5
Mbanafta Yesu ta sana mndu nda raghwa səlani
Tahula tsaya, ka slatá skala la Yahuda ma Ursalima. Ka laf Yesu da hada. Tsaw ma Ursalima, mamu sana ghwa tsap lu ndusa nda watgha saba tuwakha. Betsayda ta hga lu ta tsa ghwa ya nda gwaɗa Hebru. Ta wa tsa ghwa ya mamu glakamha hutaf. Ma tsa glakamha ya, mamu ndəghata gwal kul ɗughwanaku mida, manda gwal nda ghulpa, nda gwal ta dzəgiɗi, nda gwal nda rwa səla taŋ nda dzva taŋ ta kzla gigɗavata imi. Tsaw ta sasa duhwala Lazglafta tazlay da tsa imi ya ŋa gigɗanafta. Ka gigɗavafgigɗa tsa imi ya, ka tiŋəl wa ta gi laha dida tahula gigɗavaftani ya, nda mba tsa mndu ya dər kinawu tsa ɗaŋwani ya. Hkənmbsak tghas mida vakwa sana mndu ma ɗaŋwani ta nzaku hada. Kəʼa ka Yesu ná, ta hani tsa mndu ya. Nda sna guli kazlay: Nda kɗa fitikani ta ɓasa tsa ɗaŋwa ya kəʼa. «Ta kumay ka ta mbafta gha ra?» kaʼa nda tsi. «Mghama ɗa! Haɗ mnda ɗa ŋa fadihata da imi gigɗavafər tsi wa. Ka dzaʼa yu, ka yu ya ná, gi tiŋlaghuta sani ta laha ka iʼi,» ka tsa mndu kul ɗughwanaku ya nda tsi. «Sliʼafsliʼa gha kla ta skwa hana gha, ka sliʼa ka,» ka Yesu nda tsi. Gi hadahada ka mbaftá tsa mndu ya, sləŋaɗ klaftá skwa hanani, ka sliʼi. Tsaw, baɗu Sabat magakwa tsa skwi ya. 10 Ka la mali ma la Yahuda nda tsa mndu mbanaf lu ya mantsa: «Sabat a vli gita kay ra? Wa ta mnaghatá kla skwa hana gha na?» ka həŋ. 11 «“Kla ta skwa hana gha, ka sliʼa ka” ka tsa mndu ta mbaɗifta ya nda iʼi,» kaʼa nda həŋ. 12 «Wa tsa mndu ta mnaghata kazlay: Kla ta skwa hana gha ka sliʼa ka kəʼa ya na?» ka həŋ ɗawaŋta da tsi. 13 Tsaw sna a tsa mndu mbanaf lu ya ta tsa mndu ta mbanafta ya wu, kabga zaɗamzaɗa Yesu mataba tskata mnduha ma tsa vli ya. 14 Ɓats nzɗa, ka guyaftá Yesu ta vgha nda tsa mndu ya ma daɓa həga Lazglafta. «Wana nda mba ka ndana tama, yaha ka walglaŋta maga dmaku da slaghaghatá ya katakata ta malaghutá tsaya,» ka Yesu nda tsi. 15 Ka sliʼaftá tsa mndu ya, ka laghwi da mnay ŋa la mali ma la Yahuda kazlay: Yesu tsa mndu ta mbiɗifta ya kay kəʼa. 16 Tsaya kəl la mali ma la Yahuda ka zba htsiŋa Yesu, kabga magatani ta tsa skwi ya baɗu Sabat.
17 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Tata maga slna Da ɗa kulam ndanana, mantsa iʼi guli, tata maga slna yu kulam ndanana,» kaʼa. 18 Ta ghəŋa tsa gwaɗa gwaɗa tsi ya, ka zbəgəlta la mali mataba la Yahuda ta Yesu ŋa dzata. Ta ghəŋa vəl ɓlanaptani ta zlaha Sabat kweŋkweŋ a ta zba həŋ wu, kabga mnayni kazlay: Vərɗa Lazglafta na Da ɗa kəʼa ta gra ghəŋani nda Lazglafta guli ya.
Vlaŋta dani ta inda mbrakwani ta zwaŋani
19 Ka Yesu vrəgliŋtá gwaɗani nda həŋ mantsa: «Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, laviŋ a zwaŋ ta magatá skwi gaghəŋ gaghəŋani, ka ngha a tsi ta skwi ta magə Da wa. Ka kinawu ta maga Da ta inda skwi ya, ka gragra mantsa ya ta maga zwaŋ guli. 20 Ta ɗvay Da ta zwaŋ. Tsaya ta kəl tsi ka maranaŋtá inda skwi ta magə tsi, ŋa maranaŋtani ta slnaha ta malaghutá nana, kada nghaŋta kuni ta skwa ndərmimay. 21 Manda ya ta sliʼaganapta Da ta gwal nda rwa nda hafu ya, mantsa ya ta vlaŋta zwaŋ ta hafu ŋa mndu ta kumə tsi. 22 Tsa a Da ta guma ta ghəŋa mndu wu, ma dzva zwaŋ fanamta tsi ta inda guma ŋa gumay, 23 kada vla inda mndu ta glaku ŋa zwaŋ, manda ya ta vlə həŋ ta glaku ŋa Da ya. Ka vla a mndu ta glaku ŋa zwaŋ wu katsi, haɗ tsa mndu ya ta vla glaku ŋa Da ta ghunagatá tsa zwaŋ ya wa.
24 «Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, mndu ta sna gwaɗa ɗa, ka zlghaftá tsi ta mndu ta ghunigihatá, mamu hafu ŋa kɗekedzeŋ ma tsa mndu ya. Haɗ lu dzaʼa tsanaghatá guma ta tsa mndu ya wa. Nda ghada Pak tsa mndu ya ta mtaku ka laghwi da hafu. 25 Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, dzaʼa saghasa fitik, nda ghada va saghani, dzaʼa kəl gwal nda rwa ka snaŋtá lwa Zwaŋa Lazglafta. Tsa gwal dzaʼa snaŋta ya dzaʼa nzakway nda hafu. 26 Manda ɗaslakwa hafu ta nzaku ma Da ya, manda tsaya vlaŋta tsi ta zwaŋ ŋa mutsakwa hafu ma tsatsi guli. 27 Ka vlaŋtá tsi ta mbrakwa tsa guma, kabga nzakwani ka Zwaŋa mndu. 28 Tsaya a skwi ŋa ndərmimay ghuni wu, dzaʼa saghasa fitik dzaʼa kəl inda gwal ma kulu ka snaŋtá lwani 29 ŋa sliʼagapta taŋ. Gwal ta maga skwi ɗina ya, dzaʼa sliʼagapta ŋa nzata nda hafu hahəŋ. Gwal ta maga skwi kul ɗinaku ya guli, dzaʼa sliʼagapta ŋa tsanaghatá guma ta həŋ hahəŋ.»
Nzakwa Zwaŋ ka masləmtsək
30 Ka Yesu mantsa: «Haɗ sana skwi dzaʼa magata iʼi gaghəŋ gaghəŋa ɗa wa. Manda ya mniha Lazglafta ta tsa yu ta guma. Nda tvani ta tsa yu ta guma kabga zba a yu ta skwi ta kumə ghəŋa ɗa wu, skwi ta zɗəganatá mndu ta ghunigihata ta zbə yu.
31 «Ka iʼi katsi mnatá gwaɗa ta ghəŋa ɗa katsi ná, haɗ hayhaya tsa gwaɗa ɗa ya nda tsa wa. 32 Ka sana mndu katsi mna gwaɗa ta ghəŋa iʼi katsi, nda sna yu kazlay: Tsa gwaɗa ta mnə tsi ta ghəŋa iʼi ya ná, kahwathwata nzakwani kəʼa. 33 Ghunaf ghuna kuni ta mnduha da Yuhwana ka mnaghunatá tsi ta kahwathwata. 34 Iʼi taɗa ná, zbaŋ a yu ta mndu ŋa mna gwaɗa ta ghəŋa ɗa wa. Tsaya kweŋkweŋ mnaghuna yu ŋa mutsay ghuni ta hafu. 35 Yuhwana ná, pitirla ta zlghaku ka tsuwaɗaka vli ya. Kumaŋkuma kuni ta nzɗavata nda rfu ma tsuwaɗakani.
36 «Iʼi, mamu ŋa ɗa ma gwaɗa ta ghəŋa ɗa ta malaghutá ŋa Yuhwana. Tsa gwaɗa ya ná, slnaha vliha Da ŋa kɗanafta ɗa ta magay ya. Tsa slnaha ta kɗə yu ta magay ya, ta maraŋta tsiɗiɗ kazlay: Da ya ta ghunigihata kəʼa. 37 Tsa Da ta ghunigihata ya, ta mnaŋtá gwaɗa ta ghəŋa ɗa. Aŋ mndani ta walaŋ a kuni ta snaŋtá lwani wa. Ta walaŋ a kuni ta nghaŋtá kumani guli wa. 38 Nza a gwaɗani ma ŋuɗufa ghuni wu kabga zlghaf a kuni ta mndu ya ghunaga tsi wa.
39 «Ta ndiʼandiʼa kuni ka tagha skwi ya nda vinda ma gwaɗa Lazglafta kabga mida dzaʼa mutsa ŋni ta hafu ŋa kɗekedzeŋ ka kuni. Tsa gwaɗa Lazglafta nda vinda ya ná, ta ghəŋa iʼi ta gwaɗa tsi. 40 Sew va a kuni ta sagha da iʼi ŋa mutsa vərɗa hafu wa.
41 «Da mnda səla a ta mutsa iʼi ta glakwa ɗa wa. 42 Tsaw nda sna iʼi ta kaghuni tsiɗiɗ kazlay: Ɗvu a kuni ta Lazglafta wu kəʼa. 43 Da ɗa ta ghunigihata, ka kwalaghutá kuni ta tsuʼaftá iʼi. Ka ma sana mndu ta klaftá ghəŋani ka ghəŋani ka sagha katsi ná, má tsuʼaftsuʼa kuni. 44 Kaghuni gwal ta ɗva glaku da sani nda sani, ka kwalaghutá zba glaku daga da Lazglafta turtukwani, waka kuni má dzaʼa zlghafta na?
45 «Yaha kuni da uwalay kazlay: Dzaʼa wlay yu ta kaghuni da Lazglafta kəʼa. Tsa Musa faf kaghuni ta ghəŋ tida ya dzaʼa wla kaghuni. 46 Ka má zlghafzlgha kuni ta Musa katsi ná, má zlghafzlgha kuni ta iʼi guli, kabga vindaf ta ghəŋa iʼi tsatsi ta gwaɗa. 47 Ka si zlghaf a kaghuni ta skwi vindaf tsatsi ya wu ní, waka kuni dzaʼa zlghaftá gwaɗa ɗa na?» kaʼa.