2
Ghwaɗaka anabiha
Ghalya, zlagapzlaga ghwaɗaka anabiha mataba mnduha Lazglafta, mantsaya guli dzaʼa zlagapta ghwaɗaka gwal tagha skwi mataba ghuni. Dzaʼa kladamkla həŋ ta ghwaɗaka tagha skwi ŋa zaɗiŋtá mnduha, ŋa vziŋta taŋ ta Yesu Kristi ta nzakway ka mnda tagha skwi ta mbanaftá həŋ ya. Mantsaya gi dzaʼa tɗakta həŋ ta zaɗaku ta ghəŋa taŋ. Nda ndəgha gwal dzaʼa ksa səla taŋ ma tsa ghwaɗaka nzaku ya, ŋa razay mnduha ta vərɗa tva Lazglafta kabga hahəŋ. Ta taɗaku ira tsa ghwaɗaka mnduha ya ta skwa mndu, ŋa tsakalay taŋ ta wi ŋa gatugadughunustá skwa ghuni. Tsaw nda ghada tsatá guma ta ghəŋa taŋ daga manda ghalya, ta kzlaykzlay zaɗaku ta həŋ.
Dər tsa duhwalha Lazglafta ta ga ta dmaku ghalya ya ná, zlana a Lazglafta ta həŋ mantsa wa. Ama ka pghaghatá tsi ta həŋ da duda vu, ka tsamtá həŋ nda ziɗa ma grum, ka kzla fitika guma. Tsa mnduha ghalya ta gatá dmaku ya guli ná, zlana a Lazglafta ta həŋ mantsaya guli wa. Ka zaɗanatá tsi ta tsa gwal ta maga ghwaɗaka skwi ya nda ima mabuɗbuɗ. Ta ghəŋa Nuhu si ta mnay ŋa mnduha kazlay: Magawa skwi tɗukwa kəʼa yeya mbanaf tsi, nda sanlaha ma mnduha* ndəfáŋ guli. Mantsaya tsanaghata tsi ta guma ta luwa Suduma nda Gwamura guli, ka zaɗanatá tsi ta həŋ nda vu, ka niŋtá həŋ ka hutiɗif. Mantsaya maranaŋta tsi ta gwal ta maga ghwaɗaka skwi kəʼa dzaʼa slanaghatá həŋ. Ludu ná, tɗukwa mndu ya. Ta kuzlaŋkuzla tsa maga sliʼiŋsliʼiŋ ta magə gwal ma luwa Suduma ya ta ŋuɗufani katakata. Mataba taŋ ta nzakwa tsa tɗukwa mndu ya. Inda fitik ta nghay, ta snay, ta inda tsa sliʼiŋsliʼiŋ ta magə həŋ ta hla səla mndu ya. Ta gurɗa ŋuɗufani, kabga tɗukwa mndu tsatsi. Tsaya tama ná, nda sna Mgham Lazglafta kəʼa ta hligiŋtá tɗukwa mnduha ma skwi ta dzəghaŋtá həŋ. Nda sna guli kəʼa ta pghaghutá gwal ta maga ghwaɗaka skwi ŋa ganaptá iri ta həŋ baɗu fitika tsa guma. 10 Katkatatani ná, ta ghəŋa gwal ta maga ghwaɗaka skwi kumaŋ sluʼuvgha taŋ, nda gwal ta hərtətatá ga mghama Lazglafta, dzaʼa tsi giri ŋa taŋ.
Tsa mnduha ta tagha ghwaɗaka skwi ya ná, haɗ hula ta wa ira taŋ wa. Ta gla ghəŋ həŋ. Vla a həŋ ta glaku ŋa duhwala Lazglafta ta luwa wa. Ta razu nda raza həŋ. 11 Dər duhwalha Lazglafta ya ta malaghutá tsa gwal ta tagha ghwaɗaka skwi nda mbraku ya má, haɗ həŋ ta ghuɓasa həŋ, ka raza həŋ ta kəma Lazglafta wa. 12 Tsa mnduha ya ná, haɗ ghəŋ da həŋ wa. Manda nimtak ta yaku ŋa kasuta, ka psliŋtá həŋ ya, ka həŋ ta magaku. Dər skwi kul snaŋtá həŋ tsi ná, razay taŋ ŋa taŋ. Manda va tsaya ná, dzaʼa zaɗanazaɗa lu ta həŋ manda nimtakha. 13 Nda ghuya ɗaŋwa dzaʼa vranamta Lazglafta ta həŋ. Manda ya ghuyanap hahəŋ ta ɗaŋwa ta sanlaha ya. Ka skwa zɗanaftá vgha ta həŋ ka həŋ klaftá sasaku, nda maga sliʼiŋsliʼiŋ dər nda fitik ma ghəŋ tsi. Ka skwa hula nzamta taŋ mataba ghuni, ta kuzlaku ta ŋuɗuf guli. Ta zay həŋ ta say həŋ kawadaga nda kaghuni, ama mbəɗata taŋ ta hul ná, skwi ta kumə maya§ taŋ ta magə həŋ. 14 Ta taɗaku ira taŋ ta miʼaha, hərfava a həŋ ma vəl maga dmaku wa. Bla a ta barafta həŋ ta gwal nda hta mbrakwa taŋ ka pghamtá həŋ da dmaku wa. Yukyukyuk ka ira taŋ ta taɗaku ta skwiha. Mndərga tsahaya ma mnduha ná, nda ghada ksuta guma Lazglafta ta həŋ. 15 Zluŋzla həŋ ta vərɗaka tvi, ka zwaɗuta, ka ksaghatá tvi manda ŋa Balama zwaŋa Baswara zɗuguduŋ tsedi ka magatá tsi ta ghwaɗaka skwi ya. 16 Ka dvanaghatá lu ta ghəŋa kwalaghutani ta snatá gwaɗa, ha ka gwaɗganatá kɗih kul haɗ ta gwaɗa ya nda gwaɗa manda va ŋa mndu. Ka hanaftá tsi ta tvi ta tsa anabi* ya yaha da gəgəltá tsa rghani ya.
17 Ka guram nda ghwa swiʼap imi mida tsa mnduha ta tagha ghwaɗaka skwi ya, ka guram nda ghwayak ta turiŋta falak ya həŋ guli. Payanapaya Lazglafta ta vli ta həŋ ma grusl tɗik katakata. 18 Ta ghərɓaku həŋ ka yawu bətbət, ka bara gwal tsaghuta taŋ yeya ta vgha nda gwal ta gɗata ta nzaku ma dmaku. 19 «Falauʼ vgha ghuni dzaʼazlay,» ka həŋ ta mnay ŋa taŋ. Hahəŋ ya kay tataŋ, nda ghada nzatá həŋ ka vuʼa ɓədzaku ta kla həŋ da zaɗaku. Nda sna kuni ná, ka nu tsa skwi ta hbutá tsa mndu ya ná, vuʼa tsa skwi ya tsa mndu ya. 20 Ka lagha tsa gwal ta zluʼagaptá vgha ma ghwaɗaka skwi ta ɓadza mndu ma ghəŋa haɗik ya, manda snaŋta taŋ ta Mghama mu Yesu Kristi ta nzakway ka mnda mba amu ya guli, ka vrəglamta da maga tsa ghwaɗaka skwi ya katsi, dzaʼa malaghumala ɓadzatá həŋ ka nzakwa taŋ taŋtaŋ. 21 Ta dər má kwala taŋ kul snaŋtá tsa tvi tɗukwa ya, ka ya ghada həŋ ta snaŋtá tsa tvi ya ɗinaɗina, tahula tsa, ka zlanavata taŋ ta zlahuha Lazglafta ya mnana lu ta həŋ. 22 Tsa skwi ta slanaghatá həŋ ya, maraŋmara kazlay: Kahwathwata tsa gwaɗa mahdihdi ta mnata ya kəʼa. Kaʼa na: «Ta vradaghavra kri da niʼiglaftá vnihatá vnihani.» «Tahula mbazanatá mbaza ta ghuvazu ná, ŋa vrəglamtani da dzazlak guli,» kaʼa ya.
* 2:5 Ngha ta Zlrafta 6:1—7:24. 2:6 Ngha ta Zlrafta 19:24. 2:7 Ngha ta Zlrafta 19:1-16. § 2:13 Ngha ta Yuda aya 12. * 2:16 Aya 15-16: Ngha ta Mbsak 22:4-35. 2:22 Ngha ta Mahdihdi 26:11.