3
I Yesu nda Nikwademu
Mamu sana mndu mataba la Farisa ta hgə lu ka Nikwademu tekw mataba gwal dagaladagala mataba la Yahuda. Ka sliʼaftá tsi nda rviɗik ka lagha slanaghatá Yesu. Kaʼa nda tsi mantsa: «Maləma ɗa! Nda sna ŋni kazlay: Mnda tagha skwi ta saha daga da Lazglafta kagha kəʼa, kabga haɗ mndu ta laviŋtá maga tsa mazəmzəmha ta magə kagha ya, ka haɗ Lazglafta kawadaga nda tsi wu,» kaʼa. «Kahwathwata ka yu ta mnaghata, ka ya a lu ta mndu ka mahis wu katsi, laviŋ a ta nghaŋtá ga mghama Lazglafta wu,» ka Yesu nda tsi. «Waka lu dzaʼa yəglagatá mndu nda ghada halatani, dzaʼa vrəgladaf vra da huɗa mani, ŋa yəglagata ra?» ka Nikwademu nda tsi. Ka Yesu mantsa: «Kahwathwata ka yu ta mnaghata, ka ya a lu ta mndu nda imi nda Sulkum wu katsi, laviŋ a ta walaŋtá lami da ga mghama Lazglafta wa. Ya yaga mndu ná, mnda səla tsaya. Ya yaga Sulkum ya ná, ŋa Sulkum tsa ya. Ma ndərmim ka nda ndərmima kabga mnaghata ɗa: “Tkweʼ ka yagatá kaghuni ka mahis” kəʼa. Nda ta tvi ta kumə tsi ta vyakwa falak. Ta snay ka ta ghudzagani, sna a ka ka ga sliʼafta tsi wu, sna a ka ka ga ta dzaʼa tsi wa. Mantsa ya nzakwa inda mndu yaga lu ma Sulkum,» ka Yesu nda tsi. «Waka skwi mantsa dzaʼa magaku?» ka Nikwademu nda tsi. 10 Ka Yesu nda tsi mantsa: «Kagha mndu ta tagha skwi ŋa la Israʼila ná, sna a ka ta tsa ra? 11 Kahwathwata ka yu ta mnaghata, skwi snaŋ ŋni ta mnə ŋni, skwi nghaŋ ira ŋni ta gwaɗə ŋni, tsaw tsuʼa a kuni ta skwi ta mnə ŋni wa. 12 Gwaɗay ɗa ta skwi ta magaku ta haɗik ŋa ghuni, zlgha a kuni wu, waka kuni dzaʼa zlghaftá skwi ta magaku ta luwa dzaʼa mnaghunata yu tama? 13 Haɗ mndu ta kɗə lafi ta luwa, ka mndu ta saha daga ta luwa a tsi wa. Ba Zwaŋa mndu yeya ta saha daga ta luwa. 14 Manda va ya kapadaf Musa ta nahaɗika ghuvatili ta udzu ma mtak ya, manda va tsaya dzaʼa kapadafta lu ta Zwaŋa mndu, 15 kada mutsafta dər wa ta zlghaftá hafu ŋa kɗekedzeŋ.
16 «Ɗvuɗva Lazglafta ta ghəŋa haɗik, kəl tsi ka vlatá Zwaŋani turtuktuk, dər wa ta zlghafta, zwaɗuta a wu, mutsafmutsa ta hafu ŋa kɗekedzeŋ. 17 Ghunaga a Lazglafta ta zwaŋani ŋa tsanaghatá guma ta mnduha ta ghəŋa haɗik wu, ama ŋa mutsafta mnduha ma ghəŋa haɗik ta mbaku nda ma tsatsi, kəl Lazglafta ka ghunagatá Zwaŋani ta ghəŋa haɗik. 18 Mndu ta zlghaftá Zwaŋa Lazglafta, haɗ guma ta ghəŋani wa. Mndu kul zlghafta, nda ghada tsatá guma ta ghəŋani, kabga kwalani kul zlghaftá Zwaŋa Lazglafta turtuktuk.
19 «Wya ghəŋa tsa guma ya: Ma saha tsuwaɗak ta ghəŋa haɗik, ka zlanavatá mndu ta tsuwaɗak ka laghwi ɗvatá grusl, kabga slnaha taŋ kul ɗinaku. 20 Inda mndu ta maga ghwaɗaka skwi, husaŋhusa tsuwaɗak. Haɗ tsa mndu ya dzaʼa walaŋta sagha da tsuwaɗak wu da maravata slnani duway ta daɓi. 21 Ka ŋərmani nzakwa mndu kahwathwata katsi ná, dzaʼa saghasa da tsuwaɗak kada nghavata inda slnani ta magə tsi tsiɗiɗ kazlay: Skwi ta magə tsi, zɗəganazɗa ta Lazglafta kəʼa.»
Yuhwana mnda maga batem nda Yesu
22 Tahula tsa, ka sliʼaftá Yesu kawadaga nda duhwalhani ka laghwi ta haɗika Zudiya. Ka nzɗavatá tsi tsəɓakw fitik kawadaga nda həŋ hada. Ka magə tsi ta batem ŋa mnduha. 23 Ta magə Yuhwana ta batem guli ŋa mnduha ma sana vli ta hgə lu ka Inuŋ, ndusa nda sani vli ta hgə lu ka Salima, kabga dagala imi hada. Ka va sliʼadaghatá mnduha ŋa maganaftá batem ta həŋ. 24 Ma tsa fitik ya, ta la a lu ksaghatá Yuhwana da gamak karaku wa.
25 Ka sliʼanaftá duhwalha Yuhwana ta zlərɗutawi nda sana mnda la Yahuda ta ghəŋa gwaɗa ta ghuɓa səla. 26 Ka sliʼaftá həŋ ka lagha da mnay ŋa Yuhwana kazlay: Maləma ɗa! Tsa mndu si kawadaga nda kagha ta ɓla ghwa Zurdeŋ si ta mnə ka ta gwaɗa ta ghəŋani ya kay ná, waʼa ta maga batem ŋa mnduha. Ta sliʼi inda mnduha da tsi, ka həŋ. 27 Ka Yuhwana mantsa: «Haɗ mndu dzaʼa mutsaftá sana skwi ka Lazglafta a ta vlaŋta wa. 28 Nda sna kaghuni nda sləməŋa ghuni ta mnə yu tazlay “Kristi a iʼi wu” kəʼa. Ghuniɗik ghuna lu ma kɗaku tsatsi ka sagha. 29 Ŋa zwaŋa midzi ta kla lu ta makwa, gra zwaŋa midzi ya guli ná, tavatani ta nzata tsi ka sna lwa gwaɗa ta gwaɗagapta zwaŋa midzi. Snaŋtani ta gwaɗa ta gwaɗagapta tsi ya, rfayni ta rfu. Manda tsaya ta rfa iʼi ta rfu guli. Ndanana ná, rfu ŋa ɗa ta rfay. 30 Ka ŋla tsatsi nda ŋla, ka htakwa iʼi nda hta.
31 «Mndu ya ta saha daga ta luwa ná, nzanaghanza tsatsi ta ghəŋa inda skwi demdem. Mndu ya ta ghəŋa haɗik guli ná, ŋa ghəŋa haɗik tsatsi. Gwaɗa ta ghəŋa skwi ta ghəŋa haɗik ŋani ta gwaɗay. Mndu ta saha daga ta luwa ná, [ta ghəŋa inda skwi nzanaghata tsatsi]. 32 Gwaɗa ta ghəŋa skwi nghaŋ tsi nda ya snaŋ tsi ta gwaɗə tsi. Haɗ mndu ta tsuʼaftá gwaɗani wa. 33 Mndu ta tsuʼaftá gwaɗani ná, grafgra tsa mndu ya ta Lazglafta kazlay: Kahwathwata ya kəʼa. 34 Mndu ghunaga Lazglafta ná, gwaɗa Lazglafta ta gwaɗə tsi, kabga zwakuzwakwa Sulkum vlaŋ Lazglafta mida.
35 «Ɗvuɗva Da ta Zwaŋ, ka fanamtá tsi ta inda skwi ma dzvani. 36 Mndu ta zlghaftá tsa Zwaŋ ya mutsafmutsa ta hafu. Mndu ta kwalaghutá zlghaftá tsa zwaŋ ya mutsafta a ta tsa hafu ya wa. Ta ghəŋa ɓasa ŋuɗufa Lazglafta yeya ta nzaku ta ghəŋani,» kaʼa.