7
Gwaɗa i Yesu nda la Farisa ta ghəŋa tagha skwa dzidzi
Mat 15:1-9
Ka sliʼagata tsa la Farisa nda sanlaha ma gwal tagha zlahu ŋa mnduha ya ma Ursalima, ka tskavata tavatá Yesu. Ka nghaŋtá həŋ ta sanlaha ma duhwalha Yesu ta za skwa zay nda ŋratá dzvu, mbaziŋ a həŋ manda ya taghanaf dzidzíha taŋ ta həŋ wa. Tsaw la Farisa nda sanlaha ma la Yahuda ya ná, haɗ həŋ ta za skwa zay ka ta mbaza a dzva taŋ tsuweɗek ɗina, manda ya taghanaf dzidzíha taŋ ta həŋ wa.* Ka vragaghavra həŋ ta luma, haɗ həŋ ta za skwa zay ka ta mbazaghu a həŋ ta mbaza wa. Mamu ndəghata sana skwiha guli taghanaf dzidzíha taŋ ta həŋ ta magə həŋ manda: Tva mbazapta ɗina ta kuwa, nda bəzleghwa, nda siga kufur. Mbaɗa la Farisa nda gwal tagha zlahu ŋa mnduha ka ɗawaŋta da Yesu. Ka həŋ mantsa: «Nu kul haɗ duhwalha gha ta maga skwi taghaf lu da dzidzíha, ta kəl həŋ ka za skwa zay kul mbaziŋtá dzvu na?» ka həŋ. Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Tsa maɗgwirmaɗgwira ghuni ya. A ta ŋa Isaya ta mnay ta ghəŋa ghuni, manda ya nda vinda mnə na Lazglafta kazlay:
nana mnduha na ná, ta wubisim ta wubisim ta zləzlva həŋ ta iʼi. Ma ŋuɗufa taŋ ná, ɗva a həŋ ta iʼi wa. Zləzləva iʼi ta zləzlvu həŋ ná, ka bətbət. Ma ŋa taghay taŋ ta zlaha ɗa ŋa mnduha ná, ka laghu həŋ da ŋanatá zlaha mnduha,» kəʼa ya.
Zlanava zla kuni ta zlaha Lazglafta, ka laghu kuni da sna skwi ya ta taghu mnduha. «Nda hiɗa kuni kahwata ta wuɗiŋtá zlahuha Lazglafta, ka ŋanatá ŋa ghuni ma skwa dzidzí. 10 Wya ka Musa: “Vla ta glaku ŋa i da gha nda ma gha,” kaʼa. Kaʼa guli na: “Mndu ta razanaftá i dani nda mani, dzaʼa dzadza lu,” kaʼa. 11 Ama ka kaghuni ta mnay ŋa mnduha ná, laviŋlava mndu ta mnay ŋa i dani nda mani kazlay: Si má ta kumay yu ta vlaghatá skwi ŋa kataghata, ɗaw laviŋ a yu wu, kabga kwarbaŋ ya manda mnay kazlay: Dzaʼa vlaŋtá Lazglafta yu kəʼa. 12 Mantsa ya tama ta mbla kuni ta tsa mndu ya, ŋa kwal kul kataŋta i dani nda mani. 13 Ma tsa magay ghuni mantsa ya tama ná, ta mbəɗiŋmbəɗa kuni ta gwaɗa Lazglafta, nda mndərga tsa tagha skwa ghuni ya ŋa mnduha. Nda ndəgha mndərga sana skwiha ta magə kuni manda ɗaslakwa tsahaya.»
Skwi ya ta ŋriŋta mndu
Mat 15:10-20
14 Tahula tsa, ka hagəglaktá Yesu ta dəmga da tsi. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Gunawa guna ta sləməŋa ghuni ɗina, ka mnaghunata yu. 15 Haɗ skwi ta zadata mndu nda za ta ŋriŋta mndu wa, ba skwi ta sabə nda sa ma ŋuɗufa mndu ta ŋriŋta mndu,» kaʼa. 16 [Ka mamu mndu nda sləməŋa snay ka sna tsi.] 17 Manda sliʼafta Yesu ka laghwi da həga dgarə tsi ta vgha nda dəmga, ka ɗawaŋtá duhwalhani da tsi ta ghəŋa tsa gray graf tsi ya. 18 Kaʼa nda həŋ mantsa: «Aʼa, haɗ ɗifil ma ghəŋa kaghuni guli ra? Sna a kaghuni guli kazlay: Haɗ skwi ta zadata mndu nda za ta laviŋtá ŋriŋta mndu wu kəʼa ra? 19 Haɗ tsa skwi ta zadata mndu nda za ya ta dzaʼa da ŋuɗufa mndu wu, da huɗi ta dzaʼa tsi ŋa dzaʼa thidiŋta ma dra,» kaʼa. Tsa gwaɗa Yesu ya ná, ta kumay ta mnay kazlay: Nda ghuɓa inda skwa zay§ kəʼa. 20 «Skwi ta sabə nda sa ma ŋuɗufa mndu ná, tsaya ta ŋriŋta mndu, 21 kabga ma ŋuɗufa mndu ta sliʼagabta ghwaɗaka ndanuha, nda sliʼiŋsliʼiŋ, nda ghali, nda psla mnduha, 22 nda hliri, nda haraʼu tiri, nda sidi, nda nənɓa mndu, nda kakraŋaku, nda ghudzaku, nda vza rutsak ta mndu, nda gəla ghəŋ, nda ga rgha. 23 Inda tsa ghwaɗaka skwiha ta sliʼagapta ma ŋuɗufa mndu ya ta ŋriŋta mndu,» kaʼa nda həŋ.
Zlghay nda ŋuɗufa sana marakw
Mat 15:21-28
24 Tahula tsa, ka sliʼaftá Yesu hada ka laghwi ta haɗika Tir nda Siduŋ. Ka lamə tsi da sana həga. Va a si ta snaŋta mndu kazlay: Waʼa hadya kəʼa wa, ama laviŋ a ta ɗifaghuta wa. 25 Mamu sana marakw ksu halaway ta makwani, ka snaŋtá tsi ta mna gwaɗa ta Yesu. Ka gi sliʼaftá tsi ka lagha zləmbatá ma ghuva Yesu. 26 Ka ndəɓu tsi ta dzvu da tsi ŋa ghzligiŋtá tsa duhwala halaway ya ma tsa makwani ya. Tsa marakw ya ná, makwa la Grek ma luwa Finusi, ya lu ta haɗika Siri ya. 27 Ka Yesu nda tsi mantsa: «Zlaŋzla ta zwani karaku ka baghafta həŋ. Ɗina a ka klaftá ɗuvula zwani ka vlaŋtá zwana kriha wa,» kaʼa nda tsi. 28 «Mantsa nzakwani mndani mghama ɗa, ama ta ɗagay zwana kriha ta wiwsa tsa skwa zay ta rkadata ta haɗik ma vəl zay zwani ya guli,» ka tsa marakw ya. 29 Kaʼa nda tsi mantsa: «Kabga tsa gwaɗa gha ya, la makwa ɗa dzagha gha, waʼa saghusa tsa duhwala halaway ya ma makwa gha» kaʼa nda tsa marakw ya. 30 Ka sliʼaftá tsa marakw ya ka laghwi dzaghani. Ɓhadaghatani dzagha ka lamə tsi da həga, ka slanaghatá tsi ta tsa makwani ya ta hani ta ghzləŋ. Ta haɗ tsa duhwala halaway ya mida wa.
Mbanafta Yesu ta sana rgha kul snaŋta zləməŋ
31 Tahula tsa, ka sliʼaftá Yesu ta haɗika Tir, ka laghwi nda ma luwa Siduŋ, ka zlagaghatá tsi nda ma Dekapwalus ŋa vru nda tvə drəfa Galili. 32 Ɓhadaghatani da hada, ka klanaktá lu ta sana mndu ka rgha, sna a ta sləməŋ wu, sna a ta gwaɗa guli wa. Ka ndəɓu lu ta dzvu da tsi ŋa ksaŋta nda dzvu ka mbafta tsi. 33 Ka klaghatá Yesu ta tsa mndu ya turtukwani, diʼiŋ nda mnduha. Ka dzadzaghatá Yesu ta ndəfiŋa dzvuhani da sləməŋha tsa mndu ya, ɗanafha ta sərɗəkani ta ghanik. 34 Ka nghadaftá Yesu nda ta luwa, ka hlafta tsi ta hafu. «Efasla,» kaʼa. Manda mnay kazlay: Gunaguna kəʼa ya, nda gwaɗa luwa taŋ. 35 Gi wuzlaŋ guna guna sləməŋha tsa mndu ya, gi wuteɗ plata ghanikani tsa, ka gwaɗə tsi ta gwaɗa tsəleŋ. 36 Ka dvanaghatá Yesu ta mnduha yaha həŋ da mnay dər ŋa wati ma mndu tsi. Ka dvu Yesu ta həŋ ya ná, ka sgə hahəŋ ta mna tsa skwi maga Yesu ya. 37 Ka ndərmim həŋ katakata, ka həŋ mantsa: «Inda skwi ta magə na mndu na na, ɗina. Nduk nda rgha tani ná, ka gwananatani ta sləməŋhani, ka gwaɗayni ta gwaɗa. Kay! Skwi ɗina ta magə na mndu na,» ka həŋ.
* 7:3 Gray nda Lukwa 11:38. 7:7 Ngha ta Isaya 29:13. 7:10 Ngha ta Sabi 20:12 nda Vrafta ta Zlahu 5:16 nda Sabi 21:17 nda Zlahu 20:9. § 7:19 Gray nda Slna gwal ghunay 10:9-16.