Gwaɗa ta sabi da
Markus
1
Slna Yuhwana mnda maga batem
Mat 3:1-12, Luk 3:1-18, Yuh 1:19-28
Zlrafta Lfiɗa Gwaɗa ta ghəŋa Yesu Kristi Zwaŋa Lazglafta. Nda nza manda ya nda vinda ta ghəŋani ma deftera anabi Isaya kazlay:
Iʼi Lazglafta, wana yu ta tiŋlaghutá ghunaftá mndu ka kagha karaku, ŋa dzaʼa faɗaghatá tvi. Lwa tsa mndu ya ta snu lu ta hagaku ma mtak kazlay: Payanawa paya ta tvi ŋa Mgham ka leleʼanata* kuni kəʼa.
Mantsa tama, ka zlagaptá Yuhwana, mnda maga Batem ma mtak, kaʼa mantsa: «Mbəɗanafwa mbəɗa ta nzakwa ghuni, ka magaghunafta lu ta batem, ka plighunista Lazglafta ta dmakuha ghuni,» kaʼa. Ka sliʼaktá inda gwal ma luwa Ursalima, nduk nda inda hamata gwal ta haɗika Zudiya, ka lagha slanaghatá Yuhwana. Ka manigiŋtá həŋ ta dmakuha taŋ, ka maganaftá Yuhwana ta batem ta həŋ ma imi ma ghwa ta hgu lu ka Zurdeŋ. Tsa Yuhwana ya ná, gatá swida ŋalibwa ta kəl tsi ta vgha nda hbatá ɓanava huta misti. Hiʼi nda zuɗuma mtak skwa zayni. Wya kəʼa ta mnay guli: «Mamu sana mndu ta sagha nda hula ɗa, mal ŋani mbraku ka ŋa ɗa, slaf a iʼi ɗekɗek dər ŋa ɓukwadata ka plaptá zuʼa ɓaɓah ma səlani wa. Iʼi ná, magaghunaftá batem nda imi ŋa ɗa. Tsatsi, nda Sulkum nda ghuɓa dzaʼa magaghunafta tsi.»
Maganaftá batem ta Yesu ma imi
Mat 3:13—4:11, Luk 3:21-22, 4:1-13
Ma tsa fitik ya, ka sliʼaftá Yesu ma luwa Nazaret ta haɗika Galili ka lagha slanaghatá Yuhwana. Ka maganaftá Yuhwana ta batem ta Yesu ma ghwa Zurdeŋ. 10 Ta sabə Yesu ma imi manda kɗaku ta maganaftá, ka nghadaftá tsi ta luwa, gi ka nghaŋtá tsi ta gunatá luwa buwaŋ, ka saha Sulkum nda ghuɓa manda ghərbuʼ ta ghəŋani. 11 Ka gi snaku lwa Lazglafta daga ta luwa kazlay: «Kagha zwaŋa ɗa ta ɗvu yu, ma hyahya ŋuɗufa ɗa,» kaʼa.
Dzəghaŋta halaway ta Yesu ma mtak
12 Tahula tsa, ka gi tiŋwaghatá Sulkum nda ghuɓa ta Yesu da mtak. 13 Ka zatá tsi ta fitik fwaɗ mbsak hada ta dzəghaydzəghay halaway. Ma tsa mtak ya, mataba nimtak ta nzakwa tsi, ta katay katay duhwalha Lazglafta.
Taŋtaŋa hgay Yesu ta duhwalhani
Mat 4:12-22, Luk 4:14-15, 5:1-11
14 Ma sana fitik, ka ksaghatá lu ta Yuhwana tsamta ma gamak,§ ka sliʼaftá Yesu ka laghwi ta haɗika Galili da mna Lfiɗa Gwaɗa Lazglafta. 15 Kaʼa ta mnay mantsa: «Nda maga fitik, ndusa ga mghama Lazglafta, mbəɗanafwa nzakwa ghuni, ka zlghafta kuni ta Lfiɗa Gwaɗa,» kaʼa. 16 Ta labə tsi nda ta wa drəfa Galili, ka nghaŋtá tsi ta i Simuŋ nda zwaŋamani Andre ta wɗa kadəŋa taŋ da drəf ŋa tuma klipi, kabga tuma klipi slna taŋ. 17 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Saghawasa, mbaɗwa mista ɗa, dzaʼa naghunafna yu ka gwal hlaktá mnduha,» kaʼa. 18 Gi sɗak zlanavazla həŋ ta kadəŋa taŋ, ka laghu mistani. 19 Manda zadapta taŋ dawʼ, ka lagha həŋ slanaghatá zwana Zebedi, i Yakubu nda zwaŋamani Yuhwana ta paya kadəŋa taŋ guli ma kwambalu. 20 Ka hgaftá tsi ta həŋ, «mbaɗwa mista ɗa,» kaʼa. Ka gi sliʼaftá tsahaya guli ka laghwi mistani, ka zlanavatá da taŋ Zebedi ma kwambalu kawadaga nda gwal ksanatá slna ta həŋ.
Ghzligiŋtá Yesu ta ghwaɗaka sulkum ma sana mndu
Luk 4:31-37
21 Tahula tsa, ka ɓhadaghatá həŋ da luwa Kafarnahum. Na gi sagha sabat, ka lamə Yesu da həga tagha skwa la Yahuda, ka taghə tsi ta skwi ŋa mnduha ma tsa həga ya. 22 Ka ndərmim həŋ nda ndərmima ta tsa tagha skwani ya, kabga nda sgit ma tsa ŋani tagha skwi ya. Nza a manda ŋa gwal tagha zlaha Musa ŋa mnduha wa. 23 Ka gi zlagaptá sana mndu ksu ghwaɗaka sulkum mataba taŋ ta lami da tsa həga tagha skwa taŋ ya. Ka sliʼaftá tsi nda lili, kaʼa mantsa: 24 «Yesu zwaŋa la Nazaret, nu gwaɗa gha nda aŋni, sagha ka da zaɗa aŋni? Wya nda sna ŋni kazlay: Mndu nda ghuɓa daga da Lazglafta kagha kəʼa na?» kaʼa. 25 «Haf wa gha! Sabsa ma na mndu na,» ka Yesu dvanaghata. 26 Lagha tsa ghwaɗaka sulkuma ya ka ghudzanaftá tsa mndu ya katakata, ka lilatá tsi, ka saghu tsi mida. 27 Ka tsutá ŋuɗufa mnduha demdem ma tsa vli ya, ha ka ɗaɗawu həŋ mataba taŋ, ka həŋ mantsa: «Nu mndərga nana ma skwi? Aa! lfiɗa skwi ta zlagaptá mndərga nana! Na dvanaghatani ta dər halaway tsi ná, ta snanasna həŋ,» ka həŋ. 28 Ka tutá gwaɗa ta ghəŋa Yesu wdiɗ ta haɗika Galili.
Mbanafta Yesu ta midza Simuŋ
Mat 8:14-17, Luk 4:38-41
29 Tahula sliʼagabta taŋ ma tsa həga tagha skwa la Yahuda ya, ka gwaghatá həŋ ta vgha nda i Yakubu nda Yuhwana da i Simuŋ nda Andre. 30 Tata lamə nda la həŋ da həga, ka gi mnə lu ŋa Yesu ta gwaɗa ta midza Simuŋ ta hani ta ɓasa ŋuɗidar. 31 Ka gavadaghatá Yesu tavatani ka ŋanata ta dzvu, ka sliʼanafta. Na tsa gi sliʼanaftani ya, gi kwandlaŋ mbatani tsa. Ka sliʼaftá tsa marakw ya maganatá skwa zay ta həŋ.
Mbambanafta Yesu ta gwal kul ɗughwanaku
Luk 4:42-44
32 Tahula dəɗata fitik baɗu va tsaya, ka hladaghatá lu ta inda gwal kul ɗughwanaku da Yesu, kulam nda gwal ta tsuta ka halaway tani. 33 Ka tskavatá inda mnduha ma luwa ŋərɓisl ta watgha tsa həga ya. 34 Ka mbambanaftá Yesu ta ndəghata mnduha ma ɗaŋwaha taŋ kavghakavgha, ghazligiŋha ta ndəghata duhwalha halaway guli ma mnduha. Vlaŋ a ta tvi ta tsa duhwalha halaway ya ŋa gwaɗa guli wu, kabga nda sna hahəŋ guli ta nzakwa Yesu.
Sliʼapta Yesu ma luwa Kafarnahum
35 Na tsaɗakwa vli ta tsughbura sərɗək, ka sliʼaftá Yesu, ka laghwi da mtak. Ka ndəɓu tsi ta dzvu hada. 36 Ka sliʼaftá i Simuŋ nda sanlaha ma mnduha ka laghwi da naghay. 37 Ka naghə həŋ, ka slaftá həŋ tida. «Ta paha kagha inda mnduha,» ka həŋ nda tsi. 38 «Mbaɗma da sana vliha ndusa ndusa, ka dzaʼa yu mnanaŋtá gwaɗa Lazglafta ta tsahaya guli, kabga tsaya kəl yu ka sagha,» kaʼa nda həŋ. 39 Ka laghu tsi da mna gwaɗa Lazglafta ma həgaha tagha skwa la Yahuda ta inda haɗika Galili, ghazligiŋha ta duhwalha halaway ma mnduha.
Mbanafta Yesu ta sana mndu nda rɗa mndu tida
Mat 8:1-4, Luk 5:12-16
40 Ma sana fitik, ka lagha sana mndu nda rɗa mndu tida tsəlɓata ta kəma Yesu. Kaʼa mantsa: «Nda zɗakatahuɗa gha, laviŋlava ka ta mbiɗifta,» kaʼa. 41 Ka ksaŋtá tsi ta Yesu ka hiɗahiɗa. Ka kapaŋtá tsi ta dzvani ka ksaŋta. «Ta kumay yu, mbafmba gha,» kaʼa nda tsi. 42 Gi hadahada, hlets mbatani tsa, kləwəɗ vghani. 43 «La tama,» ka Yesu vriŋta. 44 Kaʼa nda tsi guli mantsa: «Yahayaha ka da walaŋta mnanaŋtá mndu, ka dzaʼa ka da maranaŋtá vgha gha ta mnda dra skwi ŋa Lazglafta. Ka plata ka ta ghəŋ manda ya vindaf Musa, ŋa maraŋtá ghuɓatá kagha, ka da grafta mnduha ta mbatá kagha,*» kaʼa. 45 Ama ka sliʼaftá tsatsi, ka laghwi tay ma luwa, ka tutá tsi wdiɗ. Kabga tsa, ka pyaftá tsa gwaɗa ya ta Yesu ka lamə da luwa baŋluwa. Ama ka nzaghutá tsi ta wa mazawa. Kulam nda tsa, ka sliʼadaghatá mnduha dər ndiga ndiga da slanaghata hada.
* 1:3 Ngha ta Isaya 40:3. 1:6 Ngha ta 2 Mghamha 1:8. 1:11 Gray nda Zabura 2:7, Isaya 42:1. § 1:14 Ngha ta sura 6:17. * 1:44 Ngha ta Zlahu 14:2-32.