Taŋtaŋa tsghatá lwa
1 Piyer
1
Ga zgu
Iʼi Piyer ghunatá mnda Yesu Kristi ta vinda na ɗelewer na ŋa zabatá mnduha Lazglafta ta wutsatá vgha ta nzaku ka matbay ta haɗika Puŋ nda Galat, nda Kapadus, nda Asiya, nda ya ta haɗika Bitani*. Lazglafta ta nzakway ka Da ta zabaptá kaghuni manda va ya ghada tsi ta payafta. Ka faghutá tsi ta kaghuni ka ŋani nda ma Sulkumani nda ghuɓa, ŋa nzakwa ghuni ka gwal ta snanatá gwaɗa Yesu Kristi, ŋa wutsikaghunaftá usani ka ghuɓighunista nda tsi. Ka vlaghunavla Lazglafta ta zɗakatahuɗani nda zɗakwani tani katakata.
Faftá ghəŋ ta mbaku
Zləzlvama Lazglafta ta nzakway ka Dani ma Mghama mu Yesu Kristi. Ma glakwa Zɗakwani, ka yəglatá tsi ta amu ka vlamata hafu ka lfiɗ ma sliʼaganaptani ta Yesu Kristi mataba gwal nda rwa. Mantsaya tama, mamu mu nda fata ghəŋ ta nzaku nda hafu ka lfiɗ, ka kzla skwi ya kul ɓadzavata, kul ksə rɗak, kul kɗavakta, fana Lazglafta ta zwanani ta luwa. Kaghuni, ka zlghafzlgha kuni katsi, ta ngha kaghuni Lazglafta nda mbrakwani ŋa mbaghunafta. Tsa mbaku ya ná, ma kɗavakta fitik dzaʼa snaŋta kuni.
Tsaya tama kəl kuni ka nzata nda rfu. Aŋ mndani, ndanana nda ŋra ŋuɗufa ghuni ŋa fitik kwitikw da skwiha kavghakavgha ta dzəghaghunata. Tsa skwiha ta dzəgha kaghuni ya ná, nda nza ŋa maraŋtá nzakwa zlghay nda ŋuɗufa ghuni. Ta ɓadzaku na dasu mndani, ama ta famfa lu ma vu ŋa nghay ka vərɗani tsi, ka ki tsi. Mantsaya nzakwani guli nda zlghay nda ŋuɗufa ghuni ta malapta ka dasu ya. Mantsaya tama, ŋa klaghunaktá tsa zlghay nda ŋuɗufa ghuni ya ta zləzlvu, nda glaku, nda sgit, baɗu tsa fitik dzaʼa zlagapta Yesu Kristi ya. Aŋ mndani, ta ngha a kuni ta Yesu nda ira ghuni wa, ama ɗvuɗva kuni, zlghafzlgha kuni guli dər ta ngha a kuni. Tsaya ta kəl kuni ka rfu katakata kul mnavata nda wi, kabga mutsafta ghuni ta mbaku ta nzakway ka klatá ghəŋa zlghay nda ŋuɗufa ghuni ya.
10 Ghalya, zbaŋzba la anabi ɗina ta tvi ya ká Lazglafta dzaʼa mbanaftá mnduha, ka mnutá həŋ ta gwaɗa ta ghəŋa tsa zɗakatahuɗi payaghunaf Lazglafta ya. 11 Ka mnə Sulkuma Kristi, ta nzakway ma ŋuɗufa taŋ ta gwaɗa ta ghuya ɗaŋwa ya dzaʼa ghuyta Kristi, ma kɗaku tsi mutsa glaku. Ka ŋavatá tsa anabiha ya ka psa snaŋta, ka yawu dzaʼa magakwa tsa skwi ya, nda ya ka kinawu kəʼa dzaʼa magaku ya. 12 Ka snanamtá Lazglafta ta tsa la anabi ya kazlay: Ka ŋa taŋ a tsa gwaɗa ya wu, ka ŋaghuni nzakwani kəʼa. Ndanana, mnaghunamna gwal ta mna Lfiɗa Gwaɗa ta tsa skwiha ya. Nda mbrakwa Sulkum nda ghuɓa ghunagata Lazglafta snaghunamtá həŋ ta tsa gwaɗa ya. Tsa gwaɗa ya guli ná, kumaŋkuma duhwalha Lazglafta ta snaŋta.
Nzaku ya ta raŋtá gwal zlghay nda ŋuɗuf
13 Tsaya tama, payavawapaya ŋa ksa slna, nzawanza nda fata ghəŋ hzleŋa. Fafwa fa ta ndana ghuni ta zɗakatahuɗi ya dzaʼa vlaghunata lu baɗu zlagapta Yesu Kristi. 14 Ya nda nza kuni ka zwana Lazglafta ta snanatá gwaɗani ya, ma zlanaŋ kuni ta vgha ghuni ta ghwaɗaka skwiha, ya si ta zɗəgaghunata ghalya ma nzakwa ghuni ta kul snaŋtá Lfiɗa Gwaɗa. 15 Tsa Lazglafta ta hgaftá kaghuni ya, nda ghuɓa tsatsi. Nzawanza kaghuni guli nda ghuɓa manda va tsatsi. 16 Ka lu vindafta ma deftera Lazglafta na: «Nzawanza nda ghuɓa, kabga nda ghuɓa§ iʼi,» kaʼa.
17 Ka ta hgay kuni ma duʼa ghuni ka «Da» ta Lazglafta, ya ta tsa guma ta ghəŋa inda mndu taɓta slnani maga tsi kul gala mndu nda gala ya, nzawanza nda zləŋay ma na nzakwa ghuni tata na ghəŋa haɗik na. 18 Nda sna kuni kazlay, varagap ma nzaku ka rgha, zlaghunaŋ dzidza ghuni lu ta kaghuni kəʼa. Nda dasu nda ya nda dzindar ta ɓadzaku ya a varata lu ta kaghuni wu, 19 ama nda usa Kristi* ta bluta varata lu ta kaghuni. Manda zwaŋa tuwak kul haɗ maslivinza, kul haɗ rɗak tida ya, na tsa Kristi ya. 20 Lazglafta ta thanafta mantsaya daga ma kɗaku lu zlaganaptá ghəŋa haɗik, ka marigiŋtá tsi ma na kɗavakta fitik na, ŋa kata kaghuni. 21 Nda ma tsatsi zlghafta kuni ta Lazglafta ya ta sliʼaganapta ma mtaku mataba gwal nda rwa, ka vlaŋtá glaku. Tsaya kəl kuni ka zlghafta, ka faftá ghəŋa ghuni ta Lazglafta.
22 Nda nza kuni ka gwal nda ghuɓa, ma snanata ghuni ta gwaɗa Lazglafta, ŋa ɗvuta ghuni ta zwanama ghuni nda ŋuɗufa ghuni. Gɗawagɗa tama ta ɗvuvustá vgha ghuni kahwathwata nda ŋuɗuf turtuk. 23 Mantsa ya tama ná, nda sna kuni kazlay: Nda ya yakwa mahisa ghuni nda mbrakwa gwaɗa Lazglafta ya ta vla hafu ta nzaku ŋa kɗekedzeŋ kəʼa. Lazglafta ya kul haɗ ta mtavata ta vlaghunatá tsa hafu ya, ya ta mtaku a wa. 24 Ka lu vindafta ma deftera Lazglafta na:
«Inda mnda səla ná, manda kuzuŋ nzakwani.
Sgitani guli ná, manda vzlizla kuzuŋ nzakwani guli.
25 Ama gwaɗa Lazglafta ná, ŋa kɗekedzeŋ nzakwani,» kaʼa.
Tsa gwaɗa ya ná, tsaya Lfiɗa Gwaɗa ya mnaghuna lu.
* 1:1 Gray nda Yakubu 1:1. 1:8 Gray nda Yuhwana 20:29. 1:11 Ngha ta Zabura 22, Isaya 53, Lukwa 24:25-26. § 1:16 Livitik 19:2. * 1:19 Ngha ta Kwalasuha 1:20. 1:25 Aya 24-25: Isaya 40:6-8, mnaf lu manda ya nda Grek ŋa ghalya.