9
Kaʼa nda həŋ guli mantsa: «Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, mamu sanlaha ma mnduha mataba gwal hadna, dzaʼa kwal kul rwuta ta saha ga mghama Lazglafta nda mbraku, ŋa nghaŋta taŋ nda ira taŋ,» kaʼa.
Mbəɗavafta Yesu
Mat 17:1-13, Luk 9:28-36
Tahula fitik mkuʼ, ka hlaftá Yesu ta i Piyer nda Yakubu, nda Yuhwana mistani, ka ŋlaghatá həŋ ta sana ghwá nda slra. Lafa taŋ ta tsa ghwá ya, ka mbəɗavaftá tsi ta kəma taŋ. Ka wuɗaku lguthani tilil katakata. Haɗ mndu ta na ghəŋa haɗik na dzaʼa laviŋtá ghuɓaptá skwi ŋa ɓanafta ŋa laf taɓ ta tsaya wa.* Ta wa ira tsa duhwalhani ya, ka zlagaptá i Iliya nda Musa, ka ghwa yiva nda Yesu. 5-6 Ka ksafta zləŋ ta tsa duhwalha ya katakata. Sna a Piyer ta skwi ŋa mnay wa. Gi ka Piyer nda Yesu mantsa: «Maləma ɗa, ɗina ka nzata mu hadna. Magafmamaga ta həgaha tumpul hkən. Pal ŋa gha, pal ŋa Musa, pal ŋa Iliya guli,» kaʼa. Ka saha kusay tɗik bukwamtá həŋ. Ka gwaɗagaptá lwi ma tsa kusay ya. Kaʼa mantsa: «Nana na zwaŋa ɗa ta ɗvu yu nda ŋuɗufa ɗa. Snawa ta gwaɗa da tsi,» kaʼa. Gi zləwaɗ zləwaɗ zləwaɗ, ka duhwalhani ka nanagha vli ta wanaftá həŋ. Kəʼa ka həŋ ná, Yesu turtukwani yeya nghaŋ həŋ kawadaga nda həŋ. Ka sliʼaftá həŋ ka saha ta tsa ghwá ya. Ta saha həŋ, ka zlahanaghatá Yesu ta tsa duhwalha ya. Kaʼa mantsa: «Yahayaha kuni da mnaŋtá skwi nghaŋ kuni ŋa mndu ha ka sagha fitik ya dzaʼa sliʼagabta Zwaŋa mndu mataba gwal nda rwa,» kaʼa. 10 Ka snatá həŋ ta tsa gwaɗa ya, ama ka laghu həŋ da ɗaɗawaku mataba taŋ «nahgani sliʼagabta mataba gwal nda rwa?» ka həŋ. 11 Mantsa tama, ka ɗawaŋtá duhwalhani da Yesu. Ka həŋ mantsa: «Kabgawu ta kəl gwal tagha zlahu ŋa mnduha ka mnay kazlay: Tiŋəl Iliya dzaʼa saha karaku kəʼa na?» ka həŋ. 12 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Aŋi, dzaʼa tiŋlaghutiŋla Iliya ta saha ŋa payanatá inda skwiha. Ama kabgawu vindafta lu ta ghəŋa Zwaŋa mndu kazlay: Dzaʼa ghuyay ta ɗaŋwa katakata, ɗvəta a lu wu kəʼa? 13 Ama ka yu ta mnaghunata ná, ghadaghada Iliya ta saha ka ghuyanaptá həŋ ta ɗaŋwa manda ya kumaŋ həŋ. Mantsa ya ka gwaɗa Lazglafta mnata ta ghəŋani,» kaʼa nda həŋ.
Mbanafta Yesu ta sana zwaŋ ksu seteni
Mat 17:14-21, Luk 9:37-43
14 Manda vradaghata i Yesu tavata tsa duhwalhani si zlana həŋ ya, ka nghaŋtá həŋ ta tskata mnduha ta wanaftá tsa duhwalha ya nda gwal tagha zlahu ŋa mnduha ta zlərɗutawi nda həŋ. 15 Na ghur, nghay tsa tskatá mnduha ya ta Yesu ná, nda ghada ndusadaghatani da həŋ. Ka sliʼafta həŋ nda hwaya ka dzaʼa ga zgu ŋani. 16 Ka Yesu ɗawaŋta da həŋ mantsa: «Ta ghəŋa wu ta zlərɗa kuni ta wi nda həŋ na?» kaʼa. 17 Ka sana mndu mataba tsa mnduha ya zlghanaftawi mantsa: «Maləma ɗa, zwaŋa ɗa ksu seteni, vlaŋ a ta tva gwaɗa wu kəl yu ka klagaghata da kagha. 18 Ka ta kumay tsa skwi ya ta slanapta katsi, gi slanatani ta haɗik. Gi pghay tsa zwaŋ ya ta mahupak ma wi, dzislayni ta sliʼiŋ ka hpaɗay, gi dzəŋ vghani. Tsaya kəl yu ka ndəɓa dzvu da duhwalha gha, kambəl ka ghzligiŋtá həŋ ta tsa seteni ya ma tsa zwaŋa ɗa ya mazlay, ama ka traptá həŋ,» kaʼa nda tsi. 19 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Ghwaɗaka mndəra mnduha kul haɗ zlghay nda ŋuɗuf da həŋ! Ŋa kulam yawu dzaʼa nzata yu tavata kaghuni? Ŋa kulam yawu dzaʼa nzata yu ka suʼuwaghunata? Klagiɗighawa tsa zwaŋ ya,» kaʼa nda həŋ. Ka klədanaghatá lu. 20 Gi ghur nghay tsa zwaŋ ya ta Yesu ná, ka gi slanaptá tsa seteni ya nda mbraku, ka slanata ta haɗik, ka kwatambal tsi ta vgha ta haɗik, ka pgha mahupak ma wi. 21 Ka ɗawaŋtá Yesu da dani ma tsa zwaŋ ya: «Daga Yawu zlrafta na skwi na ta na zwaŋ na na?» kaʼa nda tsi. «Daga ma ga zwaŋani ksafta tsi. 22 Baɗu ma sani, klaftani wuɗamta da vu, dər da imi tsi, gi wuɗamtani ma ŋa dzatani, kəʼa ta magay tazlay. Ka laviŋlava ka, kdəkkdək kataŋna kata, tawa ta hiɗahiɗa ta aŋni!» ka tsa mndu ya. 23 «Ka laviŋlava ka ri waka ka? Nu dzaʼa kwal lu laviŋta magata ka zlghafzlgha mndu nda ŋuɗuf na?» ka Yesu nda tsi. 24 Gi ka kapaŋtá dani ma tsa zwaŋ ya ta lwi, «Zlghafzlgha yu, sawi katihata ma hta ta zlghay ɗa,» kaʼa nda tsi. 25 Nghay Yesu ta gazladaghata mnduha nda hwaya, ka davanaghatá tsi ta tsa seteni ya. «Ghwaɗaka Sulkum ta pya mndu ka gwaɗa nda ya ka snaŋtá sləməŋ. Sabsa ma na zwaŋ na, ka yu ta mnaghata. Yaha ka vrəgladamta ɗekɗek dida,» kaʼa. 26 Ka wahata tsa seteni ya ka ghudzanaftá tsa zwaŋ ya nda mbraku, ka sabə tsi mida. Ka niŋtá tsi ta tsa zwaŋ ya gzəmblaʼ manda mndu nda mta, ha ka mnay ndəghata mnduha kazlay: Nda mta kəʼa. 27 Ama ka ŋanatá Yesu ta dzvu, ka sliʼanafta, ka sliʼaftá tsi ka sladata. 28 Manda lama Yesu kawadaga nda duhwalhani da həga nda ghəŋa taŋ, ka ɗaw həŋ da tsi. Ka həŋ mantsa: «Kabgawu kəl aŋni ka traptá ghzligiŋtá tsa seteni ya katək na?» ka həŋ. 29 «Mndərga tsa Sulkum ya ná, ba nda maga duʼa kada saba tsi,» kaʼa nda həŋ.
Mnəglaŋta Yesu ta dzaʼani mtaku nda sliʼagaptani
Mat 17:22-23, Luk 9:43-45
30 Ka sliʼaftá həŋ hada ka taghatá haɗika Galili. Va a Yesu si ta nghaŋta mndu wu, 31 kabga ta tagha skwi ŋa duhwalhani. Wya skwi ta mnə tsi ŋa taŋ: «Dzaʼa ksafksa lu ta Zwaŋa mndu ka vlata ma dzva mnduha ŋa dzata taŋ. Baɗu mahkən, ŋa sliʼaftani nda hafu.» 32 Ama sna a duhwalhani ta tsa gwaɗa ya wa. Ta zləŋ həŋ guli nda ɗawaŋta da tsi.
Wa dzaʼa nzakw ka mali
Mat 18:1-5, Luk 9:46-48
33 Ka ɓhadaghatá həŋ da luwa Kafarnahum. Ta nzaku həŋ ma həga, ka ɗawaŋtá Yesu da həŋ: «Nahgani tsa skwi ta uwaʼuwal kaghuni ta tvi ya na?» kaʼa nda həŋ. 34 Sriw nzanza həŋ, pslaf a həŋ ta wa taŋ wa, kabga si ta zba snaŋtá mali mataba taŋ həŋ, na skwi si ta uwaʼuwal həŋ ta tvi. 35 Ka nzadatá Yesu, «saghawasa» kaʼa nda həŋ. «Ka ta kumay mndu ta nzaku ka mali ta wa ira Lazglafta katsi, vraganatani ta ghəŋani ka sagəŋ gudzekw mista lamndu, ka nzakwani ka kwalva taŋ guli.» 36 Ka hgaftá tsi ta sana zwaŋ kwitikw, ka sladanata mataba taŋ. Ka tskwaftá tsi ma ghuvani, kaʼa nda həŋ mantsa: 37 «Dər wati ma mndu ta tsuʼaftá sani turtuk mataba na zwaniha na, kabga iʼi, vərɗa iʼi tsuʼaf tsa mndu ya nda tsa. Dər wati ma mndu ta tsuʼaftá iʼi guli, vərɗa iʼi a tsuʼaf tsi wa, ama mndu ya ta ghunigihata tsuʼaf tsi,» kaʼa.
Mndu ta vla zɗaku ŋa amu ná, ŋa amu tsa
Luk 9:49-50
38 Ka Yuhwana nda tsi mantsa: «Maləma ɗa, nda ngha ŋni ta sana mndu ta ghzla duhwalha halaway ma mndu. Ka tsa mndu ya na: “Yesu ta vlihatá mbraku,” kaʼa. Ka lmə ŋni, kabga haɗ ta dzaʼa mista amu wu,» kaʼa. 39 Ka Yesu mantsa: «Ma lmə kuni ta mndu, kabga haɗ mndu ta maga mazəmzəm nda hga ɗa, dzaʼa vza rutsak ta iʼi wa. 40 Mndu kul haɗ ta raza amu guli ná, ŋa amu tsa mndu ya. 41 Dər wati ma mndu ta taghunaftá imi rauʼ ŋa say, kabga nzakwa ghuni ka ŋa Kristi, kahwathwata ka yu ta mnaghunata, haɗ nisəla tsa mndu ya dzaʼa zwaɗuta ɗekɗek wu,» ka Yesu.
Ɗaswa ka mndu nda vzamta mndu ma dmaku
Mat 18:6-9, Luk 17:1-2
42 «Ka vzamvza mndu ta sani turtuk mataba na zwaniha ta zlghafta iʼi na ma dmaku katsi, dzaʼa ghuyay ta ɗaŋwa katakata da Lazglafta. Ta dər má ya hbanam lu ta dughura buna dagala ma ŋurzluŋ, ka vzaghata da drəf, kaʼa. 43 Ka si dzva gha ta famta kagha kəl ka ka zləmbamta ma dmaku katsi, tsiŋtsa gha ta tsa dzvu ya. Ta dər mutsafta gha ta hafu nda dzva gha ka buɗuduŋ, ka lama gha nda dzvuha gha yipaʼ his his da həga vu kul haɗ ta mtavata ɗekɗek. 44 [Hada, mamu mtarakha ta yamta ma vgha ŋəɗməts, rwava a həŋ wa. Haɗ tsa vu ya ta mtaku ɗekɗek guli wa.] 45 Ka səla gha ta famta kagha kəl ka zləmbamta ma dmaku katsi, tsiŋtsa ta tsa səla ya. Ta dər mutsafta gha ta hafu nda səla gha sluŋ turtuk, ka nzakwa gha nda səlaha gha yipaʼ his his, ŋa wuɗamtá kagha da həga vu. 46 [Hada, mamu mtarakha ta yamta ma vgha ŋəɗməts, rwava a həŋ wa. Haɗ tsa vu ya ta mtaku ɗekɗek guli wa.] 47 Ka ira gha turtuk, ta famta kagha kəl ka ka dəɗamta da dmaku katsi, tsakwasliŋ tsakwasla ta tsa iri ya. Ta dər lama ka nda ira gha guzliŋ turtuk da ga mghama Lazglafta, ka nzakwa gha nda ira gha his his, ŋa wuɗamtá kagha da həga vu. 48 Hada, mamu mtarakha ta yamta ma vgha ŋəɗməts, rwava a həŋ wa. Haɗ tsa vu ya ta mtaku ɗekɗek guli wa.§ 49 Inda mndu dzaʼa nəmanaf nəma vu manda slughul. [Inda skwi ta drə lu ŋa Lazglafta ta kuktaf kukta lu ta slughul tida] 50 Slughul ná, skwi ɗina ya, ama ka ta haɗ zɗaku mida ɗekɗek wu katsi, nu dzaʼa magəglamta kuni mida ŋa vranamtá si tsa nəmatani ya na? Mamu ka slughul ma kaghuni. Nzawanza nda zɗaku mataba ghuni, sanlaha nda sanlaha,» kaʼa.
* 9:3 Gray nda 2 Piyer 1:16-18. 9:7 Ngha ta 1:11. 9:11 Gray nda Malatsi 3:23. § 9:48 Ngha ta Isaya 66:24.