Mahisa tsghatá lwa
2 Piyer
1
Ga zgu
Iʼi Simuŋ Piyer ta nzakway ka kwalva nda ya ka ghunatá mnda Yesu Kristi ta vinda na ɗelewer ná, ŋa gwal ta mutsaftá zlghay nda ŋuɗuf ka guram nda va ŋaŋni, nda ma zɗakwa Lazglafta nda Yesu Kristi. Ka sgaghunagha sga Lazglafta ta zɗakatahuɗi nda zɗaku ma snaŋtá i Lazglafta nda Yesu Kristi Mghama mu.
Nzaku ya ta raŋtá mnda zlghay nda ŋuɗuf
Yesu Kristi ta snamamtá Lazglafta ya ta hgaftá amu ŋa dguvusta mu ta glakwani nda zɗakwani. Mantsa tama, ka vlamatá tsi nda ma mbrakwani ta inda skwi ya ta ramata, ŋa nzay mu ta nzaku manda ya ta zɗəganatá Lazglafta. Nda ma tsa skwiha ya vlamata tsi ta tsa skwiha ta ɗinuta katakata, ya tamaf tsi ta imi ta sləməŋ daga manda ghalya ŋa vlamata ya. Ma mutsafta ghuni ta tsa skwiha ya, laviŋta kuni ta ndapta ma ghwaɗaka skwiha ya ta haraʼuwa iri ta ghəŋa haɗik, ka ksay ghuni ta saɗa Lazglafta. Mantsaya tama, ŋavawa ŋa ka sganaghata kuni ta ghəŋa zlghay nda ŋuɗufa ghuni ta nzaku ɗina. Ta ghəŋa nzaku ɗina, ka sganaghata kuni ta snaŋtá skwi. Ta ghəŋa snaŋtá skwi, ka sganaghata kuni ta ksanatá ghəŋ. Ta ghəŋa ksanatá ghəŋ, ka sganaghata kuni ta ŋavata. Ta ghəŋa ŋavata, ka sganaghata kuni ta nzaku ta zɗəganatá Lazglafta. Ta ghəŋa nzaku ta zɗəganatá Lazglafta, ka sganaghata kuni ta nzaku hmətət manda la zwanama. Ta ghəŋa nzaku hmətət manda la zwanama, ɗvutá mndu. Ka mamu kuni nda mndərga tsa nzaku ya, ta gɗavagɗa kuni ta maga slna nda tsi katsi, haɗ kuni dzaʼa nzata nda zɓukwatá vgha wa. Dzaʼa dzaʼa kuni ta kəma takma nda snaŋtá Mghama mu Yesu Kristi. Mndu kul haɗ nda mndərga tsa nzaku ya ná, manda ghulpata mndu ta lulumaku ya nzakwani. Zanapza ta tsa mbanafta mbanaf Lazglafta ma dmakuhani maga tsi ghalya ya.
10 Tsaya tama zwanama ɗa, ŋavawaŋa ka nzafta kuni ta tsa hgu hgaf Lazglafta ta kaghuni, ka ɗagaptá kaghuni ya. Ka mantsaya ka kuni magay haɗ kuni dzaʼa dəɗamta da ghwaɗaka skwi wa. 11 Mantsaya, nda fa ghəŋa ghuni ta gunaghunata Lazglafta ta watgha lami da ga mgham ŋa kɗekedzeŋ ta nzakway ka ŋa Yesu Kristi Mghama mu, ta mba amu ya guli.
12 Tsaya ta kəl yu ka gɗavata ta hava tsa skwiha ya ŋa ghuni, dər má nda ghada snaŋta ghuni, ta ŋavaŋa kuni ma tsa kahwathwata taghaghunaf lu ya. 13 Ka tata hafu yu katsi ná, nda nza ka skwi ɗina na havay ɗa ta tsa skwiha ya ŋaghuni, kada nzata kuni nda fatá ghəŋ hzleŋa. 14 Nda sna yu kazlay: Ta ghwaŋ a kɗavakta hafa ɗa ma na ghəŋa haɗik na wu kəʼa, manda ya sniɗim Mghama ɗa Yesu Kristi. 15 Ama dzaʼa magay yu ta kɗavakta mbrakwa ɗa, ŋa nzakwani dər má nda mta yu, ŋa laviŋta ghuni ta hava tsa skwiha ya.
Gwal ta nghaŋtá glakwa Kristi
16 Ma fitika mnaghunata ŋni ta saha dzaʼa saha Yesu Kristi ma mbrakwani ná, prukutunzum ya gi ta tsaʼata mnduha ma ghəŋa taŋ a mnaghuna ŋni wu, ama skwi ghada aŋni ta nghaŋtá mbrakwani nda ira ŋni ya mnaghuna ŋni. 17 Ma fitika mutsaftani ta sgit, nda glaku da Lazglafta ta nzakway ka Da ná, hada aŋni. Nda sna aŋni nda sləməŋa ŋni ta mnə Lazglafta ya ta hemanatá inda skwi kazlay: Nana na zwaŋa ɗa ya ɗvu yu ta zɗəgihata katakata kəʼa. 18 Vərɗa aŋni ka ghəŋa ŋni ta snaŋtá saha tsa lwi ya daga ta luwa, ma fitika nzakwa ŋni kawadaga nda tsi ta ghwá nda ghuɓa*.
19 Ta ghəŋa tsaya guli ná, nda fa ghəŋa ŋni ta gwaɗa ya klak la anabi. Ɗina má ka ŋanata ghuni ɗasuwa ta tsa gwaɗaha taŋ ya, kabga nda nza manda pitirla, ya ta tsuwaɗakaku ma grum. Ɗina ka gɗata ghuni ta snay, ha ka tsaɗata vli, ka safa gumbəzla ŋa nghaŋta ghuni ta tsalatá inda skwi ma ŋuɗufa ghuni. 20 Karaku ná, wya skwi ŋa snaŋta ghuni: Tsa gwaɗaha hlak la anabi ghalya, ka vindamta ma deftera Lazglafta ya ná, tsa a ma ghəŋa taŋ a həŋ wa. 21 Tsa gwaɗaha hlak la anabi ya ná, haɗ ya walaŋ mnda səla ta tsaʼata ma ghəŋani wa. Sulkum nda ghuɓa ta vlaŋtá mbraku ta həŋ, ŋa mna skwi ya mnanaf Lazglafta ta həŋ.
* 1:18 Aya 17-18: Ngha ta Mata 17:1-5, Markus 9:2-7, Lukwa 9:28-35.