5
Ndana tama, fawafa ta sləməŋ kaghuni gwal gadghəl. Tawawa tawa ta taw, ka waha kuni ta wahu, ta ghəŋa ghuya ɗaŋwa ya dzaʼa dəɗəgaghunaghata. Rwurwa skwa gadghəla ghuni ghunzəɗək, zuza zahar ta lgutha ghuni. Hpaɗuhpaɗa hzay* ta dasuha ghuni nda tsediha ghuni. Tsa hzayha taŋ ya dzaʼa mna gwaɗa ta kaghuni, ŋa dughwaɗuta taŋ ta vgha ghuni, manda ya ta dghwaɗu vu ta skwi. Ta sagha kɗakwa ghəŋa haɗik ya ná, ta tskanata kaghuni ta skwa gadghəl. Wya plana a kuni ta nisəla gwal ta ksaghunatá slna ma vwah wa. Ŋranafŋra kuni ta ŋuɗufa taŋ. Ta wahu həŋ. Ka snanaghatá tsa waha taŋ ya ta Lazglafta Mgham ya ta mbruta. Zuza kuni ta mghama ghuni ma ghəŋa haɗik, magamaga kuni ta skwiha ya kumaŋ maya ghuni. Nuʼaf nuʼa kuni ta vgha ghuni, ka kzla fitika hnay. Tsanagha tsa kuni ta guma ta gwal kul haɗ dmakwa taŋ, pslapsla kuni ta tɗukwa mnduha kul pghaŋtá ghəŋ nda kaghuni.
Ksatá ŋuɗuf, wya Mgham Yesu ta saha
Mantsa tama zwanama ɗa, nzawanza nda ksa ŋuɗuf ha ka sagha fitika sagha Mgham. Nghawangha ɓa ta mnda hva, ya kəʼa ta nzata ka kzla ŋərma skwi ya ta sabi ma haɗik. Nda ksa ŋuɗuf ta nzata tsi ka kzlay ha ka mutsaftani ta taŋtaŋa ima sləgu nda kwanaha ima fwak. Kaghuni guli ná, nzawanza nda ksatá ŋuɗuf ka mbra kuni ta vgha, kabga ndusa fitika saha Mgham.
Zwanama ɗa, ma ŋaɗə kuni ta ghəŋ ta ghəŋa sani nda sani kada kwala lu tsaghunaghatá guma. Ya wya mnda tsa guma ta wa tgha. 10 Zwanama ɗa, klawakla ta saɗa satá duni nda ksa ŋuɗufa la anabi, gwal si ta mna gwaɗa nda hga Mgham. 11 Nda tfawi ta ghəŋa ghuni ka aŋni ta mnay nda gwal ta ghuya ɗaŋwa nda ksa ŋuɗuf. Sniŋsna kuni ta mna gwaɗa ta ksatá ŋuɗufa Ayuba, nda ngha kuni ta kɗavakta skwi ya vlaŋ Mgham Lazglafta. Lazglafta ná, dagala tawa hiɗahiɗa nda zɗaku§ da tsi.
12 Zwanama ɗa, sana skwi guli ná, ma waɗu kuni ta waɗu, dər nda luwa, dər nda haɗik, dər nda wati ma skwa waɗu tsi. Ama ka «aŋi» tsi, ka nza tsi ka aŋi. Ka «mantsa a tsi wu,» ka nza tsi ka mantsa a wu, kada kwala kuni dəɗamta ma guma Lazglafta*.
Ndəɓa dzvu ta ghəŋa ɗaŋwa
13 Mamu sana mndu mataba ghuni ta sa duni ra? Ka ndəɓa tsi ta dzvu da Lazglafta. Mamu sana mndu mataba ghuni ta rfu ra? Ka fa tsi ta laha. 14 Mamu sana mndu mataba ghuni kul ɗughwanaku ra? Ka hga tsi ta gwal ta ngha Igliz. Ka maga həŋ ta duʼa da Lazglafta ta ghəŋani, nda pghanaghatá rɗi nda hga Mgham. 15 Ka nda ŋuɗuf turtuk magata lu ta tsa duʼa ya katsi ná, dzaʼa mbanafmba ta tsa mndu kul ɗughwanaku ya. Dzaʼa mbanafmba Mgham ma tsa ɗaŋwani ya. Ka si mamu dmakuha maga tsi, dzaʼa plinispla Lazglafta. 16 Mantsa ya tama, mnuvuswa dmakwa ghuni mataba ghuni, ka maga kuni ta duʼa da Lazglafta ta ghəŋa sani nda sani, kada mbaghunafta Lazglafta ma inda ɗaŋwaha ghuni. Maga duʼa mndu tɗukwa ná, ta ksay ta slna nda mbraku kahwathwata. 17 Iliya ná, mndu ya manda va amu. Ka ndiʼata tsi ka maga duʼa da Lazglafta, ŋa kwala imi kul sagha. Ka kwalaghutá imi ta sagha ta ghəŋa haɗik ka vaku hkən nda tili mkuʼ. 18 Tahula tsa guli, ka magəglata tsi ta duʼa da Lazglafta, ka zligiŋtá luwa ta imi, ka zlrəglaftá skwiha ta ɗayaku ta haɗik.
Vranakwa gwal ta zwaɗuta ma kahwathwata
19 Zwanama ɗa, ka mamu sani mataba ghuni ta diʼiŋaghuta nda kahwathwata Lazglafta, ka vranaktá sani ma mndu katsi, 20 Ɗina ka snaŋtani kazlay: Mndu ya ta vranaktá mnda dmaku ma tvi ya si zwaɗu tsi ná, mbanafmba ta hafa tsa mnda dmaku ya ma mtaku. Ma tsa slna maga tsi ya guli ná, dzaʼa pliŋpla Lazglafta ta ndəghata dmakuha§.
* 5:3 Aya 2-3: Ngha ta Mata 6:19. 5:4 Gray nda Zlahu 19:13, Vrafta ta Zlahu 24:14-15. 5:7 Vrafta ta Zlahu 11:14, Yuwel 2:23. § 5:11 Ngha ta Ayuba 1:20-22, 2:10, 42:10-17. Nda Zabura 103:8. * 5:12 Ngha ta Mata 5:34-37. 5:14 Ngha ta Markus 6:13. 5:18 Aya 17-18: Ngha ta 1 Mghamha 17:1, 18:1, 18:42-45. § 5:20 Ngha ta Mahdihdi 10:12, 1 Piyer 4:8.