2
Kla makwa ma Kana
Ta mahkəna fitik, ka slatá skala kla makwa ma luwa Kana ta haɗika Galili. Tsaw laghala mani ma Yesu da tsa vla skala kla makwa ya. Hgadagha hga lu ta i Yesu nda duhwalhani guli da tsa vla skala kla makwa ya. Ka kɗutá ima inabi. Ka mani nda Yesu mantsa: «Nda kɗa ima inabi da həŋ,» kaʼa. «Nahgani ŋa gha nda iʼi katək ní a ma! Ta maga a fitika ɗa wu,» ka Yesu nda tsi. «Ka maga kuni ta inda skwi dzaʼa mnaghunata tsi,» ka mani ma Yesu nda kwalvaha. Tsaw ma tsa vli ya, mamu wudaha tsatsaf lu nda palaha ta za litir tghas mbsak tghas mbsak sanlaha, dərmək nda hisambsak hisambsak sanlaha, ta kəl la Yahuda ka ghuɓa səlaha taŋ. «Ndaghanafwa ndagha ta ya wudaha ya nda imi,» ka Yesu nda həŋ. Ka ndaghanaftá həŋ teʼteʼ. «Ndana tama, taŋwatá ta mndu ta wa skwa zay,» ka Yesu nda həŋ, ka taŋtá həŋ. Tapanata tsa mndu ta wa skwa zay ya ta tsa imi mbəɗanaf lu ka ima inabi ya ná, zɗakwa skwi a va tsa wu, sna a guli ka sagha ga tsa ima inabi ya wa. Taghəŋa tsa gwal ta zakamtá tsa imi yeya nda sna. Ka hgaŋtá tsi ta zəʼala makwa. 10 Kaʼa nda tsi mantsa: «Tiŋəl ima inabi ya zɗa ta dgə lu ŋa mnduha, kada vla ya leghlegha tahula baghuta taŋ ná, ka laghwa kagha ɗifanatá ya zɗa, ka zlra klagapta ndana?» kaʼa nda tsi. 11 Tsaya taŋtaŋa mazəmzəm maga Yesu ma luwa Kana ta haɗika Galili. Mantsa ya maraŋta tsi ta glakwani. Ka faftá duhwalhani ta ghəŋ tida. 12 Tahula tsa, ka sliʼaftá tsi ka lagha da luwa Kafarnahum kawadaga nda i mani nda zwanamani, nda duhwalhani tani, ka zatá həŋ ta fitik tsəɓakw hada.
Ghzlay Yesu ta gwal ta dzawa skwi ma həga Lazglafta
Mat 21:12-13, Mak 11:15-17, Luk 19:45-46
13 Ndusagaghata fitika skalay la Yahuda ta Pak, ka lafi Yesu da Ursalima. 14 Ɓhadaghatani, ka lamə tsi da daɓa həga Lazglafta ka slanaghatá tsi ta mnduha ta dzawa slaha nda tuwakha, nda ghərbuʼha, nda gwal mbaɗa tsedi ta nzaku tavata tabəla taŋ hada. 15 Ka klaftá tsi ta tɓaŋ ŋa krupi, ka ghzlagaptá tsi ta mnduha demdem ma tsa daɓa həga Lazglafta ya, nda tuwakha tani, nda slaha tani. Ka wutsidiŋtá tsi ta tseda gwal mbəɗu, ka zlambidiŋtá tabəla taŋ. 16 «Hliŋwa na skwiha na hadna, ma niŋ kuni ta həga Da ɗa ka həga mbəɗa dzvu,» kaʼa nda gwal dzawa ghərbuʼha. 17 Ka havaktá duhwalhani ta skwi ya nda vinda ma gwaɗa Lazglafta tazlay: «Ɗvafɗva* yu ta həga gha, manda vu ta dra tsi ta iʼi,» kaʼa ya 18 «Mndərga wati ma mazəmzəm dzaʼa ka magata, ŋa maraŋtá skwi kəl ka ka maga mndəra skwi mandana na?» ka la Yahuda zlraftá gwaɗa nda tsi. 19 «Tasiŋwatasa ta na həga Lazglafta na, dzaʼa bəglafba yu ma fitik hkən,» ka Yesu nda həŋ. 20 «Ta skwi vaku fwaɗ mbsak mkuʼ mida za lu ta ba na həga Lazglafta na ná, ma fitik hkən dzaʼa bafta yu ri wa kəʼa?» ka la Yahuda nda tsi. 21 Tsaw tsa həga ta gwaɗə Yesu ya ná, ta gwaɗə ta ghəŋa ghəŋani tsatsi. 22 Tsaya kəl duhwalhani tahula sliʼagaptani ma mtaku, ka havaktá skwi ya mna tsi. Ka zlghaftá həŋ ta skwi ya nda vinda ma gwaɗa Lazglafta, nda gwaɗa Yesu ta mnata tani.
Nda sna Yesu ta skwi ma ŋuɗufa mnduha
23 Ma fitika nzakwa Yesu ma Ursalima ta skala Pak, nda ndəgha gwal ta zlghafta nghər həŋ ta mazəmzəmha ta magə tsi. 24 Lamə a tsaya da fəlma Yesu wu, kabga nda sna ta həŋ tsiɗiɗ. 25 Psa a ta mnanata mndu ta gwaɗa ta ghəŋa nzakwa sana mndu wu, kabga nda sna tsatsi ta skwi ma ŋuɗufa mndu.
* 2:17 Ngha ta Zabura 69:10.