3
Nzakwa i marakw nda zəʼal
Kaghuni guli miʼaha, haniŋwahana ta ghəŋ mista zəʼalha* ghuni. Ka ta magay kuni mantsa, dər má sna a sanlaha ta gwaɗa wu, ŋa nghay taŋ ta ŋərma nzakwa miʼa taŋ, ŋa mbəɗanafta taŋ ta nzakwa taŋ, dər má pslaf a kuni ta wi. Dzaʼa nghaŋngha həŋ ta ŋərmata nzakwa ghuni, nda ya ká kuni ta sna gwaɗa da həŋ. Yaha rka ghuni da nzakway ka skwa nghay wa iri, manda: Ɗatá ghəŋ ya nda bla, nda ya nda miziɗikwa dasu, nda ya nda lgut nda bla nda bla dzvani. Ka nza rkatarka ghuni ka skwi nda ɗifa ma ŋuɗufa ghuni, ka nzakwa tsi ka rka ya kul haɗ ta ɓadzavata, manda: Nzaku leɓtekwa, tɓekwa. Tsahaya skwi dagala sgitani da Lazglafta. Ghalya, mantsaya si ta rka miʼaha ta fafta ghəŋ ta Lazglafta ta rka, ma haniŋta taŋ ta ghəŋa taŋ mista zəʼalha taŋ. Mantsaya si ta maga Sara, ta sna gwaɗa da Abraham. «Mghama ɗa!» kaʼa si ta hgay guli. Kaghuni guli ná, kwaghani kuni, ka ta magay kuni ta skwi ɗina, ka ksu a zləŋ ta kaghuni.
Kaghuni zəʼalha guli, ɗina ka kuni nzaku nda miʼa ghuni, ka famta kuni ta ɗifil ma ghəŋ, ya gwal nda hta mbrakwa taŋ hahəŋ. Ka vla kuni ta sgit§ ŋa taŋ, kabga tsa hafu ya ta vlə Lazglafta ka zɗakatahuɗani ya ná, nda hahəŋ tani, nda kaghuni tani mida. Ka mantsaya ka kuni magay na: Ta snay Lazglafta ta duʼa ghuni.
Ghuya ɗaŋwa ta ghəŋa maga skwi ɗina
Ŋa kɗiŋta ná, guyawa guya ta ndana ghuni kaskwa turtuk, tawavuswa hiɗahiɗa, ɗvuvuswa vgha ghuni ka zwanama nda kwaghama, magawa zɗaku nzawanza nda hanatá ghəŋ. Ka magamaga mndu ta ghwaɗaka skwi, ma vranam ka nda ghwaɗaka skwi. Ka razaghaf raza mndu, ma vranam ka nda razu, «katək na tfanaghatfa ta wi*,» kabga ŋa tsaya hgafta Lazglafta ta kaghuni, ŋa tfaghunaghatani ta wi ta kaghuni guli. 10 Ka lu vindafta ma deftera Lazglafta na:
«Ka ta kumay mndu ta zɗakwa nzakwani,
ka ta kumay mndu ta rfayni ta rfu ma nzakwani,
ksanatani ta ghanikani, zlaŋtani ta tsakalawi.
11 Zlaŋtani ta maga ghwaɗaka skwi, ka maga skwi ɗina.
Zbayni ta zɗaku ka ŋavata mistani.
12 Nda fa ira Lazglafta ta gwal ta maga skwi tɗukwa.
Nda fa sləməŋani ka sna duʼa taŋ.
Ama gwal ta maga ghwaɗaka skwi ná,
ta mbəɗanambəɗa Lazglafta ta hul ta həŋ,» kaʼa.
13 Ka ŋavaŋa kuni ka maga skwi ɗina ná, wati ma mndu ya dzaʼa maga ghwaɗaka skwi ŋa ghuni na? 14 Aŋ mndani dər má ta ghuyay kuni ta ɗaŋwa ta ghəŋa vəl magay ghuni ta skwi tɗukwa ná, dzaʼa rfay kuni ta rfu. Ma zləŋ kuni ta gwal ta kuma magaghunatá ghwaɗaka skwi. Ma tɗu tsi ta ŋuɗufa ghuni. 15 Fafwafa ta ghəŋa ghuni ta Yesu Kristi turtukwani, ka ga tsi ta mgham ma ŋuɗufa ghuni. Fata kaghuni ta ghəŋa ghuni ŋa ghuni ŋa zlghawi da inda gwal ta ɗawaghunata ka kabgawu kəl kaghuni ka faftá ghəŋa ghuni ta Yesu Kristi. 16 Ta zlghə kuni ta tsa wi ya, zlghawazlgha nda hanatá ghəŋ, nda ya nda vla glaku ŋa taŋ guli. Gəɗata kaghuni ta maga tsa skwi ɗina ya ŋaghuni, kada ksuta tsi ka hula ta həŋ, dər klafkla həŋ ta kaghuni ka ghwaɗaka mnduha, ka raraza ŋərmata nzakwa ghuni ta tva Kristi. 17 Ta draŋ ghuya ɗaŋwa ta ghəŋa maga skwi ɗina, ka si mantsaya kumaŋta Lazglafta, ka ghuyay ta ghəŋa magatá ghwaɗaka skwi. 18 Mantsaya luta tsi guli nda Yesu Kristi, tsatsi ta nzakway ka tɗukwa mndu, ka mtutá tsi turtuktuk ta ghəŋa ghwaɗaka mnduha, ŋa ɓhadamaghata da Lazglafta. Ma nzakwani ma sluʼuvgha dzata lu, ka nzaku tsi nda hafu ma Sulkum§. 19 Nda mbra tsa Sulkum ya. Ka laha tsi da mna gwaɗa Lazglafta ŋa sulkumha tsam lu ma gamak. 20 Tsa sulkumha ya ná, hahəŋ gwal ta kwalaghutá snanatá gwaɗa Lazglafta ghalya. Aŋ mndani, nzɗavanzɗa Lazglafta ka ksanatá ŋuɗufani ma fitika tsay Nuhu ta kwambalu. Ka mbaʼatá mbsaka mnduha hutsekw ma tsa imi* ya nda ma tsa kwambalu ya. Tghas yeya həŋ kweŋkweŋ. 21 Tsa imi ya ná, gray nda batem ta mba kaghuni gitana ya. Rɗak ta vgha a ta ghuɓu na batem wa. Magaftá batem ná, vlaŋta mu ta ghəŋa mu ta Lazglafta nda vərɗa ŋuɗufa mu ya. Ndana guli, ta mbay batem ta kaghuni nda ma sliʼagapta Yesu Kristi ma mtaku. 22 Vraghuvra Yesu Kristi ta luwa, ta nzaku nda ga zeghwa Lazglafta, ta ga mgham ta ghəŋa duhwalha Lazglafta, nda inda sanlaha ma skwiha nda mbra nda mbra.
* 3:1 Ngha ta Afisus 5:22, Kwalasuha 3:18. 3:3 Ngha ta 1 Timute. 2:9. 3:6 Ngha ta Zlrafta 18:12. § 3:7 Ngha ta Afisus 5:25, Kwalasuha 3:19. * 3:9 Ngha ta Mata 5:44. 3:12 Aya 10-12: Ngha ta Zabura 34:13-17. 3:15 Ngha ta Mata 5:10, aya 14-15: ngha ta Isaya 8:12-13. § 3:18 Ngha ta Ruma 1:4. * 3:20 Ngha ta Zlrafta 6:1—7:24.