4
Mahdihdi nda mnda wutsa hulfa
Mat 13:1-9, Luk 8:4-8
Ma sana fitik, ka nzəglatá Yesu ka tagha skwi ŋa mnduha ta wa drəfa Galili. Ka tskadaghatá mnduha ta vgha ŋərɓisl tavatani, kəl tsi ka laghwi nzagapta ma kwambalu ta wa tsa drəf ya, ta nzatá inda tsa mnduha ya rpaʼ ta wani. Ka taghə tsi ta ndəghata skwi ŋa taŋ nda mahdihdi. Wya kaʼa nda həŋ ma tsa tagha skwani ya: «Snawa ka mnaghunata yu ɓa! Mbaɗaka sana mndu ka sliʼaftá ka laghwi da wutsa hulfa ma vwahani. Tata wutsaywutsay mantsa, ka rkatá sanlaha ta tvi ka sliʼadaghatá ɗyakha da ɗaguta. Ka rkatá sanlaha ta kluluh ma vli kul slaghutá haɗik, ka gi ɗyaftá tsi misimmisim kabga sira a haɗik ta ghəŋani wa. Na safa fitik dzafta tida, ka zlghutá tsi həw ka ghwaluta, kabga slaghu a slrəŋ mistani wa. Ma teki sanlaha, ka glanaghatá teki ka raghwanata pghaf a ta ghəŋ wa. Ta gənək sanlaha, ka ɗayafta tsahaya, ka galafta, ka pghaftá ghəŋ ka zwaŋ dzeʼdzeʼ. Miɗiɗa ghəŋa sanlaha, selela ghəŋa sanlaha, ɓərzləzla ghəŋa sanlaha. Mndu nda sləməŋa snay, ka sna tsi,» kaʼa nda həŋ.
Kabgawu ta kəl Yesu ka gwaɗa nda mahdihdi na?
Mat 13:10-17, Luk 8:9-10
10 Manda dgaghuta i Yesu nda duhwalhani kawadaga nda sanlaha ma mnduha ta vgha, ka ɗawaŋtá həŋ ta ghəŋa tsa mahdihdi ya da tsi. 11 «Kaghuni, vlaghunavla lu ta snaŋtá ɗifa ta gwaɗa ta ghəŋa ga mghama Lazglafta, ama ŋa sanlaha ná, ba nda mahdihdi dzaʼa mnanaŋta lu ta həŋ, 12 kabga ŋa nghay taŋ, nghaŋta a həŋ wa. Ŋa snay taŋ, snaŋta a həŋ ɗekɗek wa. Ka má nda sna həŋ katsi ná, má dzaʼa mbəɗakmbəɗa həŋ ta vgha da Lazglafta ŋa plinistani ta dmakuha taŋ*,» kaʼa nda həŋ.
Klatá ghəŋa tsa mahdihdi ya
Mat 13:18-23, Luk 8:11-15
13 Tahula tsa, kaʼa nda həŋ guli mantsa: «Sna a kuni ta tsa mahdihdi ya ra? Ka sna a kuni ta tsaya wu katsi ná, wa ka kuni dzaʼa snaŋtá inda mahdihdi tama? 14 Tsa hulfa ta wutsə tsa mndu mnə yu ya ná, gwaɗa Lazglafta ya ta wutsə tsi. 15 Sanlaha ma mnduha ná, manda tvi rkaf hulfa tida nzakwa taŋ. Na gi snaŋta taŋ ta gwaɗa Lazglafta ma ŋuɗufa taŋ, ndadaghata halaway hlugudunustá həŋ, manda ɗagay ta ɗaguta ɗyak ta hulfa ta tvi. 16 Sanlaha ma mnduha guli ná, manda kluluh wutsaf lu ta hulfa tida həŋ. Ka snaŋsna həŋ ta gwaɗa Lazglafta gi misimmisim ka həŋ ta tsuʼafta nda rfu, 17 ama haɗ həŋ ta zlaŋtá vli ŋa dzugwamta tsa gwaɗa ya ta slrəŋ ma ŋuɗufa taŋ wa. Ka gruŋgra ghuya ɗaŋwa nda giri ta həŋ kabga tsa gwaɗa ya katsi, gi suwak zlanavata taŋ ta zlghay nda ŋuɗufa taŋ. 18 Sanlaha ma mnduha guli ná, manda vli ma teki rkam hulfa mida həŋ. Snaŋsna həŋ ta gwaɗa Lazglafta 19 ama ta laghula həŋ da ndana nzaku ma ghəŋa haɗik, nda ndana zba gadghəl, nda ndana sana skwiha ta haraʼuwa iri. Mantsa tama, mbaɗa tsa skwiha ya ka raghwa tsa gwaɗa ya, ka niŋtá həŋ ka ksubaŋ. 20 Sanlaha ma mnduha ná, manda haɗik ka gənək həŋ. Ta snaŋsna həŋ ta gwaɗa Lazglafta, ta zlghafzlgha həŋ nda ŋuɗufa taŋ, ta magay həŋ ta skwi ta kumə Lazglafta. Sanlaha ma tsa mnduha ya ná, kiʼa kiʼa magata həŋ, ka gratani magata sanlaha, Sanlaha ma mnduha guli ná, va ŋulum ŋulum magatá ŋa taŋ,» kaʼa.
Mahdihdi graf lu nda pitirla
Luk 8:16-18
21 Ka Yesu nda həŋ guli: «Ta klafkla lu ta pitirla ŋa dzuɓamta ma tughuba ra? Ari ta klafkla a lu ŋa fiŋta mista ghzləŋ na? Ta klafta ŋa fafta ta vəl tskala lu kasiʼi kiʼe. 22 Haɗ skwi nda ɗifa dzaʼa kwal kul sabi ta daɓi wa. Haɗ skwi kɗekkɗek dzaʼa kwal kul maravata baŋluwa guli wa. 23 Mndu nda sləməŋa snay ka sna tsi,» kaʼa. 24 Kaʼa nda həŋ guli: «Ɗaswa ka kuni nda skwi ta snaŋta kuni. Nda tsa daram ta kəl kuni ka gra skwi ya, nda tsi guli dzaʼa graghunafta Lazglafta ta ŋa ghuni, ŋa sgaghunaghatá ŋa ghuni guli. 25 Tsaya tama, mndu ta fata sləməŋani ɗina ka sna gwaɗa ná, dzaʼa sganaghasga Lazglafta ta snaŋtani. Ama mndu ta dərzlaftá sləməŋani ná, dzaʼa sganaghasga ta dərzlanafta guli,» ka Yesu.
Hulfa ma haɗik graf lu nda ga mghama Lazglafta
26 Kaʼa nda həŋ guli: «Ka gragra nda hulfa ta pghamta mndu da haɗik ya ga mghama Lazglafta. 27 Dər ta hanə ta hanani tsa mndu ya girviɗik, dər ta vaghə ta nzakwani tsi gifitik, ta ɗyutá ɗyakwani, ka glakwani hulfa sna a kəʼa ta magaku wa. 28 Haɗik ta ɗygiŋtá hulfa ŋa nzakwani ka kuzuŋ. Tahula tsa, ŋa pghaftani ta ghəŋ ŋa ksayni ta zwaŋ. 29 Ka nda ndəha tsi vərzləŋ tama, nda maga fitik ŋa tsay, sagha fitika kla vɗu ŋa tsay tsa,» kaʼa.
Ga mghama Lazglafta graf lu nda hya kramasa
Mat 13:31-32,34, Luk 13:18-19
30 Wya kaʼa nda həŋ guli: «Ndaw dzaʼa gra mu ta ga mghama Lazglafta, nda wati ma skwi dzaʼa grafta mu? 31 Tsa ga mghama Lazglafta ya ná, dzaʼa gray lu nda hya kramasa. Tsa hya kramasa ya ná, ndərzikw nzakwani mataba hulfaha ta ghəŋa haɗik, ama ka sləgam sləga lu, 32 ta glafgla gdiz ka malaghutá hamata sluhwaha niɗali. Ta pghay ta sləma dagala ha ka laviŋta ɗyakha ta baba həga taŋ tida,» kaʼa.
33 Nda ndəghata mndərga tsa mahdihdiha ya mnanaŋta tsi ta gwaɗa ta həŋ prək ka snaŋta taŋ. 34 Inda ŋani ma gwaɗa nda həŋ ná, ba nda mahdihdi. Ama nzata taŋ nda ghəŋa taŋ nda duhwalhani ya ná, tsislanaptani ta həŋ.
Lɓanata Yesu ta mativirauʼ
Mat 8:23-27, Luk 8:22-25
35 Gahawu baɗu va tsa, «mbaɗma ta a ɓlu a,» ka Yesu nda duhwalhani. 36 Ka sliʼafta həŋ ka zlanavatá tskata mnduha, ka lamə həŋ da tsa kwambalu nzamə Yesu mida ya ka laghwi, kawadaga nda sanlaha ma kwambalu guli mistani. 37 Tata ndrə həŋ ma kwambalu, ka sliʼafta mghama mativirauʼ, ka kapatsaʼuwaku imi ka lami ka kuma ndəghanafta kwambalu. 38 Ta hanani Yesu ma mndəra kwambalu, nda fatá ghəŋani ta skwa fa ghəŋ. Ka sliʼanaftá həŋ. «Mghama ɗa! Ndana a kagha ta na zwaɗuta dzaʼa zwaɗuta mu na ra?» ka həŋ nda tsi. 39 Sliʼavatani mantsa, ka dvanaghatá tsi ta falak. «Lɓalɓa ka nzata ka tɓekw!» kaʼa nda drəf. Ka lɓatá falak, ka nzatá vli tɓekw. 40 Ka mbəɗavatá tsi tvə duhwalhani. Kaʼa nda heŋ mantsa: «Nu ta kəl kuni ka zləŋ mandana na, kulam ndana, haɗ zlghay nda ŋuɗuf da kaghuni ɗekɗek katək ra?» kaʼa nda həŋ. 41 Ka ksaftá zləŋ ta həŋ katakata. «Wa va na ma mndu katək na? Nduk nda falak nda drəf tani ta snanatá gwaɗa!§» ka həŋ.
* 4:12 Ngha ta Isaya 6:9, 10. 4:21 Gray nda Mata 5:15 Lukwa 11:33. 4:29 Zuwel 4:13. § 4:41 Gray nda Zabura 65:8, 89:10, 107:23-32.