3
Faftá ghəŋ ta vragata Mgham Yesu
Graha ɗa ya ta ɗvu yu, mahisa ɗelewera ɗa nana vindaghunaf yu na. Ma tsəna ɗelewerha ɗa his vindaghunaf yu na ná, vraftá ya ta vrafta yu ta skwiha ya ghada kuni ta snaŋta, ŋa ndanay ghuni ta ndanu nda tvani ta ghəŋa taŋ. Ta kumay yu ta ndanay ghuni ta skwiha ya mna la anabi nda ghuɓa ghalya. Nda zlaha Mgham Yesu Kristi ta nzakway ka mnda mba amu, taghaghunaf gwal ghunay, ghunədaghunagha lu ya. Skwi ŋa snaŋta ghuni karaku ná, ɗina ka snaŋta ghuni kazlay: Ma ndusakta kɗavakta fitik ná, dzaʼa sliʼagapsliʼa inda gwal ta maga skwi manda ya kumaŋ ghəŋa taŋ, dzaʼa ghuɓasay həŋ ta kaghuni kəʼa. «Dzaʼa vragavra yu a katsi tamaftá imi ta sləməŋ kay ra? Ga tsi kay ka na? Ka yawu rwakta dzidzíha mu, ta nzaku inda skwi manda va vlani daga ka yawu zlagapta ghəŋa haɗik,» ka həŋ. Gwal ta mnay mantsaya ná, mamu skwi ya nda maya zanap həŋ ka palama. Daga manda ghalya ta magaftá Lazglafta nda gwaɗani ta luwa nda haɗik. Kligiŋ ma imi lu ta haɗik, nda imi guli magafta lu ta haɗik. Nda imi ta nzakway ka ima mabuɗbuɗ zaɗanamta* Lazglafta ta ghəŋa haɗik ghalya. Na luwa nda ghəŋa haɗik ta nghə mu ndanana ná, va tsa gwaɗa Lazglafta ya ta ŋanata, ŋa zaɗanata nda vu. Ŋanaŋa ta həŋ ha sagha fitika guma, ŋa zaɗanatá ghwaɗaka mnduha.
Graha ɗa gwal ta ɗvu yu, mamu skwi turtuk dzaʼa kwal kuni zanapta: Da Mgham Lazglafta ná, fitik turtuk ya ná, manda fitik dəmbuʼ nzakwani. Fitik dəmbuʼ ya guli ná, manda fitik turtuk nzakwani. Gərɗa a Lazglafta ka maga skwi ya tamaf tsi ta imi ta sləməŋ manda ya ta ndanu sanlaha ya wa. Ama kaghuni nza tsi katək ka kzlay, kabga va a ta zaɗavaghuta dər wati ma mndu wa. Ta kumay katək ta mutsafta inda mndu ta mbəɗanaftá nzakwani.
10 Nduk nda tsaya tani ná, dzaʼa sagha manda ghali tsa fitika Mgham Yesu ya. Ma tsa fitik ya dzaʼa nda sna lu ta ghudzagata skwi nda mbraku, ŋa zwaɗuta luwa gi rək. Ŋa driŋta vu ta inda skwi ta luwa, ŋa zwaɗuta ghəŋa haɗik nda inda skwi mida tani. 11 Ka si mantsa dzaʼa zwaɗuta inda tsa skwiha ya ná, mndərga wati nzaku ta raku ŋa nzakway ghuni? Nzawanza ta nzaku ya nda ghuɓa. Ka vlaŋta kuni ta ghəŋa ghuni ta Lazglafta ma inda skwi. 12 Kzlawakzla ta tsa fitika Lazglafta ya, ka ŋavata kuni nda inda mbrakwa ghuni ŋa sagha tsa fitik ya gi misimmisim. Tsa fitik dzaʼa zaɗanata lu ta luwa ŋa nuʼuta inda skwi da vu ya, tsa fitik ya. 13 Ta kzlaykzlay mu ta tsa lfiɗa luwa nda tsa lfiɗa haɗik§, ma vli ya dzaʼa gɗavata nzaku tɗukwa manda ya tamaf tsi ta imi ta sləməŋ ya.
14 Tsaya tama graha ɗa ya ta ɗvu yu, ŋavawa ŋa, ŋa slaghunaghatani nziɗiɗ kul haɗ sana skwi ta kaghuni, ŋa nzakwa ghuni nda zɗaku nda tsi. 15 Havakwahava kazlay: Skwi ya kəl Mgham Yesu ka gərɗaku ná, kabga ŋa mutsafta mnduha ta mbəɗanaftá nzakwa taŋ, ŋa mbanaftani ta həŋ ya kəʼa. Manda va tsaya vindaghunafta zwaŋama mu Pwal ya ta ɗvu mu guli nda ɗifil ya vlaŋ Lazglafta. 16 Tsaya skwi ta mnə tsi ma inda ɗelewerhani ya, ta gwaɗə tsi ta gwaɗa ta ghəŋa mndəra tsa skwiha ya. Mamu sana skwi ya nda bla ta vindamta tsi ma tsa ɗelewerhani ya, ta tərɗanafta gwal kul snaŋtá skwi, nda gwal kul taghaku skwa taŋ, ta klatá ghəŋa skwi mida. Manda va tsaya ta snuta həŋ ta magay nda sana vliha ma skwi vindaf lu ma sanlaha ma ɗelewer. Manda tsaya ta klanakta hahəŋ ka ghəŋa taŋ ta zaɗaku.
17 Kaghuni graha ɗa ya ta ɗvu yu, snaghunamsna lu ndana tama. Ɗasuwa ka kuni, yaha krughuva ghwaɗaka mnduha da zaɗighunista da tsaghutá kuni ta vgha ta fatá ghəŋa ghuni. 18 Ama gɗavawagɗa ta dzaʼa ta kəma ta kəma ma snaŋtá Mghama mu Yesu Kristi mnda mba amu, ŋa vlaghunatani ta zɗakatahuɗani. Ŋani glaku, daga ndanana nda ya ŋa kɗekedzeŋ. Amin!
* 3:6 Aya 5: Ngha ta Zlrafta 1:6-9, aya 6: Ngha ta Zlrafta 7:11. 3:8 Ngha ta Zabura 90:4. 3:10 Ngha ta Mata 24:43-44, Lukwa 12:39-40, 1 Tesalunik 5:2. § 3:13 Ngha ta: Isaya 65:17, 66:22.