4
I Yesu nda markwa la Samari
Ka snaŋtá la Farisa ta mnay kazlay: Mal mnduha ta sliʼi da maga batem da Yesu ka ya da Yuhwana kəʼa. Ka kahwathwatani ka lu mnay katsi ná, Yesu a ta maga batem ŋa mndu wu, duhwalhani zlanaŋ tsi ta magay. Snaŋta Yesu ta tsa gwaɗa ta mnə lu ya, ka sliʼaftá tsi ta haɗika Zudiya ŋa vrə ta haɗika Galili. Wya nda ma haɗika Samari ta laba tsi ya, ka ɓhadaghatá tsi da sana vli ta hgə lu ka Sikar ndusa nda vwaha Yakubu ta vlaŋtá zwaŋani Yusufu bamma, ta haɗika Samari. Ma tsa vli ya, mamu vəvrəma Yakubu. Manda hərfatá Yesu ta mbaɗa, ka nzatá tsi ta wa tsa vəvrəm ya, wər ma ghəŋ fitik nda tsa.
Ka lagha sana markwa la Samari da ta imi. «Tiɗifta ta imi ka saʼata yu,» ka Yesu nda tsi. Ma tsa fitik ya, laghula duhwalhani da luwa da skwa skwa zay. «Waka kagha ta nzakway ka mnda la Yahuda, ta ɗawa imi ŋa say da iʼi ta nzakway ka markwa la Samari na?» ka tsa marakw ya nda tsi. Tsaw haɗ la Yahuda ta guya vgha nda la Samari wa. 10 Ka Yesu mantsa: «Ka má nda sna ka ta skwi ta kumə Lazglafta ta vlaghata, nda mndu ya ta ɗawa imi ŋa say da kagha katsi ná, má kagha má dzaʼa ɗawa imi ŋa say, má ŋa vlaghatani ta imi ta vla hafu,» kaʼa nda tsi. 11 Ka tsa marakw ya nda tsi mantsa: «Mghama ɗa! wana haɗ skwi ŋa tagafta da kagha wu, nda la na vəvrəm na guli, ga dzaʼa mutsa ka ta tsa imi ta vla hafu ya na? 12 Mal kagha ka dzidza ŋni Yakubu si ta sa ima na vəvrəm na nda zwanani, nda rinani tani, ka zlaŋnaŋtá tsi na ra?» kaʼa. 13 Ka Yesu nda tsi Mantsa: «Dər wati ma mndu ta sa na imi na ná, ta dzaʼa kuzlaŋkuzla ndala, 14 ama mndu dzaʼa sa na imi dzaʼa vlaŋta yu na ná, walglaŋta a ndala ta kuzlaŋta wa. Tsa imi dzaʼa vlaŋta yu ya ná, dzaʼa nuna ka dzuɓay, ŋa mbəzagapta hafu ŋa kɗekedzeŋ mida,» ka Yesu nda tsi. 15 «Mghama ɗa! Vlihavla ta tsa imi ya tsa, kada kwala ndala ta kuzliglihata, ka kwala yu ta səglagha da ta imi hadna,» ka tsa marakw ya nda tsi. 16 «La hgaktá zəʼala ghuni, ka sagha kuni da hadna,» ka Yesu nda tsa marakw ya. 17 «Haɗ zəʼala ɗa wu,» ka tsa marakw ya nda tsi. Ka Yesu nda tsi mantsa: «Ta ŋa gha ta mnay kazlay: Haɗu zəʼala ɗa wu kəʼa, 18 kabga hutaf zəʼala gha. Nana ga taŋ ka ndanana guli, zəʼala ghuni a wu, raghatani mnay gha mantsa ya,» ka Yesu nda tsi. 19 «Mghama ɗa! Anabi ka ta grə yu nda na skwi na. 20 Dzidzíha ŋni la Samari ná, ta na ghwá na si ta maga həŋ ta duʼa ŋa Lazglafta. Ka kaghuni la Yahuda ná, ma Ursalima vla maga duʼa ŋa Lazglafta, ka kaghuni,» ka tsa marakw ya. 21 Ka Yesu nda tsi mantsa: «Marakw na, zlghafzlgha ta iʼi. Dzaʼa saghasa fitik dzaʼa kwal kuni maga duʼa ŋa Da ta na ghwá na, dər ma Ursalima. 22 Kaghuni la Samari, ŋa skwi kul snaŋtá kuni ta maga kuni ta duʼa. Aŋni la Yahuda, ŋa skwi snaŋ ŋni ta maga ŋni ta duʼa, kabga da la Yahuda sagha mbaku. 23 Dzaʼa saghasa fitik, nda maga vani ndanana. Ma Sulkum nda ya ma kahwathwata dzaʼa kəl mnduha ka maga duʼa, ŋa tsəɓay taŋ ta tsəlɓu ŋa Da, kabga mndərga tsa mnduha ta tsəɓa tsa tsəlɓu ya ta zbə Da. 24 Lazglafta ná, Sulkum ya. Tsa mnduha ta maga duʼa ŋani ya, ma Sulkum nda ya ma kahwathwata ta maga həŋ,» ka Yesu nda tsi. 25 «Nda sna yu kazlay: Dzaʼa saghasa Almasihu, ta hgə lu ka Kristi ya, kəʼa. Ka saghasa tsi, dzaʼa mnaŋnamna ta inda skwi,» ka tsa marakw ya nda tsi. 26 «Tsa mndu ta mnə kagha ya na iʼi ta gwaɗa nda kagha na,» ka Yesu nda tsi.
27 Tata gwaɗa həŋ, ka vraktá duhwalhani. Ka ndərmimi duhwalhani ta tsa nzatani ka gwaɗa nda tsa marakw ya. Tsitsiriɗ, nzanza həŋ, haɗ ya ta pslanaftawi, ka ɗawaŋta da tsi kazlay: Nu ta ɗaw ka da tsi, ari nu ta gwaɗə ka nda tsi na kəʼa wa.
28 Ka gi zlanatá tsa marakw ya ta bzleghwani hada ka laghwi da luwa da mnay ŋa mnduha. 29 Kaʼa mantsa: «Sawa ngha mndu ta mnihatá inda skwiha maga yu ɓa, zlah Kristi na mndu na?» kaʼa. 30 Ka sliʼagaptá mnduha ma luwa, ka lagha slanaghatá Yesu. 31 «Maləma ɗa! Kwa za ta skwa zay misimmisim,» ka duhwalhani nda Yesu, ma tsa fitik ya. 32 «Mamu skwa zaya ɗa kul snaŋtá kaghuni,» ka Yesu nda həŋ. 33 «Mamu mndu ta klanaktá skwa zay ra?» ka duhwalhani mataba taŋ. 34 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Maga skwi ta zɗəganatá mndu ya ta ghunigihata ka kɗinistá slnani, skwa zaya ɗa. 35 “Ta fwaɗ pɗakwa tili ka tska nimaya ta vwah” a ka kaghuni ndanana wu ra? ka iʼi nda kaghuni wa, nghadapwangha ta ndəhatá nimaya ta vwah ɓa, ta ghwaŋ a lu ka tskay wa. 36 Mndu ta tska nimaya ta vwah ná, ta mutsay ta nisəlani, ŋa tskanatani ta hulfani ŋa hafu ŋa kɗekedzeŋ. Mantsa ya, ŋa rfay mndu ta sləgafta nda mndu ta tskata ta rfu kawadaga. 37 Tsa mahdihdi mnə lu kazlay: Slgadatá slgayslgay ŋa sani, tskatá tskaytskay ŋa sani kəʼa ya ná, kahwathwata nzakwani. 38 Da vli kul magatá kuni ta slna ghunaghunafta yu. Ghuyghuya sanlaha ta ɗaŋwa ma slna, ka lagha kaghuni da ŋatsa ndela tsa slna taŋ ya,» kaʼa. 39 Nda ndəgha la Samari ma tsa luwa taŋ ya ta zlghaftá Yesu ta ghəŋa tsa gwaɗa mna tsa marakw ya ta mnay kazlay: Ka mnihatá tsi ta inda skwiha maga yu kəʼa ya. 40 Ma lagha la Samari da slanaghatá Yesu, ka ndəɓə həŋ ta dzvu da tsi ŋa nzatani kawadaga nda həŋ. Ka nzatá tsi ka zatá fitik his hada da həŋ. 41 Ka sgavaghatá ndəghata mnduha ta zlghaftá Yesu, kabga Yesu ka ghəŋani ta mna gwaɗani ŋa taŋ. 42 «Zlghafzlgha aŋni ndanana tama makwa na, kabga gwaɗa gha mna ka yeya a wa. Nda sna vərɗa aŋni nda sləməŋa ŋni. Grafgra ŋni kahwathwata kazlay: Na mndu na ná, mnda mba mnduha ta ghəŋa haɗik ya kəʼa.»
Mbanafta Yesu ta zwaŋa sana mnda ksa slna ŋumna
43 Tahula tsa fitik his ya, ka sliʼaftá Yesu hada ka laghwi ta haɗika Galili. 44 Tsaw si wya ka Yesu mnata: «Haɗ lu ta vla glaku ŋa anabi ta haɗikani wu» kəʼa. 45 Ɓhadaghatani ta haɗika Galili, ka tsuʼaftá gwal hada. Tsa gwal ta tsuʼafta ya ná, gwal ta nghaŋtá inda skwi maga Yesu ma Ursalima ma fitika skala Pak ya, kabga si labla hahəŋ guli da vla tsa skalu ya.
46 Ka vraghatá tsi tama da luwa Kana ta haɗika Galili, ma vla mbəɗanaftani ta imi ka ima inabi ya kay. Tsaw mamu sana mndu dagala ma slna ŋumna, ta maga slna ga mgham ma luwa Kafarnahum, kul ɗughwanaku zwaŋani ta kala ghəŋ. 47 Snaŋtani kazlay: Sliʼafsliʼa Yesu ta haɗika Zudiya, ka sagha ta haɗika Galili kəʼa, ka sliʼaftá tsi ka lagha slanaghata. Kaʼa nda tsi mantsa: «Kdəkkdək, mbaɗa mbanaftá zwaŋa ɗa kul ɗughwanaku, ta kala ghəŋ,» kaʼa. 48 Ka Yesu nda tsi mantsa: «Ka ta ngha a kaghuni ta mazəmzəm nda skwa ndərmimay wu ná, zlgha a kaghuni kay tama wa!» kaʼa. 49 Ka tsa mndu ta maga slna ga mgham ya nda tsi mantsa: «Mghama ɗa! Mbaɗa ma kɗaku zwaŋa ɗa mtuta,» ka nda tsi. 50 Ka Yesu nda tsi mantsa: «La dzagha! Wa a zwaŋa gha wdərwdər,» kaʼa.
Ka zlghaftá tsa mndu ya ta tsa gwaɗa mnana Yesu ya, ka sliʼaftá tsi ka laghwi dzaghani. 51 Ta laha tsi ta tvi ta dzaʼa dzagha, ka guyatá tsi nda kwalvahani ta ŋlu da mnay ŋani kazlay: Waʼa nda mba zwaŋa gha wdər kəʼa. 52 Ka tsa mndu ya mantsa: «Ta wati luwa leŋavata tsi na?» kaʼa ɗawaŋta da həŋ. «Kiʼa hdzikata fitik ma ghəŋ ɗahawu, ta lavaghutá tsa ŋuɗidarani ya,» ka həŋ nda tsi. 53 Ka graftá tsa dani ya, ta tsa luwa ya mna Yesu ŋani kazlay: Wdərwdər zwaŋa gha kəʼa ya. Daga baɗu tsa ka zlghaftá tsatsi nda gwal ga taŋ tani ta Yesu.
54 Tsaya mahisa mazəmzəm maga Yesu ta haɗika Galili manda zlaŋtani ta haɗika Zudiya.