3
Ghwaɗaka skwi ghanik
Zwanama ɗa, yaha kuni da pghamtá vgha ɓəskaʼ ŋa nzaku ka gwal tagha skwi, kabga mal ta ghəŋa amu dzaʼa tsanaghata lu ta guma katakata. Inda amu ná, dagala krughuvi kavghakavgha ta gə mu. Ka haɗ mndu ta guvtá krughuvi ma gwaɗa wu ná, ŋərma mndu tsaya ta laviŋta nghaftá vghani demdem. Ka fanamfa mu ta tsuhwal ma wi ta plisha ŋa snamata taŋ ta gwaɗa mu katsi ná, laviŋlava mu ta kla inda vghani demdem dər ndiga tsi. Nghawangha guli ɓa ta kwambalu dagala. Mghama falak yeya ta tiŋway. Nda zwaŋa suwak kwitikw ta kla mndu ta sway da inda vli ta kumə tsi. Manda va tsaya guli ná, sana skwi kiʼa katakata na ghanik, mataba fawayha ta mndu. Nduk nda tsa ná, ta ghərɓaku nda skwiha dagala dagala.
Nghawangha guli ta vu ndez kwitikw, laviŋlava ta driŋtá mghama zivak nekwnekw. Ghanik guli ná, manda vu nzakwani. Ma tsa ghanik ta nzakway ma amu ya, nzamta inda ghwaɗaka skwi. Mataba fawayha mu nzamta ghanik, ka pgha ɓədzaku ta vgha demdem. Ta ghanika mu nzafta duda vu, mbaɗaka ghanik tama ka pgha vu ta nzakwa mu daga yagatá amu ha ka mta ta amu. Nda mndərga skwiha: Dər nimtak tsi, dər zarak tsi, dər nahaɗik tsi, dər klipi tsi, mndu ta zlahafta. Ama ghanik ná, haɗ mndu ta laviŋtá zlahafta wa. Sana ghwaɗaka skwi ya kul laviŋtá lu ta zlahafta. Dagala gruma ta dza mndu mida. Nda tsi ta zləzlva mu ta Mghama mu ta nzakway ka Da mu, nda tsi guli ta ksiʼa amu ta mnduha magaf lu ta gara vgha* nda Lazglafta. 10 Ma va tsa wubisim ya ta sliʼagapta tfawi nda ksiʼi tani. Zwanama ɗa, ra a ka nzakwani mantsa wa. 11 Ta mbəzagapmbəza imi zɗa nda imi ɗahɗaha ma va tsa dzuɓay turtuk ya ra? 12 Zwanama ɗa, Haɗ fwa ghuraf dzaʼa walaŋtá yafta yakwa Zaytuŋ wa. Haɗ fwa inabi dzaʼa walaŋta yaftá yakwa ghuraf guli wa. Manda va tsaya guli ná, haɗ imi zɗa ta sabi ma imi nəmnəma guli wa.
Da Lazglafta ta mutsafta lu ta ɗifil
13 Wati ma mndu ya nda ɗifil ma ghəŋani nda sna ta skwi na? Ka mara tsi ta slnahani nda ma nzaku ɗina, nda hanata ghəŋa ya ta mutsu lu ma ɗifil. 14 Ama ka ndughundughwa ŋuɗufa ghuni nda draku, nda ya nda ɗva ghəŋ katsi, ma ghərɓə kuni ta ghərɓaku ka bətbət, ma tsakalana kuni ta wi ta kahwathwata. 15 Mndərga tsa ɗifil ya ná, ta saha ta luwa a wa. Ŋa ghəŋa haɗik tsaya, ŋa sluʼuvgha ya, ŋa halaway ya guli. 16 Ma vli ta gə draku nda ɗvuta ghəŋ ta mgham ná, mamu hwazlaɓaku nda inda mndərga ghwaɗaka slnaha tani. 17 Taŋtaŋ karaku, ɗifil ya ta saha ta luwa ná, nda ghuɓa. Tahula tsa, ta klakkla ta zɗaku nzaku, leɓtekwa, ta dzra ghəŋ, dagala hiɗahiɗa da tsi, slna ɗinaɗina ta sabi da tsi, haɗ ta gala mndu wu, haɗ maɗgwirmaɗgwir da tsi wa. 18 Gwal ta ɗva zɗaku ná, zɗaku ŋa taŋ ta sləgay, yakwani ya ta mutsu həŋ ná, tsaya nzaku tɗukwa.
* 3:9 Ngha ta Zlrafta 1:26-27.