14 Ama wya skwiha ta dvaghaghata yu: Mamu sanlaha mataba ghuni ta ɗvutá tagha skwa Balam, ya ta taghanaftá Balak, ka pghamta zwana la Israʼila da ga dmaku, ŋa za sluʼa skwa wuyay, nda ya ŋa maga sliʼiŋsliʼiŋ ya. 15 Manda tsaya guli ná, mamu sanlaha mataba ghuni ta ɗvuta tagha skwa la Nikwalay guli. 16 Mbəɗanafmbəɗa ta nzakwa gha. Ka mbəɗanaf a ka wu katsi, wya yu ta gi lagha slaghaghata. Dzaʼa lmay ŋni nda həŋ nda kafay ya ta sabi ma wa ɗa.
17 «Ka mamu mndu nda sləməŋa snay, ka sna tsi ta skwi ta mnanata Sulkum ta Igliz!
«Mndu ya ta zatá ghwa ná, dzaʼa vlaŋvla lu ta skwa zay ya nda ɗifa. Dzaʼa vlaŋvla yu ta inda taŋ guli ta pala ka ŋusliŋ ya vindaf lu ta lfiɗa hgu§ tida. Tsa hgu ya ná, haɗ sana mndu nda sna wu, ba tsa mndu ta zlghafta ya,» kaʼa.
Tsgha ta lwi ŋa Igliz ma luwa Tiyatir
18 «Vinda ŋa duhwala Lazglafta ya ta nzakway ka ŋa Igliz ma luwa Tiyatir.
«Wya gwaɗa ya mna Zwaŋa Lazglafta ya ta zlghaku iri ma ghəŋani manda zlghakwa vu, ta wuɗaku səlahani manda kufur sluwap lu ma vu ya. 19 Kaʼa mantsa: Nda sna yu ta slnaha ya ta magə ka, nda ɗva mndu ya ta ɗvə ka, nda gɗavata ya gɗava ka ma zlghay nda ŋuɗuf. Nda sna yu kazlay: Mal slnaha gha ya ta magə ka ndanana ka ya maga ka taŋtaŋ kəʼa. 20 Ama mamu skwi ya ta dvaghaghata yu ta ghəŋani. Zlanaŋzla ka ta tvi ta sana marakw ta hgə lu ka Zizabel*, ta mnay kazlay: Mnda kla lwa Lazglafta yu kəʼa ya. Mbaɗa kəʼa ka tagha tsakalawi, ka nanaghatá gwal ta ksihata slna ɗa da maga sliʼiŋsliʼiŋ, nda ya da za sluʼa skwa wuyay. 21 Zlanaŋzla yu ta fitik ma ŋa mbəɗanaftani ta nzakwani, ama va a ta zlaŋta maga tsa sliʼiŋsliʼiŋani ya wa. 22 Tsaya tama, dzaʼa vzafvza yu ta ghzləŋa ghuya ɗaŋwa. Dzaʼa ganapga yu ta iri katakata ta inda gwal ta hliri nda tsi guli. Ala, ka mbəɗanafmbəɗa həŋ ta nzakwa taŋ, ka zlaŋta maga tsa ghwaɗaka slna taŋ nda tsi ya katsi, ba tsa kasiʼi. 23 Ta ghəŋa tsaya guli, dzaʼa rwanarwa yu ta zwanani. Tsaya dzaʼa kəl Igliz ka snaŋta kazlay: Iʼi mnda tsatsafta skwi ma ndana mndu, nda skwi ma ŋuɗufa mndu tani kəʼa. Taɓ ta slna ya maga mndu dzaʼa planamta yu ta mndu guli.
24 «Ama pɗakwa kaghuni gwal zlghay nda ŋuɗuf ma luwa Tiyatir, kul snata tsa ghwaɗaka tagha skwi ya, kul taghaftá tsa skwi ta hgə həŋ kazlay: Ɗifata skwa halaway kəʼa ya, haɗ sana skwa ndəgaku ta faghunaghata yu wa. 25 Ŋanawaŋa kahwathwata ta zlghay nda ŋuɗufa ghuni ta vragaghata yu.
26 «Mndu ya ta zata ghwa, ta ŋanata slna ɗa ha ka kɗavaktani, dzaʼa vlaŋvla yu ta mbraku ta ghəŋa inda mndəra mndu. 27 Tsa mbraku dzaʼa vlaŋta yu ya ná, tsa mbraku vliha Da ɗa yeya. Ŋa gayni ta mgham nda saraka kufur ta ghəŋa mnduha. Dzaʼa dzaɓiŋdzaɓa ta ghwaɗaka mnduha, manda ya ta dzaɓiŋta lu ta siga rɓisl ya. 28 Dzaʼa vlaŋvla yu ta gumbəzla sərɗək guli.
29 «Ka mamu mndu nda sləməŋa snay, ka sna tsi ta skwi ya ta mnə Sulkum ŋa Igliz,» kaʼa.
* 2:7 Ngha ta Zlrafta 2:8. 9, nda Suna Yuhwana 22:2. 2:14 Ngha ta Mbsak 31:16 nda 25:1-2. I Balama nda Balak: Ngha ta Mbsak 22:24. 2:15 Ngha ta 2:6, nda skwi ya ŋa ŋanata. § 2:17 Ngha ta Sabi 16:14. 15, 33:34 nda Isaya 62:2, 65:15. * 2:20 Ngha ta 1 Mghamha 16:31, 19:1. 2, 2 Mghamha 9:22, 30. 2:23 Ngha ta Zabura 7:10, Irmiya 17:10, Zabura 62:13. 2:28 Ngha ta Zabura 2:8. 9, grafgra nda Mbsak 24:17, Suna Yuhwana 22:16.