4
Ghwaɗaka ndanu ta klatá zlərɗa wi
Nu ta klaktá lmu nda zlərɗawi mataba ghuni na? Vəl haraʼuwa skwiha kavghakavgha, ta za vgha ma vgha ghuni ya. Ta haraʼuway kuni ta skwi, sew mutsaf a kuni wu, ka pslə kuni ta mndu. Ta mamay kuni ta skwi, triɗ mutsaf a kuni wu, ka zlərɗə kuni ta wi, ka lmə kuni ta lmu. Haɗ kuni ta mutsaftá skwi ta kumə kuni wu, kabga ɗawa a kuni da Lazglafta wa. Ta ɗaway kuni mndani, haɗ kuni ta mutsafta wu, kabga nda tvani a ta ɗawa kuni wu, ŋa maga skwi ta zɗəgaghunata ta ɗawa kuni. Fkərwaha na! Sna a kuni kazlay: Ɗvutá ghəŋa haɗik ná, ga ghuma nda Lazglafta ya kəʼa ra? Mndu ya ta kuma ksa gra nda ghəŋa haɗik ná, ta kumay ta nzakway ka ghuma Lazglafta. Ta grə kuni ná, ka bətbət skwi mna defteri ta mnay kazlay: Ɗvuɗva Lazglafta katakata ta tsa sulkum fam tsi ma amu ya kəʼa ya ra? Ta vlay katək ta zɗakatahuɗi ya ta fərtuta kəl defteri ka mnay kazlay: Ta pgha ghəŋ Lazglafta nda gwal ta gla ghəŋ, ama ta vlay ta zɗakatahuɗani* ŋa gwal ta hanaganatá ghəŋa taŋ kəʼa ya. Hanaganawahana ta ghəŋa ghuni ŋa Lazglafta, ka pgha kuni ta ghəŋ nda halaway ŋa hwayaghutani diʼiŋ nda kaghuni. Gavanavawagava ta Lazglafta, dzaʼa gavaghunavagava tsatsi guli. Mbaziŋwa dzva ghuni, kaghuni gwal ta nzakway ka gwal dmaku. Ghuɓiŋwa ŋuɗufa ghuni, kaghuni gwal nda ghwaɗaka ndanu. Tapafwatapa ma vgha ghuni ta tulekatá kaghuni. Tawawatawa ta taw, mbəzawambəza ta ima taw. Ka nuna ghuɓasu ta ghuɓasu kuni ka taw. Ka nuna rfu ta rfu kuni, ka ɓasa ŋuɗuf. 10 Hanaganawa ghəŋa ghuni ta kəma Mgham, dzaʼa kapaghunaf kapa.
Ma tsə kuni ta guma ta sanlaha
11 Ma vazu kuni ta rutsak ta sani nda sani. Mndu ya ta vza rutsak ta zwaŋama, ka ta tsanaghatá guma a tsi ná, ta vza rutsak tsa mndu ya ta zlahu. Ta tsanaghatá guma guli ta zlahu nda tsa. Ala, ka ta tsanaghatsa ka ta guma ta zlahu katsi ná, nza a kagha ka mnda sna zlahu nda tsa wa, ama mnda tsa guma kagha nda tsa. 12 Lazglafta turtukwani ta vlatá zlahu, tsatsi guli ta tsa guma. Tsatsi ta laviŋtá mbanafta, tsatsi guli ta laviŋtá zaɗanata. Ama wa kagha tama, ta tsanaghatá guma ta zwaŋama gha?
Ŋa ghuni a mahtsim wa
13 Ndanana tama, fawafa ta sləməŋ, kaghuni gwal ta mnay kazlay: Gita ka mahtsim a tsi dzaʼa dzaʼa mu da luwa manda ya, ŋa zata mu ta vaku, ŋa tsakalay mu ta tsakala, ŋa mutsakta mu ta tsedi kəʼa ya. 14 Tsaw sna a kaghuni ta skwi dzaʼa magaku mahtsim§ wa. Sna a kuni ta nzakwa hafa ghuni guli wa. Manda nzakwa kusay ta zlagapta sel, ɓats nzɗani ŋa gi zwaɗutani ya nzakwa ghuni. 15 Skwi má da mnə kuni katək ná, «ka ta ɗvafɗva Lazglafta ta kladamapta nda hafu katsi ná, dzaʼa magay ŋni ta skwi manda ya, nda skwi manda ya,» ka kuni má dzaʼazlay. 16 Ama ndanana ná, ta ghərɓaku kuni ma ndana ghuni, ka gla ghəŋ. Ghwaɗaka skwi na mndərga tsa gəla ghəŋ ya. 17 Mantsa tama, mndu ya nda sna ta maga skwi ɗina má ŋa magayni, ka kwalaghutá tsi ta magay ná, gaga ta dmaku.
* 4:6 Ngha ta Mahdihdi 3:34. 4:6 Ngha ta mahdihdi 3:34 mnə lu ma gwaɗa Grek ghalya. 4:8 Gray nda Zakari 1:3, Malatsi 3:7. § 4:14 Aya 13-14: Ngha ta Mahdihdi 27:1.