2
Mbanafta Yesu ta sana mndu nda rwa səlani
Mat 9:1-8, Luk 5:17-26
Tsɓakw fitik tahula tsa, ka sliʼaftá Yesu ka vradaghata da luwa Kafarnahum. Manda snaŋta lu kazlay: Vragaghavra Yesu dzagha kəʼa, ka sliʼadaghatá mnduha ŋərɓisl ndaghaganaptá vli nduk ta daɓitgha, haɗ vli ŋa nzaku wu, ta mna Lfiɗa Gwaɗa Yesu ŋa taŋ. Ka tsukwadanaghatá mnduha fwaɗ mataba mnduha ta sliʼadaghata da tsi ta sana mndu nda rwa səlani. Zbay taŋ ta tvi ŋa ɓhanavatá Yesu ná, triɗ mutsaf a həŋ wa. Ka ŋladaftá həŋ ta ghəŋa tsa dzuguvi nzamə Yesu mida ya. Ka gunaptá həŋ ta ghəŋani, ka hbaftá həŋ ta tsa mndu ya ta tsa skwa hanani ya ka fadatá həŋ nda ta tsa ghurum ya. Nghanata Yesu ta tsa zlghay nda ŋuɗufa taŋ ya ná, «nda pla dmakwa gha sagəŋ,» kaʼa nda tsa mndu nda rwa səlani ya. Ta nzaku sanlaha ma gwal tagha zlaha Musa ŋa mnduha ma tsa vli ya, ka həŋ ma ghəŋa taŋ mantsa: «Nu ta kəl na mndu na ka kwarakwara mandana na! Wa ta laviŋtá* pla dmakwa mndu ta ghəŋa Lazglafta turtukwani na?» ka həŋ. Snaŋta Yesu ta tsa skwi ta mnə həŋ ma ghəŋa taŋ ya nda ma sulkuma vghani, kaʼa nda həŋ mantsa: «Nu ta kəl kuni ka ndanu mandana na? Ta grə kuni ná, mal blakwa mnay ŋa na mndu nda rwa səlani na kazlay: Nda pla dmakwa gha kəʼa re, ari mal blakwa mnay ŋani kazlay: Sliʼafsliʼa, kla ta skwa hana gha ka sliʼa ka kəʼa na? 10 Ndana tama, kada snaŋta kuni kazlay: Mamu Zwaŋa mndu nda mbrakwa pliŋtá dmakwa mndu ta ghəŋa haɗik kəʼa ná, wya tsi: 11 Ka iʼi ta mnaghata gra wa, “Sliʼafsliʼa, kla ta skwa hana gha, la dzagha gha,”» kaʼa nda tsa mndu nda rwa səlani ya. 12 Gi brahwat kəʼa sliʼafta, zləŋal klaftá skwa hanani, ka sabə tsi nzərem ta nghay inda mnduha. Ka ndərmim həŋ nda ndərmima, ka zləzlvu həŋ ta Lazglafta. Ka həŋ mantsa: «Ka yawu ka yawu, ta maga a skwi manda na wu,» ka həŋ.
Hgafta Yesu ta Levi mnda tska dzumna
Mat 9:9-13, Luk 5:27-32
13 Tahula tsa ka sliʼaftá Yesu ka vrəglaghata nda ta wa drəfa Galili. Ka sliʼadaghatá mnduha dlivis slanaghata hada, ka taghə tsi ta skwi ŋa taŋ. 14 Tata gra mbaɗa Yesu, ka nghaŋtá tsi ta Levi mnda tska dzumna, ta nzakway ka zwaŋa Alfe, ta nzaku ta watgha həga ksa slnani. «Mbaɗa mista ɗa,» kaʼa nda tsi. Ka sliʼafta Levi ka laghwi mistani.
Za skwa zay ma həga ga Levi
15 Tahula tsa, ka tskavatá i Yesu nda duhwalhani kawadaga nda gwal tska dzumna, nda sanlaha ma ghwaɗaka mnduha, kabga nda ndəgha mndərga tsa mnduha ya ta dzaʼa mistani tazlay. Ka tskavatá həŋ ka za skwi ma həga ga Levi. 16 Kəʼa, ká gwal tagha zlaha Musa ŋa mnduha ta nzakway mataba la Farisa ná, ta za skwi Yesu kawadaga nda gwal tska dzumna nda sanlaha ma tsa ghwaɗaka mnduha ya. Ka həŋ nda duhwalha Yesu mantsa: «Kabgawu ta kəl Mghama ghuni ka za skwi kawadaga nda na mnduha na ɓa?» ka həŋ. 17 Slrew, lamla tsa gwaɗa ya da sləməŋa Yesu. Kaʼa mantsa: «Gwal kul ɗughwanaku yeya ta psa duhtur, psa a gwal ɗughwana wa. Sagha da psa gwal dmaku iʼi, sagha a yu da psa gwal ta mnay kazlay: Tuɗukwa aŋni kəʼa wa,» kaʼa nda həŋ.
Gwaɗa Yesu ta ghəŋa suma
Mat 9:14-17, Luk 5:33-39
18 Tata suma i duhwalha Yuhwana nda la Farisa ma sana fitik guli, ka sliʼaktá mnduha ɗawaŋta da Yesu. Ka həŋ mantsa: «Ya wya ta suma i duhwalha Yuhwana nda la Farisa ní, kabgawu ta kwal ŋa gha ma duhwalha suma ka na?» ka həŋ nda tsi. 19 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Ka ta kawadaga graha zwaŋa midzi nda tsa zwaŋa midzi ya katsi ná, ta sumay həŋ ta suma ra? Ka ta kawadaga həŋ katsi ná, haɗ həŋ ta suma wa. 20 Dzaʼa saghasa fitik, ŋa klaghutá zwaŋa midzi. Baɗu tsaya tama, dzaʼa sumay həŋ ta suma. 21 Mantsa guli, haɗ lu ta tsaktá lfiɗa gərzaŋ, ka tsamtá halata lgut nda tsi wa. Ka mantsa tsi katsi ná, dzaʼa kɗiŋkɗa tsa lfiɗa gərzaŋ ya ta mɗukiŋtá tsa halata lgut ya. 22 Haɗ lu ta ɗihamtá ima inabi ta ka nuni ma halata zliba huta guli wa, ba ma lfiɗani ta ɗihamta lu. Kabga tawaftani dzaʼazlay ná, dzaʼa zlukigiŋzlukwa ta tsa halata huta ya, ŋa tiŋtani. Ŋa nzakwani lpay lu ma ya, lpay lu ma ya,» kaʼa.
Yesu mgham ta ghəŋa sabat
Mat 12:1-8, Luk 6:1-5
23 Baɗu sana sabat ta labla i Yesu nda duhwalhani ta tvi§ ma vwaha nimaya, ka ɓalaʼatá tsa duhwalhani ya ta tsa nimaya ya. 24 Ka la Farisa nda Yesu mantsa: «Ngha ɓa gra ta skwi, kabgawu ta kəl duhwalha gha ka maga skwi pyaf lu ta magay baɗu sabat* na?» ka həŋ. 25 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Ta dzaŋaf a kuni ta skwi maga Dawuda ma fitika kuzlanafta maya ta həŋ nda gwal kawadaga nda tsi tani ra? 26 Ma fitika nzakwa Abiyatar ka mali ta ghəŋa inda gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta ná, ka lamə tsi da həga Lazglafta, ka zutá skwa zay ya fana lu ta Lazglafta pɗar tsi ta skwi ŋa zaŋta, tsatsanafha guli ta gwal kawadaga nda tsi. Tsa skwa zay ya ná, haɗ hamata mndu ta zay wa, ba tsa gwal ta dra skwi yeya kweŋkweŋ ta zay, ama ka zutá Dawuda tsatsanafha ta grahani guli,» kaʼa. 27 Ka Yesu nda həŋ guli mantsa: «Kabga ŋa kata mndu fata lu ta sabat, fa a lu ta mndu ŋa sabat wa. 28 Tsaya kəl Zwaŋa mndu ka nzaku ka mgham ta ghəŋa sabat,» kaʼa.
* 2:7 Gray nda Zlahu 24:16, Ngha ta Zabura 103:3, Isaya 43:25. 2:15 Ngha ta Lukwa 5:29. 2:16 Ngha ta Lukwa 15:1-2. § 2:23 Ngha ta Vrafta ta Zlahu 23:26. * 2:24 Ngha ta Sabi 34:21. 2:25 Ngha ta 1 Samuyel 21:2-7. 2:26 Ngha ta 1 Samuyel 21:2-7, 2 Samuyel 15:35 nda Zlahu 24:9.