5
Mbanafta Yesu ta mndu ksu halaway
Mat 8:28-34, Luk 8:26-39
Manda laba taŋ ta tsa sana ɓla drəfa Galili ta haɗika Geraseni* ya, tata sabə nda sa Yesu ma kwambalu, ka gi ndadaghatá sana mndu ksu halaway, ta sabi mataba kuluha da guyay. Mataba kuluha si ta nzakwa tsa mndu ya. Haɗ mndu ta laviŋtá ksafta ŋa habafta dər nda ziɗa wu, kabga si ta tsamtsa lu ma tsuhwal, habawuha lu ta dzvuhani nda ziɗa, ama ta ratsiŋ ratsa tsatsi ta tsa ziɗaha ya, ta ɓaliŋ ɓala ta tsa tsuhwalha ya. Haɗ mndu ta laviŋtá zlahafta wa. Inda fitik ta vaghə nda vagha, ta hanə nda hana ta wawaku mataba kuluha nda ya ta ghwá, ka lili ka kwaha vghani nda pala. Na tsa Nghaŋtani ta Yesu manda a ya ná, ka hwayaftá tsi ka lagha tsəlɓata ta kəmani, ka wahu nda lwi dagala. «Yesu Zwaŋa Lazglafta ta luwa: Nya mataba ɗa nda kagha na? Ta ndəɓa dzvu yu da kagha nda həga Lazglafta, ma ghuyɗip ka ta ɗaŋwa,» kaʼa. Kəl tsi ka mna tsaya ná, kabga mnanamna Yesu kazlay: Ghwaɗaka sulkum! Sabsa ma na mndu na kəʼa. Ka ɗawaŋtá tsi da tsi. «Wa hga gha na?» kaʼa nda tsi. «Dəɓaʼ» hga ɗa, kabga nda tska ŋni. 10 Kdəkkdək, ma ghzliŋnis ka ma luwa, kaʼa ndiʼata ka ŋɗaŋɗa nda tsi.
11 Tsaw ma tsa vli ya, mamu bra ghuvazuha ta zbu ta skwa zay taŋ tavata ghwá. 12 Ka tsa ghwaɗaka sulkum ya mantsa: «Kdəkkdək, ghuna ta aŋni da a ghuvazuha a, ka sliʼamta ŋni da həŋ,» ka həŋ nda tsi. 13 «Lawala!» Kaʼa nda həŋ. Ka sliʼagaptá həŋ ka sliʼamta da tsa ghuvazuha ya. Ka vazagatá tsa ghuvazuha ya ta vgha tavata tsa ghwá ya ka rkaghata da drəf. Ta magay mbsaka taŋ ta dəmbuʼ his ta zaɗamta ma tsa drəf ya. 14 Na tsa gwal si ta ngha tsa ghuvazuha ya, ka sliʼafta həŋ nda hwaya ka laghu mnay ma luwa nduk tahula luwa. Ka sliʼadaghatá mnduha da ngha tsa skwi ta maguta ya. 15 Manda sliʼadaghata taŋ tavata Yesu, ka nghaŋtá həŋ ta tsa mndu si sliʼamə ghwaɗaka sulkumha dida ya ta nzakwani kwandlaŋ nda suɗatá lgut ta vgha. Ka ghudzaku tsa mnduha ya da zləŋ. 16 Ka rusu tsa gwal si hada ya ta skwi ta maguta nda tsa mndu si ksu halaway ya, nda skwi ta maguta nda tsa ghuvazuha ya, ŋa taŋ. 17 Tahula tsa, «kdəkkdək, sliʼapsliʼa ma haɗika ŋni,» ka həŋ nda Yesu. 18 Ta dzaʼa dzaʼa Yesu da kwambalu tama, «wya dzvu, ka la yu mista gha,» ka tsa mndu si ksu halaway ya nda tsi. 19 Ama ka Yesu nda tsi mantsa: «La dzagha gha, ka dzaʼa ka slanaghatá la ga ghuni. Ka rusanafta ka ta inda skwi maga gha Mgham Lazglafta, nda ya kəʼa tawatá hiɗahiɗa ta kagha,» kaʼa. 20 Ka sliʼafta tsi ka laghwi da manay ma kuraghuta haɗika Dekapwalus ta inda skwi magana Yesu. Ka ndərmim inda taŋ nda ndərmima.
Mbatá sana marakw ta paghaku, nda vramta hafu ma makwa Zayrus
Mat 9:18-26, Luk 8:40-56
21 Manda vradaghata Yesu nda kwambalu ka lagha ta sana ɓla drəf, ka sliʼadaghatá mnduha ŋərɓisl slanaghata hada. Ta sladu Yesu ta wa tsa drəf ya. 22 Ka lagha sana mndu tekw mataba maliha ma həga tagha skwa la Yahuda slanaghata. Zayrus hga tsa mndu ya. Na gi nghaŋtani ta Yesu, ka gi zləmbatá tsi ma ghuvani. 23 Ka ŋavatá tsi ka ndəɓa dzvu da tsi, kaʼa mantsa: «Wa a makwa ɗa ta kala ghəŋ ta dzaʼa mtaku. Kdəkkdək, sawi ksaŋta nda dzvu ka mbafta tsi, ka nzakwa tsi nda hafu,» kaʼa nda tsi. 24 Ka sliʼaftá Yesu ka dzaʼa kawadaga nda tsi. Mbaɗa mnduha ka sliʼi rutututa mistani, ka ɓislay.
25 Mamu sana marakw mataba taŋ ta maga vaku ghwaŋpɗə his ta paghaku. 26 Ghuyghuya tsa marakw ya ta ɗaŋwa katakata ta dzaʼa da takay da duhturha. Zaɗiŋzaɗa ta inda skwihani demdem, nduk nda tsa, haɗ lavaghwani wu, tata sgaku nda sga tsa ɗaŋwani ya. 27 Na snaŋta tsa marakw ya ka lu ta gwaɗa ta Yesu, ka kɗikadamtá tsi mataba mnduha, ka lagha ksaŋtá lguta Yesu nda ga mahulhul, 28 kabga wya kaʼa ma ghəŋani: «Tsa ksaŋ yu ta dər lgutani taɗa ná, dzaʼa mbaku yu,» kaʼa. 29 Na tsa gi ksaŋtani ya, gi tərsiuʼ lɓata tsa paghakwani ya tsa. Ta snu tsi ma vghani ná, wdər nda mba. 30 Gi ta snə Yesu ma ŋani ma vgha guli ná, mamu mbraku ta savaghuta. Ka sladata tsi, ka mbəɗavata mataba tskata mnduha. Kaʼa mantsa: «Wa na mndu ta ksaŋtá lgutha ɗa na na?» kaʼa. 31 Ka duhwalhani nda tsi mantsa: «Nda ngha ka ta tskatá mnduha ta ɓisla kagha ná, wa ta ksihata na» ka ka? ka həŋ nda tsi. 32 Ka nanaghaku tsi ka zba tsa mndu ta ksaŋta ya. 33 Na tsa marakw ya, ka ghudzaku da zləŋ, kabga nda sna ta skwi maga tsi. Ka zləmbatá tsi ma ghuva Yesu, ka mnanaŋtá kahwathwata. 34 Ka Yesu nda tsi mantsa: «Nda mba ka makwa ɗa, kabga zlghafta gha ta iʼi nda ŋuɗufa gha. La nda vgha ta zɗaku, ka nzata ka kwandəlaŋ,» kaʼa.
35 Tata gwaɗa Yesu, ka sagha gwal ga Zayrus da mnay ŋa Zayrus kazlay: Kɗakwa tsa makwa gha ya tsa, ŋa daŋwazlgəlta gha ŋaw ta mgham na? ka həŋ. 36 Klaf a Yesu ta tsa gwaɗa taŋ ya ka gwaɗa wa. «Ma zləŋ ka, fafta kagha ta ghəŋa gha ta iʼi kweŋkweŋ ŋa gha,» kaʼa nda Zayrus. 37 Ka sliʼaftá tsi ka dzaʼa. Ka pyanatá tsi ta mnduha ta dzaʼa mistani, ka hganaʼatá tsi ta i Piyer nda Yakubu nda Yuhwana zwaŋamani ma Yakubu ŋa dzaʼa mistani. 38 Ka ɓhadaghatá həŋ da tsa Zayrus mali ma həga tagha skwa la Yahuda ya. Ka slanaghatá Yesu ta mnduha ta kitsiwiraku, ta wawahaku, ta dzadza lubaluba. 39 Ka lamə tsi da həga. «Kabgawu ta kəl kuni ka hlawi, ta kəl kuni ka taw? Ya wana ta mta a zwaŋ wu, hani ta hani tsi,» kaʼa nda həŋ. 40 Ka ghuɓasu həŋ ta Yesu. Lagha Yesu ka ghzlagaptá inda mndu ma həga. Ka hganaʼatá tsi ta i dani nda mani ma tsa zwaŋ ya, nda tsa gwal lagha həŋ kawadaga ya, ka lamə həŋ da tsa dzuguvi nda zwaŋ mida ya. 41 Ka ŋanatá tsi ta dzvu, kaʼa mantsa: «Talitakum,» kaʼa. Manda mnay kazlay: Makwa ɗa, sliʼafsliʼa, iʼi ya ta gwaɗa nda kagha kəʼa ya.
42 Gi hləbəts ka tsa makwa ya sliʼafta ka gi mbaɗa. Aʼ, ghwaŋpɗə his ima tsa makwa ya. Ka nzata həŋ ndandrakawa ka ndərmimay. 43 Mbaɗaka Yesu ka zlahanaghatá həŋ ka ŋɗaŋɗa kazlay: Yahayaha kuni da mnay dər ŋa wa tsi, kaʼa. Kaʼa nda həŋ guli mantsa: «Vlaŋwa skwa zay ta na makwa na,» kaʼa.
* 5:1 Gray nda Mata 8:28. 5:11 Ngha ta Zlahu 11:7 nda Vrafta ta Zlahu 14:8.