2
Hliŋwahla ta inda ghwaɗaka skwiha ma ŋuɗufa ghuni, ma kuslember kuni ta kuslemberaku, ma pghə kuni ta wirak his ma vu, ma haraʼu kuni ta haraʼuwaku, ma tsanava kuni ta skwi ta mndu guli. Manda zwaŋa vziʼuwa ta mama uʼa da mani ya, mantsaya ka kaghuni guli mama vərɗa gwaɗa Lazglafta ŋa glay ghuni ta glaku nda tsi, ŋa mutsay ghuni ta mbaku ŋa ɗekɗek. «Lawa ta kəma ta kəma, kabga tapanatapa kuni ta zɗakwa* Mgham Yesu Kristi.»
Gavanavawagava ta Mgham Yesu Kristi. Tsatsi tsa pala ta vla hafu wuɗidiŋ mnduha ya. Tsatsi zbap Lazglafta ta hemanata inda skwi ta wa irani. Kaghuni guli, nzawanza ka pala nda hafu mida, ya ta kəl lu ka ba həga mndərga ŋa Sulkum, ŋa nzakwa ghuni ka guyata ghəŋa gwal nda ghuɓa ta vla skwi manda ya ta kumə Sulkum. Tsaya skwi ta zɗəganatá Lazglafta nda ma Yesu Kristi. Ka lu vindafta ma deftera Lazglafta na:
«Wana zbapzba yu ta vərɗa palaka tughwa ba həga,
ka fata ma luwa Siyuna. Mndu ya ta faftá ghəŋani tida ná,
haɗ sana skwi dzaʼa pghanaghatá hula ɗekɗek wu,» kaʼa.
Ka ŋa kaghuni gwal ta zlghafta ya ná, dagala sgitani, ama mantsaya a da gwal kul zlghafta wa. Ka lu vindafta ma deftera Lazglafta na:
«Va tsa pala wuɗidiŋ gwal ba həga ya,
ta nuta ka vərɗaka pala tughwa həga.»
Ka lu vindafta guli na:
«Tsa pala ya ná, ta dza mndu ka tuthun.
Tsa pala ya ta zlambanaptá mnduha,» kaʼa.
Ta dzay ta həŋ ka tuthun, kabga kwalaghuta taŋ ta snanatá gwaɗa Lazglafta. Manda tsaya thanafta Lazglafta ta həŋ daga manda ghalya.
Ama kaghuni ya, nda nza kaghuni ka mndəra mndu zabap Lazglafta, ka guyata ghəŋa gwal ta vla skwi ŋa Lazglafta, ka gwal faghu Lazglafta ka ŋani. Tsatsi ta hagaftá kaghuni ka hlagaghunapta ma grusl, ka pghaghunamta ma tsuwaɗak ta ndərmim lu nda ndərmima, ŋa mna skwi maga tsi ta malaghutá mbraku. 10 Ghalya ná, si nza a kuni ka mnduha Lazglafta wu, ama ndanana, nda nza kuni ka ŋani. Ghalya mutsaf a kuni ta tawa hiɗahiɗa Lazglafta wu, ama ndanana, mutsafmutsa§ kuni.
Nzawanza ta nzaku ka mnduha Lazglafta
11 Zwanama ɗa gwal ta ɗvu yu nda ŋuɗufa ɗa, ɗina ka snaŋta ghuni kazlay, manda matbay nzakwa ghuni, gɗavata a kuni ma na ghəŋa haɗik na wu kəʼa. Tsaya ta kəl yu ka vla mbraku ŋa ghuni, ka wara kuni ta skwi ya ta haraʼuwa kaghuni. Ya hafa ghuni ta zbə tsa skwiha ya. 12 Ɗina ka kuni nzaku mataba gwal kul snaŋtá Lazglafta. Ŋa nzakwani dər má ta vaza rutsak həŋ ta kaghuni, ŋa nghay taŋ ta ŋərma slna ya ta magə kuni, ŋa zləzlvay taŋ ta Lazglafta baɗu dzaʼa sagha tsi da guyaku nda həŋ.
13 Ma tsa nzakwa ghuni ka ŋa Yesu Kristi ya, hanaganawahana ta ghəŋa ghuni mista inda gwal ta ga mgham ta ghəŋa mnduha. Haniŋwa ghəŋ mista mgham dagala, ta ga mgham ta ghəŋa inda skwi. 14 Haniŋwa ghəŋa ghuni mista ŋumna ya fa lu ŋa tsanaghatá guma ta gwal ta maga ghwaɗaka skwi, nda ya ŋa ghuba gwal maga skwi ɗina*. 15 Kumaŋkuma Lazglafta ta magay ghuni ta skwi ɗina, ŋa hanaftá wi ta gwal kul snaŋtá skwi, ta gutá rgha taŋ. 16 Nzawanza ka gwal falaʼu vgha taŋ. Nziya nza tsi ná, ma nza tsa falaʼuwata vgha ghuni ya, ka skwi ŋa bukwanatá ghwaɗaka skwi. Ama nzawanza ta nzaku ya ta maraŋtá nzakwa ghuni ka gwal ta ksanatá slna ta Lazglafta. 17 Vlawavla ta glaku ŋa inda mndu, ɗvuwaɗva ta zwanama ghuni ma zlghay nda ŋuɗuf, zləŋawazləŋa ta Lazglafta, vlawavla ta glaku ŋa Mgham dagala.
Klawa saɗa Kristi
18 Kaghuni la kwalva, hanaganawa ghəŋa ghuni mista daŋahəga ghuni, ka zləŋa kuni ta həŋ kahwathwata. Mista gwal zɗa ghəŋa taŋ nda gwal leɓtekwa yeya a wu, ama nduk nda ya mista gwal təŋtəŋa nzakwa taŋ tani. 19 Ka lagha mndu ka suʼa ghuya ɗaŋwa, ta ghəŋa kumayni ta nzaku manda ya ta zɗəganatá Lazglafta, dər má si ra a ghuyayni ta tsa ɗaŋwa ya wu katsi ná, skwi ɗina ya. 20 Ka lagha ghuni ka gatá gwaɗa, ka ghuyə lu ta ɗaŋwa ŋa ghuni ta ghəŋani, ka suʼaftá kuni katsi, mamu mndu dzaʼa ghuba kaghuni ra? Ama ka lagha ghuni ka magatá skwi ɗina, ka ghuyə lu ta ɗaŋwa ŋa ghuni ta ghəŋani, ka suʼaftá kuni katsi, skwi ɗina tsaya da Lazglafta. 21 Ka ŋa tsaya hgafta lu ta kaghuni, kabga ghuyghuya Yesu Kristi ta ɗaŋwa guli ta ghəŋa kaghuni. Tvi ya taghunap tsi ŋa ksay ghuni guli ta səlani. 22 Tsatsi ná, walaŋ a ta gatá dmaku wu, haɗ sana tsakalawi ta sabi ma wani wa. 23 Ma fitika razay mnduha, vranam a ta həŋ nda razu wa. Ma fitika ghuyay lu ta ɗaŋwa ŋani, tha a kazlay: Nyaʼ, kabgawu na kəʼa wa. Ka zlanaŋtá tsi ta ghəŋani ta Lazglafta ya ta tsa guma nda tvani ya. 24 Tsatsi ka ghəŋani ta klaftá dmakwa mu ta vghani ma zləŋafta lu ta udza zləŋay. Ŋa nzakwa mu ka gwal nda rwa tvə dmaku, ŋa nzay mu ta nzakwa tɗukwa. Nda ma tsa balanata ya mbaghunafta lu. 25 Ghalya si nda nza kuni manda tuwakha nda zaɗa, ama ndanana tama, vrakvra kuni da mnda ngha tuwak ta nghapta ka hafa ghuni guli.
* 2:3 Ngha ta Zabura 34:9. 2:8 Aya 6: Ngha ta Isaya 28:16. Aya 7: Ngha ta Zabura 118:22. Aya 8: Ngha ta Isaya 8:14. 2:9 Ngha ta Sabi 19:5-6, Isaya 43:20, Sabi 19:5, Vrafta ta Zlahu 4:20, 7:6, Isaya 43:21, 9:1. § 2:10 Huseya 1:6, 9, 2:1, 23, 25. * 2:14 Aya 13-14: Ngha ta Ruma 13:1-7. 2:22 Ngha ta Isaya 53:9. 2:25 Aya 24-25: Ta gray lu nda Isaya 53:4-6.