6
Kwalaghuta gwal ma Nazaret ta zlghaftá Yesu
Mat 13:53-58, Luk 4:16-30
Ka sliʼaftá Yesu ka zlaŋtá tsa vli ya ka laghu da luwa ta glakwani.* Ka laghu duhwalhani mistani. Baɗu sabat, ka lamə Yesu da tagha skwi ŋa mnduha ma həga tagha skwa la Yahuda. Káka nda ndəghata mnduha hada ta sna tsa skwi ta taghə tsi ya. Ka ndərmim həŋ nda ndərmima: «Wa ta taghanaftá mndərga nana ma skwi? Wa ta vlaŋtá mndərga nana ma ɗifil ta kəl tsi ka maga nana ma mazəmzəmha na? Tsa mnda fiɗi ta nzakway ka zwaŋa Mari ya a na mndu na kay ra? Zwaŋamani ma i Yakubu nda Yuses, nda Yuda, nda Simuŋ a tsi kay ra? Mataba mu a kwagha mani kay guli ra?» ka həŋ. Ka nzaku Yesu ka skwa tuthun da həŋ. Ka Yesu nda həŋ tama mantsa: «Ta vlay lu ta glaku ŋa anabi ma sana vliha, ama ma luwani, nda ya mataba la taŋ nduk nda ya ma həga ga taŋ ná, haɗ lu ta vla glaku ŋani wa,» kaʼa. Tsaya kəl Yesu ka kwal kul magaŋtá mazəmzəm hada. Ka laghu tsi ksaŋta nda dzvu ta sanlaha ma mnduha kul ɗughwanaku, ka mbambanaftá tsi ta həŋ. Ka ndərmim Yesu nda ndərmima ta tsa kwala taŋ kul zlghaftá tsatsi nda ŋuɗuf ya.
Ghunafta Yesu ta duhwalhani ghwaŋpɗə his
Mat 10:5-15, Luk 9:1-6
Tahula tsa, ka sliʼaftá Yesu ka laghwi da ra zwana luwa ta hula Nazaret. Ka tatagha skwi ŋa mnduha. Ka hagaftá tsi ta duhwalhani ghwaŋpɗə his ŋa ghwanaftani ta həŋ his his his da luwaha. Ka valaŋtá tsi ta mbraku ta həŋ ŋa ghazligiŋtá ghwaɗaka sulkum. Ka zlahanaghatá tsi ta həŋ kaʼa mantsa: «Ta sliʼi kuni ya, dafa kweŋkweŋ dzaʼa kuni klafta ma dzva ghuni, yaha kuni klaftá skwa zay, nda dər zliba ghuva, yaha kuni klaftá tsedi ma zlibi. Yaha kuni klaftá mahisa lgut. 10 Ka lamla kuni da luwa katsi, ka nzata kuni ga mndu ya ta tsuʼaftá kaghuni, ha ka sagha fitik dzaʼa kəl kuni ka sliʼafta ma tsa vli ya. 11 Ka mamu gwal ma sana vli dzaʼa kwal kul tsuʼafta kaghuni ta kwalaghutá sna gwaɗa ghuni katsi, ka sliʼapta kuni ma tsa vli ya, ka tukwiŋta kuni ta rgitika tsa luwa ya ta səla ghuni. Tsaya dzaʼa maraŋtá nzakwa dmakwa taŋ ta ghəŋa taŋ,» kaʼa nda həŋ. 12 Ka sliʼaftá həŋ ka laghwi da mnay ŋa mnduha, ka həŋ mantsa: «Mbəɗanafwa mbəɗa ta nzakwa ghuni, ka mnigiŋta kuni ta dmakwa ghuni,» ka həŋ. 13 Ka ghazligiŋtá həŋ ta ghwaɗaka sulkum ma mnduha, mbambanafha həŋ ta ndəghata gwal kul ɗughwanaku nda masanavata rɗi ta həŋ§.
Mtakwa Yuhwana mnda maga Batem
Mat 14:1-12, Luk 9:7-9
14 Mantsa, ka snanaghatá tsa gwaɗa ta gwaɗə lu ta Yesu ya ta mgham Hiridus, kabga laghula hgani da zərwa. Ka lu ta mnay tida na: «Tsa Yuhwana mnda maga batem ya kay ya ta sliʼagabta ma mtaku, tsa ta kəl tsi ka maga mazəmzəmha,» ka lu. 15 «Iliya ya tane,» ka həŋ. «Sana anabi ta gara vgha nda sani mataba anabiha ghalya ya,» ka sanlaha nda ŋa taŋ. 16 Ama manda kɗakwa Hiridus ta snaŋta tsahaya: «Tsa Yuhwana tsaghu yu ta ghəŋani ya kay ya ta sliʼagabta nda hafu,» kaʼa. 17 Kəl Hiridus ka mnata ksaftá Yuhwana ná, kabga gwaɗa ta Hiridiya ta nzakway ka markwa zwaŋamani Filip* klu tsi ka marakw, 18 si kəl Yuhwana ka mnay ŋa Hiridus kazlay: Ra a ka klay gha ta markwa zwaŋama gha wu, kaʼa nda tsi. Kəl Hiridus ka ghunaftá sludzani ksaftá Yuhwana ka tsamta ma ziɗa. 19 Tifin ɓasanava ɓasa Hiridiya ta ŋuɗuf ta Yuhwana kabga tsa gwaɗa ya, ka zbə tsi ta tvi ŋa dzata ama triɗ traptra ta tvani. 20 Vərɗa dər Hiridus ná, ta zləŋay ta Yuhwana. Nda sna guli kazlay: Mndu nda ghuɓa Yuhwana, ŋərma mndu ya kəʼa ka katə tsi. Inda nzata Hiridus ka sna gwaɗa ta gwaɗə Yuhwana ya ná, ta dəwir nda dwira ta ghəŋani dər má ɗvafɗva tsi ta snay. 21 Ma sana fitik tama, ka mutsafta tsa Hiridiya ya ta tvi ŋa dzatá Yuhwana. Tsa fitik ya ná, baɗu fata Hiridus ta skala havakta fitika yakwani ya. Baɗu tsaya, ka hagaftá Hiridus ta mnduha. Tsa mnduha hagaf tsi ya, gwal dagaladagala ta wanafta, nda mghamha ta ghəŋa sludziha, nda gwal klu lu ta haɗika Galili ya. 22 Baɗu va tsaya tama, ka lamə makwa tsa Hiridiya ya ka skalu ta kəma tsa mnduha ta tskavata ya. Ka zɗanaftá tsa skalani ya ta ŋuɗufa Hiridus nda tsa gwal hagaf tsi ya tani. Ka Hiridus nda tsa makwa ya mantsa: «Ka nu dzaʼa kumafta maya gha ya, ɗawiha ɗawa dzaʼa vlaghavla yu,» kaʼa. 23 Ka waɗanatá tsi. Kaʼa mantsa: «Skwi ya dzaʼa ɗawaŋta kagha da iʼi ná, dzaʼa vlaghavla yu, dər má slɓahwa luwa ɗa tsi,» kaʼa. 24 Ka ndagaptá tsa makwa ya ka laghwi mnay ŋa mani. Tahula mnanatani, ka ɗawu tsi da mani. Kaʼa mantsa: «Nu dzaʼa yu ɗaway tama?» kaʼa. Ka mani zlghaftá wani mantsa: «Ɗawa ta ghəŋa Yuhwana mnda maga batem,» kaʼa nda tsi. 25 Ka gi vrəglaghutá tsi slanaghatá mgham ka ɗaway da tsi: «Ta kumay yu ta vlihata gha ndana ndana ta kwambleh ta ghəŋa Yuhwana mnda maga batem,» kaʼa. 26 Suʼanak ká mgham nzata. Lavgliŋ a ta sɗanafta wu, kabga nda ghada waɗanatani ta kəma tsa gwal hagaf tsi ya. 27 Ka gi ghunaftá tsi ta sludzi turtuk mataba gwal ta nghay kaʼa nda tsi mantsa: «La ka tsagaghata ka ta ghəŋa Yuhwana mnda maga batem,» kaʼa. 28 Ka sliʼaftá tsa sludzi ya ka laghwi da gamak, ka tsagaghatá ghəŋa Yuhwana mnda maga batem ta kwembleh. 29 Manda snaŋta duhwalha Yuhwana ta tsa skwi ya, ka lagha həŋ klaghata mblani ka laghwi paɗamta.
Zunusta Yesu ta skwa zay ta mnduha dəmbuʼ hutaf
Mat 14:13-21, Luk 9:10-17, Yuh 6:1-14
30 Mbaɗa tsa duhwalha si ghwanagha Yesu ya ka varakta. Ka tskavatá həŋ tavata Yesu, ka rusa skwi si maga həŋ, nda skwi ya si ta taghə həŋ ŋa mnduha. 31 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Mbaɗma ta wa mazawa, ka nzata kuni ka hlaptá hafu hada,» kaʼa. Haɗ fitika taŋ ŋa mutsaftá dər zaŋta dər skwa zay wu, kabga ndəghata mnduha ta zazavaɗaku katakata hada. 32 Ka sliʼaftá hahəŋ hahəŋ ka dzaʼa ma kwambalu da sana vli ta wa mazawa. 33 Ta sliʼi həŋ, nda ndəgha mnduha ta nghiŋtá həŋ, ka tsəmaftá həŋ. Ka gazlatá inda mnduha ma luwa, ka dzaʼa nda səla da tsa vli ta dzaʼa i Yesu nda duhwalhani ya, ka tiŋlaghutá həŋ ta ɓhadaghata, kabga ta hway nda hwaya hahəŋ. 34 Manda ɓhadaghata Yesu, ka sabə tsi ma kwambalu. Kəʼa kəʼa ná, tizlik tskata mnduha, ka ksaŋtá həŋ katakata ta Yesu ka hiɗahiɗa, kabga nda nza həŋ manda tuwakha kul haɗ mnda ngha həŋ, ka gi nzatá tsi ka tagha skwiha ŋa taŋ. 35 Manda ya nda ghada laghwa fitik, ka lagha duhwalhani mnay ŋani. Ka həŋ mantsa: «Wana ma mtak lu hadna, laghula fitik guli, 36 mnanamna ta na mnduha na, ka sliʼa həŋ da luwa, nda ya da zwana luwaha ta wafta na vli na, ka dzaʼa həŋ skwa skwiha ŋa zay taŋ,» ka həŋ. 37 Ama ka Yesu nda həŋ mantsa: «Vlaŋwavla kaghuni ɓa ta skwa zay ta həŋ,» kaʼa. Ama ka həŋ nda tsi mantsa: «Ŋa sliʼa ŋni da dzawaktá buradi prək ka tseda vagha mnduha his dərmək ta maga slna§, ka valaŋtá həŋ ŋa zay taŋ rki?» ka həŋ. 38 Kaʼa nda həŋ mantsa: «Kidaghi buradi da kaghuni na? Naghawa nagha» kaʼa. Naghanata taŋ, ka həŋ mantsa: «Buradi hutaf nda tsulhwa klipi his ya,» ka həŋ. 39 Ka Yesu nda duhwalhani mantsa: «Mnanawamna ta mnduha ka nzanzata həŋ ka ghuɓu ka ghuɓu ta kuzuŋwa mkwenek,» kaʼa. 40 Ka tsakavatá mnduha, ka nzanzata dərmək dərmək ma ya vli, hutaf mbsak hutaf mbsak ma ya vli. 41 Ka hlaftá Yesu ta tsa buradi hutaf, nda tsulhwa klipi his ya. Ka nghadaftá tsi nda ta luwa ka rfanaghatá Lazglafta. Tahula tsa mantsa, ka ɓalanaptá tsi ta tsa buradi ya, ka valaŋtá duhwalhani, ŋa daganaftá tsa mnduha ya. Mantsa guli, ka daganaftá tsi ta tsa tsulhwa klipi his ya ta həŋ. 42 Inda taŋ demdem ka zazutá həŋ, ka babaghawtá həŋ. 43 Ka tskaftá lu ta paɗakwa tsa buradiha nda klipiha ya ka ghwanak ghwaŋpɗə his.* 44 Gwal ta za tsa buradi ya ná, mnduha dəmbuʼ hutaf ya.
Mbaɗay Yesu ta mbaɗa ta drəf
Mat 14:22-33, Yuh 6:15-21
45 Tahula tsa, gi ka mblafta Yesu ta duhwalhani ka lamə da kwambalu ŋa dzaʼa taŋ ta sana ɓla drəf nda tvə luwa Betsayda, ta kɗə tsatsi ta vriŋtá dəmga ŋa laba tsatsi nda hul nda hul slanaghatá həŋ. 46 Manda dgatani ta vgha nda tsa mnduha ya, ka sliʼaftá tsi ka laghwi ta ghwá da maga duʼa. 47 Lama vli da rviɗik ya ná, ɓhatá tsa duhwalha Yesu ya tsa nda kwambalu ma takataka drəf. Tata haɗik Yesu turtukwani. 48 Kəʼa ka Yesu nghadapta ná, ta takaɗaku duhwalhani ka swa kwambalu, kabga mamu falak ta vra həŋ. Wər ta tsughbura sərɗək vli, ka sliʼaftá tsi ka mbaɗa ta drəf nda səla, ŋa dzaʼa nda da həŋ, ka kumə tsi ta klatá wa taŋ. 49 Kəʼa ka həŋ ná, mamu skwi ta mbaɗa ta imi, zlah halalay ya, ka həŋ ka wahu. 50 Nda ngha inda taŋ demdem, ka ghudzaku həŋ ta ghudzaku da zləŋ. Ka gi gwaɗganatá Yesu ta həŋ. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Ma wahu kuni ta wahu, iʼi ya, ma zləŋ kuni ta zləŋ!» kaʼa nda həŋ. 51 Ka lagha tsi, ka lamə da tsa kwambalu ya nzata tavata həŋ. Ka gi lɓata tsa falak ya tɓekw. Ka laghu tsa duhwalhani ya da ndərmimay katakata. 52 Ma ŋa snaŋta taŋ ta mbrakwa Yesu nda mazəmzəm maga tsi nda buradi ya ná, lanamə a ta həŋ wu, kabga təŋtəŋa ghəŋa taŋ.
Mbambanafta Yesu ta mnduha ma Genazaret
Mat 14:34-36
53 Tahula tsughwaɗapta taŋ ta drəf, ɓhadaghar həŋ ta haɗika Genazaret, ka hbanata həŋ ta kwambala taŋ ta wa drəf hada. 54 Manda saba taŋ ma kwambalu, ka tsəmafta mnduha ta Yesu. 55 Tsəmafta taŋ, ka sliʼaftá həŋ nda hwaya da mnay ma inda vliha. Ka tsakwə həŋ nda ghzləŋa taŋ nda ghzləŋa taŋ ta gwal kul ɗughwanaku, da inda vli snaŋ həŋ kazlay: Hada Yesu kəʼa. 56 Ma inda dər wati ma vli tsi ta lagha Yesu, dər ma zwana luwa tsi, dər ma huɗa luwa tsi, ka dər tahula luwa a tsi, ta hladaghahla lu ta gwal kul ɗughwanaku ka pghata ta daɓi. Ka ndəɓu lu ta dzvu da tsi, ŋa ksaŋta dər wa lgutani tsi kweŋkweŋ. Inda gwal ta ksaŋta ná, nda mbamba həŋ.
* 6:1 Ngha ta Mata 13:54. 6:3 Gray nda Yuhwana 6:42. 6:4 Gray nda Lukwa 4:24, Yuhwana 4:44. § 6:13 Gray nda Yakubu 5:14. * 6:17 Ngha ta 8:27. 6:18 Ngha ta Zlahu 18:16, 20:21. 6:34 Gray nda Mbsak 27:17, 1 Mghamha 22:17, Azekiyel 34:5-6. § 6:37 Ngha ta Mata 20:2. * 6:43 Gray nda 2 Mghamha 4:42-44.