3
Mbanafta Yesu ta sana mndu nda mta dzvani
Mat 12:9-14, Luk 6:6-11
Mbaɗaka Yesu ka ləglami da həga tagha skwa la Yahuda, ka slaftá tsi ta sana mndu nda mta dzvani ta nzaku hada. Ka dzaʼa mbanafər mbanaf a tsi ta na mndu na baɗu sabat, ká mnduha nzata ka ngha Yesu tiritiri, kabga ŋa mutsaftá rutsak tida. «Sliʼafsliʼa gra, ka sagha ka sladata ta kəma mnduha,» ka Yesu nda tsa mndu nda mta dzvani ya. Kaʼa nda həŋ tama mantsa: «Nu skwi nda ra ŋa magay baɗu sabat na? Maga skwi ɗina re, ari maga ghwaɗaka skwi a na? Mbanaftá mndu skwi ta raku re, ari dzatá mnda a skwi ta raku?» kaʼa nda həŋ. Tsitsriɗ, ka həŋ nzata. Ka kuzlanaftá tsi ta Yesu ta ŋuɗuf manda waftani ta həŋ, kabga tsa təŋa ta ghəŋa taŋ ya. Huf safi ta ŋuɗufa Yesu, «tɗaptɗa ta dzva gha gra,» kaʼa nda tsa mndu nda mta dzvani ya. Ka tɗapta tsi ta dzvani, gi kundliŋ mbatani tsa. Ka gazlagabtá la Farisa dzibil, gi ka laghwi həŋ dzrəku kawadaga nda mnduha mghama Hiridus * ŋa zba tva dzatá Yesu.
Sliʼadaghata mnduha slanaghatá Yesu ta wa drəf
Ka sliʼaptá i Yesu nda duhwalhani mataba taŋ, ka laghwi ta wa drəfa Galili. Snaŋta mnduha ta tsa skwi ta magə Yesu ya, ka sliʼakta həŋ daga ta haɗika Galili, nda ya ma Zudiya, nda pɗakwa gwal ta haɗika Ursalima, nda gwal ta haɗika Idume, nda gwal ta ɓla ghwa Zurdeŋ, nda gwal ta waftá luwa Tir nda Siduŋ tani. Ka mnanatá Yesu ta duhwalhani ŋa payanatá kwambalu, kabga yaha mnduha da ɓisla iʼi kəʼa, 10 kabga nda ndəgha mnduha mbambanaf tsi, kəl inda gwal ɗaŋwa ka sliʼadaghata. 11 Ghur ka gwal kasaf ghwaɗaka sulkum ta həŋ ngha Yesu guli ná, ka sliʼadaghatá həŋ da tsəlɓu ma ghuvani ka wahu. «Kagha Zwaŋa Lazglafta!» ka həŋ nda tsi. 12 Ka davanaghatá Yesu ta həŋ ka ŋɗaŋɗa. «Ma mnaŋ kuni ta iʼi» kaʼa nda həŋ.
Ɗagabta Yesu ta duhwalhani ghwaŋpɗə his
Mat 10:1-4, Luk 6:12-16
13 Tahula tsa, ka sliʼaftá Yesu ka laghwi ta kuɗuŋur. Ka hagaʼatá tsi ta gwal kumaŋ tsi, ka sliʼadaghatá həŋ slanaghata. 14 Ka ɗagaʼatá tsi ta gwal ghwaŋpɗə his ŋa nzaku tavatani, ŋa ghunayni guli ta həŋ mna Ggwaɗa Lazglafta. 15 Vlaŋha ta mbrakwa ghazligiŋtá duhwalha halaway ma mnduha ta həŋ. 16 Wya hga tsa gwal ghwaŋpɗə his ɗagab tsi ya: Simuŋ tsanaf tsi ta hgani ka Piyer, 17 nda i Yakubu nda zwaŋamani Yuhwana ta nzakway ka zwana Zebedi, Bwarneges kəʼa tsanaftá hga taŋ, manda mnay kazlay: Zwana ŋəzla luwa kəʼa ya, 18 nda Andre, Filip, Bartelemi, Mata, Tuma, Yakubu zwaŋa Alfe, Tade, Simuŋ mnda la Kananit, 19 nda Zudas Iskaryut. Tsa Zudas ya ta skwaptá Yesu.
Razanaftá Sulkum nda ghuɓa
20 Tahula tsa, ka sliʼaftá həŋ ka laghwi dzagha. Ka sliʼigəldaghatá mnduha dlivis slanaghatá həŋ, ha ka trapta i Yesu nda duhwalhani ta mutsaftá fitik ŋa zaŋtá skwa zay. 21 Snaŋta la taŋ ma Yesu ta skwi ta mnə lu kazlay: Nda hwaɗa ghunislakani kəʼa ya, ka sagha həŋ da klay.
Zlghawa Yesu ta ghəŋa razay ta razu lu
Mat 12:22-32, Luk 11:14-23, 12:10
22 Ka gwal tagha zlaha Musa ŋa mnduha ta sliʼakta ma luwa Ursalima ta mnay guli mantsa: «Nda ksa na mndu na da Belzebul§, kabga nda mbrakwa halaway ta ghazligiŋta tsi ta duhwalha halaway ma mnduha,» ka həŋ. 23 Ka hagaftá Yesu ta həŋ ka mnay ŋa taŋ nda mahdihdi. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Waka halaway dzaʼa ghzligiŋtá halaway na? 24 Ka tavaptá luwa turtuk ná, dzaʼa nzakway tsa luwa ya tɗukwa ra? 25 Ka dgavapdga həga mndu his ná, ta dzaʼa nzəglanza tsa həga ya ra? 26 Ka kuranavatá ghəŋani halaway katsi ná, nda dga his nda tsa tama, sladglata a nda tsa tama guli wu, kɗavakta ŋani tsa. 27 Ka ta habaf a mndu ta mndu nda mbra wu katsi ná, laviŋta a ta lami da həga ga taŋ ka hlugudunustá huzlani wa. 28 Kahwathwata ka yu ta mnaghunata: Inda dmakuha dzaʼa magata mnduha, dzaʼa plinispla Lazglafta ta həŋ nda inda rarazuha dzaʼa həŋ rarazay tani. 29 Ama inda mndu dzaʼa razanaftá Sulkum nda ghuɓa, plinista a lu ta dmakwani ɗekɗek wa. Dzaʼa nzakway dmakwani ta ghəŋani ŋa kɗekedzeŋ,» kaʼa nda həŋ, 30 kabga «nda ghwaɗaka sulkum ma vghani,» ka həŋ ta mnay ta Yesu, kəl Yesu ka mna tsa gwaɗa ya ŋa taŋ.
I wa vərɗa zwanamani ma Yesu?
Mat 12:46-50, Luk 8:19-21
31 Tahula tsa, ka ɓhadaghatá i mani nda zwanamani ma Yesu, ka sladaghuta ma bli. Ka ghunadamtá həŋ ta mndu da həga ŋa hgagaptá Yesu. 32 Tizlik tskatá mnduha tavata Yesu ta lagha lu da mnay ŋani kazlay: Waʼa i ma gha nda zwanama gha ta hga kagha ma bli kəʼa. 33 «I wa ma ɗa nda zwanama ɗa na?» kaʼa zlghaftá wani. 34 Ka nghadaptá tsi ka tsa mnduha ta nzaku ta wanafta ya, kaʼa mantsa: «Wana i ma ɗa nda zwanama ɗa, 35 kabga inda mndu ta maga skwi manda ya ta kumə Lazglafta, tsaya zwaŋama ɗa, tsaya mukuma ɗa, tsaya ma ɗa,» kaʼa.
* 3:6 Hiridus Aŋtipas. 3:16 Piyer: Manda mnay kazlay: Pala kəʼa ya. Gray nda Mata 16:16-18, Yuhwana 1:42. 3:17 Gray nda Lukwa 9:54. § 3:22 Ngha ta Mata 10:25.