5
Ndanana tama, wya ka yu ta mnanatá la galata mndu ta ngha Igliz mataba ghuni. Iʼi guli ná, glata mndu yu manda va hahəŋ. Masləmtsəka ghuya ta ɗaŋwa ghuyə Kristi yu, dzaʼa mutsay iʼi guli ta mayaka ɗa ma glakwa Kristi ya dzaʼa maraŋta Lazglafta. Wyawa dzvu, ka ngha kuni ta bra ya faghunam* Lazglafta ma dzvu. Nghawangha nda ŋuɗuf turtuk manda ya ta kumə Lazglafta. Ma nza tsi ka mbla kaghuni nda mbla. Ma magə kuni kabga ŋa mutsa tsedi, ama magawamaga kabga ɗvu. Ma zbə kuni ta ga má mghammgham ta ghəŋa gwal pghaghunam Lazglafta ma dzvu. Nzawanza ka gwal ŋa ksay taŋ ta saɗa ghuni. Ka mantsaya ka kuni magay, baɗu zlagagaghata mghama gwal ta ngha rini ná, ŋa mutsay ghuni ta zewzewa nda sgit tida, kul ɓadzavata ya.
Kaghuni guli duhwalha, hanaganawa ghəŋ mista la galata mndu ta ngha Igliz. Kaghuni demdem nzawanza nda hanatá ghəŋ ma gwaya vgha ghuni, kabga «zɗəgana a gwal ta gla ghəŋ ta Lazglafta wu, ama ta zɗanaŋ zɗa ta huɗi ta gwal ta hanaganatá ghəŋ.» Hanaganawa ghəŋ mista mbrakwa Lazglafta, kada kapaghunafta tsi ma fitik ya kumaŋ tsi. Pəghanamwa pgha ma dzvu ta inda ɗaŋwa ghuni, kabga tsatsi ta nghapta ka kaghuni§.
Nzawanza hzleŋa nda ɗifil, kabga ta pgha buɗukwa ghuma ghuni halaway manda rveri ta hurgu ta zba skwi ŋa dughwaɗutani. Dihavawa diha ma zlghay nda ŋuɗuf, ma zlanaŋ kuni ta tvi. Nda sna kuni kazlay: Mndərga va tsa ɗaŋwa ya ná, slanaghasla ta inda zwanama ghuni ta ghəŋa haɗik demdem kəʼa. 10 Tahula ghuyta ghuni ta ɗaŋwa ma fitik kwitikw ya, dzaʼa vlaghunavla Lazglafta ya ta gɗata ta vla zɗakatahuɗi, ta hgaftá kaghuni ma Yesu Kristi, ŋa lami da glakwani ya ŋa kɗekedzeŋ, ŋa payafta tsatsi kaghəŋani ta kaghuni, ŋa dihaghunatani, ŋa mbraghunaftani, ŋa kwala skwi kul gigiɗaŋtá kaghuni. 11 Ŋani mbraku ŋa kɗekedzeŋ. Amin!
Ga zgu
12 Silveŋ ta katihata kəl yu ka vindaghunaftá na zwaŋa ɗelewer na. Nda sna yu kazlay: Ŋerma mndu ya kəʼa* ta tva Lazglafta. Ŋa vlaghunatá mbraku kəl yu ka vindaghunafta. Nda ya ŋa graghunaftá kahwathwata zɗakatahuɗa Lazglafta. Dihavawa diha nda mbraku ta tsa zɗakatahuɗa Lazglafta ya.
13 Ta ga zgu Igliz ma Babila ŋa ghuni, gwal ɗagap Lazglafta manda va kaghuni guli. Ta ga zgu zwaŋa ɗa Markus guli ŋa ghuni. 14 Guvuswa ga ta zgu sani nda sani nda brusa vgha hmətət.
Ka nza zɗakatahuɗa Lazglafta nda kaghuni demdem, kaghuni gwal ma Kristi ya.
* 5:2 Ngha ta Yuhwana 21:15-17, Slna gwal ghunay 20:28. 5:5 Ngha ta Mahdihdi 3:34. 5:6 Ngha ta Mata 23:12, Lukwa 14:11, 18:14. § 5:7 Ngha ta Zabura 55:23. * 5:12 Silas: Ngha ta Slna gwal ghunay 15:22, 40. 5:13 Babila: Ngha ta Suna Yuhwana 17:5, Slna gwal ghunay 12:12, 25, 13:13, 15:37-39, Kwalasuha 4:10, Filipiya. 24. Zwaŋa ɗa: Ma sulkum (ngha ta 1 Timute. 1:2.).