4
Maga skwi ya ta zɗəganatá Lazglafta
Nda sna mu kazlay: Ghuyghuya Kristi ta ɗaŋwa ma sluʼuvgha kəʼa. Kaghuni guli, nzawanza nda fata vgha ŋa ghuyay manda ŋani. Mndu ta ghuytá ɗaŋwa ma sluʼuvgha ná, haɗ ta gəgəltá dmaku wa. Ma na pɗakwa fitik ŋa zay ghuni nda hafu ta na ghəŋa haɗik na ná, nzawanza ta nzaku manda ya ta zɗəganatá Lazglafta, manda ya ta haraʼu sluʼuvgha ya a wa. Ma nzakwagapta ghuni manda ghalya ná, mburapmbura kuni ma maga skwi ta zɗəganatá gwal kul snaŋtá Lazglafta. Ma magay ghuni ta sliʼiŋsliʼiŋ, nda haraʼu ta iri, nda ghuyaku, nda zɗakwa skwi katakata, nda sasaku, nda manzakɗawaya skwa wuyayha. Ndanana tama, ta ndərmim nda ndərmima gwal kul snaŋtá Lazglafta ta kwalaghuta ghuni ta gugəltá ghəŋ nda həŋ ma tsa nzakwa sliʼiŋsliʼiŋ ya, ka razu həŋ ta kaghuni. Ama hahəŋ nda wa taŋ dzaʼa mnaŋtá slna taŋ ta kəma Lazglafta ya nda fa vghani ŋa tsanaghatá guma ta gwal nda hafu nda gwal nda rwa tani. Tsaya kəl lu ka mnanatá Lfiɗa Gwaɗa ta dər gwal nda rwa, ŋa nzakwa taŋ nda hafu manda ya ta kumə Lazglafta nda ma Sulkum dər má tsanaghatsa Lazglafta ta guma ta həŋ ma ghəŋa haɗik, manda va ŋa hamata mnda səla.
Nzaku ma guyatá ghəŋ
Ndusakndusa kɗavakta fitika inda skwi. Nzawanza hzleŋa nda ɗifil ma ghəŋ, ŋa ŋavata ghuni ma maga duʼa. Mali ma inda skwi ná, tsaya gɗavata ghuni nda ɗvuvustá vgha nda ŋuɗuf turtuk sani nda sani, kabga ta tiŋway ɗvu ta mndu ŋa plinistá ndəghata dmakwa* mnduha. Ma ruruŋwaku kuni ta ruruŋwaku ta tsuʼa matbay ta lagha da kaghuni. 10 Inda kaghuni, magawamaga ta slna nda tvani ŋa sanlaha nda skwi ya vlaghuna Lazglafta. Mantsaya dzaʼa kəl kuni ka nzakway ka vərɗa gwal ta ksa slna nda zɗakatahuɗi kavghakavgha ya ta vlə Lazglafta. 11 Ka vlaŋvla Lazglafta ta mbrakwa gwaɗa ta mndu katsi, ka mna tsi ta skwi mnana Lazglafta. Mndu ya vlaŋ Lazglafta ta mbrakwa maganatá slna ta mndu guli, ka maga tsi nda mbraku ya vlaŋ Lazglafta. Magawamaga mantsaya ŋa zləzlvay mnduha ta Lazglafta ma inda skwi, kabga Yesu Kristi. Ŋani glaku, nda mbraku, ŋa kɗekedzeŋ. Amin!
Ghuya ɗaŋwa nzaku ka mnda Kristi
12 Zwanama ɗa gwal ta ɗvu yu, yaha kuni da ndərmima ghuya ɗaŋwaha ya ta fwaghunata da nzaku tsi ka skwa madukwa da kaghuni. 13 Rfawarfa ta rfu katək, nda nzakwa ghuni kawadaga nda Kristi ma ghuya ɗaŋwa, kada ndəghafta ŋuɗufa ghuni nda rfu baɗu dzaʼa maraŋta tsi ta glakwani ŋa inda mndu. 14 Ka ta razay mnduha ta kaghuni, ta ghəŋa nzakwa ghuni ka ŋa Kristi katsi, rfawarfa ta rfu kabga ta nzaku Sulkum ya dagala ta nzakway ka Sulkuma Lazglafta ta ghəŋa kaghuni. 15 Ka ta ghuyay sani mataba ghuni ta ɗaŋwa katsi, ma nza tsi, kabga vəl dzatani ta mndu, kabga ghalatani ta ghali, kabga vəl magatani ta ghwaɗaka skwi, kabga vəl valamtani da skwi kul nghanata. 16 Ala, ka lagha mndu ka ghuya ɗaŋwa, kabga vəl nzakwani ka krista katsi, yaha tsaya da ksay ka skwa hula. Katək na, ka rfa tsi ta Lazglafta ta ghəŋa vəl favatani ta tsa hgu ya.
17 Saghasa fitik ŋa zlraftá Lazglafta ta tsa guma. Tiŋəl ta ghəŋa həgani dzaʼa zlrafta tsi ta tsay. Ala, ka si nda amu ka lu zlrafta katsi, kinawu dzaʼa kɗavakta tsi ta ghəŋa gwal kul snatá Lfiɗa Gwaɗa Lazglafta na? 18 Ka lu vindafta ma deftera Lazglafta na:
«Ka nda ɗaŋwa mbafta mndu tɗukwa katsi,
kinawu dzaʼa kɗavakta ŋa ghwaɗaka mnduha, nda gwal ta ga dmaku na?» kaʼa.
19 Tsaya tama, gwal ta ghuya ɗaŋwa manda ya ta kumə Lazglafta ya, ka gɗata həŋ ta maga skwi ɗina. Ka fanamta həŋ ta ghəŋa taŋ ma dzvu ta Lazglafta ya ta magaftá həŋ, kul haɗ ta mbəɗanaftá skwi mna tsi ya.
* 4:8 Ngha ta Mahdihdi 10:12, Yakubu 5:20. 4:11 Ngha ta Slna gwal ghunay 6:2-4, Ruma 12:7. 4:18 Ngha ta Mahdihdi 11:31, Irmiya 25:29.