2
Gala mndu nda gala ná, ɓliŋtá zlahu ya
Zwanama ɗa, yaha kuni da gala mndu nda gala* ma nzakwa ghuni ma zlghay nda ŋuɗuf, ma glakwa Mgham Yesu Kristi. Grafta: Mbaɗaka mndu ka gadghəl ka lami da taba guyata ghəŋa ghuni, nda fata halagara dasu, nda suɗatá lgut nda bla ta vgha. Ta lamə sana mndu guli ka pɗu nda suɗatá gərzaŋani ta vgha guli. Ka lagha ghuni ka laghwi da nghapta ka tsa mndu nda suɗatá lgut nda bla ya, ka kuni nda tsi mantsa: «Nzanza kagha ma ya vli ɗina ya,» ka kuni. Ka kuni nda tsa pɗu ya guli mantsa: «Slada slada kagha nda slada hada,» ka «nzanza hada ta haɗik» a ka kuni nda tsi. Ka si mantsa tsi, daganap a kuni ta vgha ma vgha ghuni nda tsa ra? Nza a kuni ka gwal tsa guma nda ghwaɗaka ndanu nda tsa guli ra?
Zwanama ɗa gwal ɗvu yu, fawafa ta sləməŋ. Lazglafta a ta zabaptá gwal ka pɗu ta wa ira gwal ma ghəŋa haɗik, ŋa nzaku ka Gadghəl ma zlghay nda ŋuɗuf, ŋa mutsay taŋ ta ga mgham ya tanaf tsi ta imi ta sləməŋ, ta gwal ta ɗvuta ra? Ama kaghuni, ka hərtətatá kuni ta gwal ka pɗu. Tsaw sna a kaghuni kazlay: Tsa gwal ka gadghəl ya ta giri ŋa ghuni, ta tsəha kaghuni da vla guma kəʼa katək ra? Hahəŋ a tsa gwal ta mbərsuʼa tsa ŋərma hgu mutsaf kuni ya guli ra?
Ka snasna kuni ta zlaha Lazglafta, manda ya nda vinda kazlay: Ɗvuɗva ta mnda səla manda va ghəŋa gha kəʼa ya ná, magamaga kuni ta skwi ɗina. Ama ka ta gala mndu kuni katsi ná, dmaku tsa ta gə kuni, ksafksa zlahu ta kaghuni, kabga sna a kuni ta ŋani wa. 10 Dər wati ma mndu ta snatá inda zlahu, ka ɓlanaptá tsi ta ya turtuk ná, ɓlanapɓla ta indani demdem nda tsa. 11 Va tsa mndu ta mnay kazlay: Yaha ka da hliri kəʼa ya ná, va tsatsi guli ta mnay kazlay: Yaha ka da dzatá mndu kəʼa. Ala, tsa lagha gha ka kwal kul hlatiri, ka laghwa ka dzatá mndu katsi ná, nda nza ka ka mnda ɓlanaptá zlahu. 12 Tsaya kəl yu ka mnay ŋa ghuni kazlay: Gwaɗawagwaɗa ta gwaɗa, ka ndana kuni ta ndanu, manda vərɗa mnduha dzaʼa tsanaghata lu ta guma ta həŋ nda ma zlahu ya ta vlamatá falaʼuwata vgha kəʼa ya. 13 Baɗu fitika tsa guma ná, haɗ Lazglafta dzaʼa tawa hiɗahiɗa ta mndu ya kul haɗ ta tawa hiɗahiɗa ta sanlaha wa. Ama tawa hiɗahiɗa ta ga mgham ta ghəŋa guma.
Zlghay nda ŋuɗuf kul haɗ slnani ná, nda mta
14 Zwanama ɗa, nu katanaf mnay mndu kazlay: Mamu yu nda zlghay nda ŋuɗuf kəʼa, ka haɗ tsi ta maga slnani na? Dzaʼa mbanafmba tsa zlghay nda ŋuɗufani ya nda tsa ra? 15 Ka waya ka skwi, mamu sana zwaŋama, ka sana mukuma a tsi, ka fərdiʼu, haɗ sana skwi ŋa zaŋta taŋ inda fitik guli wu katsi. 16 Ka sani mataba ghuni nda həŋ mantsa: «Lawala nda vghata zɗaku, ka vlaghunavla Lazglafta ta skwi ŋa bukwa ghuni, nda skwi ŋa zay ghuni,» kaʼa, mataba tsa, ta vlaŋ a kaghuni ta skwi ŋa kataŋtá həŋ ya kay wu, nu kataf tsaya na? 17 Manda va tsaya nzakwa zlghay nda ŋuɗuf guli. Ka haɗ slnani ta maravata wu katsi, nda mta ma vghani.
Haɗ zlghay nda ŋuɗuf, ka haɗ slnani wa
18 Ama ka waya ka skwi dzaʼa mnay sana mndu kazlay: Zlghay nda ŋuɗuf ŋa kagha ta ŋanata, maga slna ŋa iʼi kəʼa. Ala, «mariha mara kagha ta zlghay nda ŋuɗuf kul haɗ slnani, ta maraghatá iʼi ta zlghay nda ŋuɗuf nda ma slnaha ɗa.» 19 Zlghafzlgha kagha kazlay: Turtuktuk Lazglafta kəʼa, mantsa nzakwani, ta ŋa gha tsa. Ama ɗina ka snaŋta kagha guli kazlay: Zlghafzlgha ghwaɗaka sulkumha guli manda va tsaya kəʼa, ta ghudzaku həŋ da zləŋ§. 20 Rghargha vgha na. Ta kumay ka kulam gita ta mnaghaŋta kazlay: Zlghay nda ŋuɗuf kul haɗ slnani ná, haɗ hayhayani wu kəʼa ra? 21 Ma fitika vlata dzidza mu Abraham ta zwaŋani Izak ta gwir* ná, ka mndu tɗukwa a hga lu nda ma tsa slnani ya ra? 22 Hada ná, nda ngha ka ká zlghay nda ŋuɗufani ta dzaʼa kawadaga nda slnani. Slna ta hɗanaghatá ghəŋa zlghay nda ŋuɗuf. 23 Mantsa ya dzatá ghəŋa skwi ya vindam lu ma defteri kazlay: Zlghafzlgha Abraham ta Lazglafta, kəl Lazglafta ka klafta ka mndu tɗukwa. Tsaya kəl lu ka hga Abraham ka gra Lazglafta kəʼa. 24 Nda ngha kuni tama ká mndu nzakway ka mndu tɗukwa ta wa ira Lazglafta nda ma slnaha, nda ma zlghay nda ŋuɗuf kweŋkweŋ yeya a wa.
25 Manda va tsaya§ nzakwa sana marakw ta hliri, Rahab hgani. Ka marakw tɗukwa ta wa ira Lazglafta nda ma slnaha, ma tsuʼaftani ta gwal vitsa tsa luwa ya, ka kataftá tsi ta həŋ, ka kɗikiŋtá həŋ nda ta sana tvi*. 26 Tsaya tama, ka haɗ hafu ma sluʼuvgha ná, nda mta nzakwani, manda va tsaya zlghay nda ŋuɗuf guli, ka haɗ slnani wu ná, nda mta nzakwani guli.
* 2:1 Ngha ta Ayuba 34:19. 2:8 Ngha ta Zlahu 19:18. 2:11 Ngha ta Sabi 20:14, nda Vrafta ta Zlahu 5:18, Sabi 20:13, nda Vrafta ta Zlahu 5:17. § 2:19 Ngha ta 1 Timute. 4:1 nda Mata 8:29, Markus 1:24, 5:7, Lukwa 4:34. * 2:21 Ngha ta Zlrafta 22:9. 2:23 Ngha ta Zlrafta 15:6 2:23 Ngha ta Zlrafta 15:6, Isaya 41:8, 2 Krunik 20:7. § 2:25 Ngha ta Yusuwa 2:1-21 * 2:25 Ngha ta Yusuwa 2:1-21.