8
Zunusta Yesu ta skwa zay ta mnduha dəmbuʼ fwaɗ
Mat 15:32-39
Ma tsa fitik ya, ka tskəglavatá ndəghata mnduha da Yesu, haɗ skwa zay ŋa zay taŋ wa. Ka hgaŋtá Yesu ta duhwalhani, «Ta ksita ka hiɗahiɗa na mnduha na, kabga ma hkəna fitika taŋ na ta nzaku kawadaga nda iʼi, haɗ skwi mutsaf həŋ ŋa zay guli wa. Ka lawala dzagha ghuni nda maya nda maya ka yu nda həŋ katsi, mutsafta a həŋ ta mbraku ŋa mbaɗa ta tvi wa. Wya sliʼaf ma vli diʼiŋ sanlaha mataba taŋ guli,» kaʼa nda həŋ. «Ga dzaʼa mutsafta lu ta skwa zay ma na mtak na, ŋa vlaŋtá na mnduha na ŋa baghanaftá həŋ na?» ka duhwalhani nda tsi. «Kidaghi buradi da kaghuni na?» kaʼa nda həŋ. «Ndəfáŋ həŋ,» ka həŋ nda tsi. Mantsa tama, «nzawanza rəp ta haɗik,» ka Yesu nda tsa mnduha ya. Ka nzatá həŋ. Ka hlaftá Yesu ta tsa buradiha ndəfáŋ ya, ka rfanaghatá tsi ta Lazglafta. Tahula tsa, ka ɓalanaptá tsi, ka valaŋtá duhwalhani, ŋa daganaftá tsa mnduha ya. Ka daganaftá hahəŋ ta tsa mnduha ya. Mamu zwana klipi kiʼa guli da həŋ, ka rfanaghatá Yesu ta Lazglafta ta ghəŋa tsa klipi ya, ka valaŋtá tsi ta duhwalhani. «Daganafwa daga ta mnduha,» kaʼa. Ka zutá mnduha, ka baghaftá həŋ. Ka tskaftá lu ta pɗakwani ma vəl zay taŋ, ka ghwanak ndəfáŋ. Tsa mnduha ya na, ta magay həŋ ta dəmbuʼ fwaɗ. Mantsa tama, ka vriŋtá Yesu ta həŋ dzagha taŋ. 10 Gi tahula tsa, ka sliʼaftá tsi ka lamə da kwambalu nda duhwalhani, ka laghu həŋ ta haɗika Dalmanuta.
Ɗaway la Farisa ta mazəmzəm da Yesu
Mat 16:1-4
11 Manda ɓhadaghata taŋ, ka sliʼadaghatá la Farisa slanaghata, ka zlərɗə həŋ ta skwiha nda tsi, kabga ta kumay həŋ ta mutsaftá ghurum ŋa ksaftá Yesu, ka həŋ nda tsi mantsa: «Magaŋnamaga maga ta mazəmzəm ŋa maraŋta kazlay: Da Lazglafta ta mutsa kagha ta ŋa gha ma mbraku kəʼa,» ka həŋ. 12 Ka hlaftá Yesu ta hafu, kaʼa mantsa: «Kabgawu ta kəl mnduha ta na zamana na, ka ɗawa magatá mazəmzəm katək na? Kahwathwata ta mnaghunata yu, haɗ sana mazəmzəm dzaʼa maranaŋta lu ta mnduha ta na zamana na wa,» kaʼa nda həŋ. 13 Ka sliʼaptá tsi mataba tsa la Farisa ya ka laghwi da kwambalu ŋa dzaʼa ta sana ɓla tsa drəf ya.
Zanapta duhwalha Yesu ta skwi maga Yesu
Mat 16:5-12
14 Ma tsa sliʼa taŋ ya, ka zanaptá duhwalhani ta klaftá buradi, turtuktuk yeya buradi da həŋ ma kwambalu. 15 «Ɗasuwa ka kuni! Nghawa ghəŋa ghuni da isa la Farisa nda Hiridus,» ka Yesu zlahanaghatá həŋ. 16 Ka wuwisaku tsa duhwalhani ya mataba taŋ. «Zlah na kwala buradi kul haɗ da amu na yeya,» ka həŋ. 17 Fslek ka tsa gwaɗa ya lamə da sləməŋa Yesu. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Kabgawu ta kəl kuni ka ndanu, kabga kwala buradi kul haɗ da kaghuni na? Ha gita, haɗ mahizl ma ghəŋa ghuni ra? Təŋtəŋani ghəŋa ghuni katək ra? 18 Ya wana mamu ira ghuni ní, nu kul nghaŋtá kuni ta vli? Wana mamu sləməŋa ghuni, nu kul snaŋtá kuni ta sləməŋ*? Haɗ kaghuni ta havaktá skwi katək ra? 19 Ma fitika daganafta ɗa ta buradi hutaf ta mnduha dəmbuʼ hutaf, kidaghi ndaghanafta kuni ta ghwanak nda paɗakwa vəl zay mnduha na?» kaʼa nda həŋ. «Ghwaŋpɗə his həŋ,» ka həŋ. 20 «A ki ma fitika daganafta ɗa ta buradi ndəfáŋ ta mnduha dəmbuʼ fwaɗ, kidaghi ndaghanafta kuni ta tughuba nda paɗakwa vəl zay mnduha guli?» kaʼa nda həŋ. «Ndəfáŋ həŋ,» ka həŋ. 21 «Ka si mantsa tsi, nu kwal kuni snaŋta tama?» kaʼa nda həŋ.
Mbanafta Yesu ta mndu nda ghulpa ma Betsayda
22 Mantsa tama ka ɓhadaghatá i Yesu nda duhwalhani da luwa Betsayda. Ka kladaghatá mnduha ta ghulpata mndu da Yesu. Ka ndəɓu lu ta dzvu da tsi ŋa ksaŋta. 23 Ka ksaftá Yesu ta tsa mndu nda ghulpa ya ta dzvu, ka klaghata tahula luwa. Ka tfanaftá tsi ta sərɗək ta iri, ka pghanaftá dzvu, ka ɗaw tsi da tsi kazlay: Nda ngha ka ta skwi ra? kəʼa. 24 Ka gunaŋtá tsa ghulpa ta mndu ya ta iri. «Nda ngha yu ta mnduha ta wawaku mndani ná, ama manda fu manda fu ta ngha yu ta həŋ,» kaʼa. 25 Ka pghəglaftá Yesu ta dzvuhani ta iriha tsa mndu ya guli, ka nghaŋtá tsa mndu ya ta vli tsuwaɗak. Nda mba tama, nda ngha ta dagatá skwiha. 26 Mantsa tama, «Yaha ka lami da huɗa luwa,» kaʼa nda tsi, ka ghuniŋta dzaghani.
Kagha ná, Kristi ka, ka Piyer nda Yesu
Mat 16:13-20, Luk 9:18-21
27 Tahula tsa, ka sliʼaftá Yesu kawadaga nda duhwalhani ka dzaʼa da sana luwaha ndusa ndusa ma luwa Sezare Filip. Ta labə həŋ ta tvi, ka ɗaw tsi da duhwalhani. Kaʼa mantsa: «Wa iʼi, ka mnduha ta mnay na?» kaʼa nda həŋ. 28 Ka həŋ mantsa: «Yuhwana mnda maga batem ya ka sanlaha, Iliya ya ka sanlaha, sana mndu mataba la anabi ya ka sanlaha ta mnay nda kagha.» 29 «Kinawu ka kaghuni, wa ya ka kaghuni ta mnay nda iʼi?» kaʼa kay guli. Ka Piyer mantsa: «Kagha na: Kristi§ ka,» kaʼa nda tsi. 30 Ka zlahanaghatá Yesu ta həŋ ka ŋɗaŋɗa. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Yahayaha kuni da walaŋtá mnay mantsa ŋa mndu,» kaʼa.
Mnay Yesu ta dzaʼani mtaku nda sliʼagaptani
Mat 16:21-28, Luk 9:22-27
31 Mantsa tama, ka zlraftá Yesu ta taghay ŋa duhwalhani kazlay: Dzaʼa ghuyapə ghuya Zwaŋa mndu ta ɗaŋwa katakata. Dzaʼa wuɗidiŋ wuɗa la galata mnduha, nda maliha ta ghəŋa gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta, nda gwal tagha zlahu ŋa mnduha tani. Dzaʼa dzadza lu, baɗu mahkən, ŋa sliʼagaptani nda hafu, kaʼa. 32 Ka mnə tsi ta tsa gwaɗaha ya baŋluwa. Ka ksaghutá Piyer ta Yesu ta slərpa vli ka davanaghata. 33 Ka mbəɗavatá Yesu, ka ngha duhwalhani. Ka ŋruhanaghatá tsi ta Piyer, kaʼa nda tsi mantsa: «Laghula gha tavata iʼi halawaya skwi na. Haɗ ka ta ndanu manda ya ta kumə Lazglafta wa. Manda ndana mnduha ká ka ta ndanu,» kaʼa nda tsi.
Fata duhwalha ta ghəŋa taŋ manda ŋa Yesu
34 Ka hagaktá Yesu ta mnduha, nda duhwalhani tani, ka mnay ŋa taŋ. Kaʼa mantsa: «Ka ta kumay mndu ta nzaku kawadaga nda iʼi katsi, ba vziŋtani ta ghəŋani, ka klayni ta udza zləŋayni, ka dzaʼani mista ɗa. 35 Ka dzaʼa mbanafmba yu ta hafa ɗa ka mndu katsi ná, dzaʼa zaɗiŋzaɗa tsa mndu ya ta hafani. Mndu dzaʼa zaɗiŋtá hafani kabga iʼi, nda ya kabga Lfiɗa Gwaɗa ná, dzaʼa mbanafmba tsa mndu ya ta hafani. 36 Nu dzaʼa ghzlanata mutsafta mndu ta na ghəŋa haɗik na tender, ka nda zaɗa hafani na? 37 Nu dzaʼa vlata mndu ŋa vara hafani na? 38 Ya wana ka dmaku mnduha ta na zamana na, ka sliʼiŋ ka sliʼiŋ həŋ da Lazglafta. Ka kwalaghukwala mndu ta mnaŋtá hga ɗa nda gwaɗa ɗa guli ta kəma tsa mnduha ya katsi, iʼi Zwaŋa mndu guli ná, dzaʼa kwalaghukwala yu ta mnaŋtá tsa mndu ya baɗu vragata ɗa kawadaga nda duhwalha nda ghuɓa ta luwa ma glakwa Lazglafta.»
* 8:18 Gray nda Irmiya 5:21, Azekiyel 12:2. 8:19 Ngha ta 6:35-44. 8:20 Ngha ta 8:1-9. § 8:29 Kristi: Tsaya Almasihu.