10
Tagha skwi ta ghəŋa ghzliŋtá marakw
Mat 19:1-12, Luk 16:18
Tahula tsa, ka sliʼaftá i Yesu nda duhwalhani hada ka laghwi ta haɗika Zudiya nda tvə drəfa Zurdeŋ. Ka tskəgladaghatá mnduha ta vgha tavatani. Ka nzəglatá tsi ka tagha skwi ŋa taŋ manda ya snu tsi. Ka gavadaghatá la Farisa tavata Yesu ŋa hla səlani. Ka ɗawaŋtá həŋ da tsi, ka həŋ mantsa: «Mamu re haɗ wa a tvi ŋa ghzliŋta mndu ta markwa taŋ na?» ka həŋ. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Wa ka Musa vindaghunafta na?» kaʼa. «Ka Musa ná, ka ta kumay mndu ta ghzliŋtá markwa taŋ katsi ná, vindanaftani ta ɗelewera ghzlu, ka ghzliŋtani* kəʼa,» ka həŋ. Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Təŋa ta ghəŋa ghuni kəl Musa ka vindaghunaftá tsa gwaɗa zlahu ya mantsa. Ama ma zlraftani, manda kɗiŋta Lazglafta ta magaftá inda skwi, “ka tsaftá tsi ta i zəʼal nda marakw. Tsaya dzaʼa kəl zgun ka zlaŋtá dani nda mani, ka ndiʼanavatá vgha ta markwa taŋ, ŋa nzakwa tsa hahəŋ his ya ka sluʼuvgha turtuk. Mantsa tama, nzəgla a həŋ ka mnduha his wu, ama ka sluʼuvgha turtuk nzakwa taŋ.» Skwi ndiʼanaf Lazglafta ná, yahayaha mndu dganata, kaʼa. 10 Manda vrakta taŋ, ka lamə həŋ nzata ma həga, ka ɗawaŋtá duhwalhani da tsi ta ghəŋa tsa gwaɗa ya. 11 Kaʼa nda həŋ mantsa: «Ka ghzliŋghzla mndu ta markwa taŋ, ka klaftá sana marakw katsi, ta hliri tsa mndu ya, maganamaga tsa mndu ya ta ghwaɗaka skwi ta tsa taŋtaŋa markwa taŋ ya. 12 Mantsa guli, ka sliʼafsliʼa marakw ka laghu da wumatá sana zəʼal katsi, ta hliri tsa marakw ya nda tsa.»
Hlakta mnduha ta zwani kwitikw kwitikw da Yesu
Mat 19:13-15, Luk 18:15-17
13 Mbaɗaka mnduha ka va hlaktá zwani kwitikw kwitikw da Yesu ŋa tfanaghatawi ta həŋ, nda ma fanaghatani ta dzvu ta həŋ. Ama ka ghzlə duhwalha Yesu ta həŋ. 14 Ka nghə Yesu ta tsa skwi ta magə həŋ ya ná, zɗəgana a wu, ka kuzlanaftá tsi ta ŋuɗuf. «Zlaŋwazla ta zwaniha kwitikw kwitikw ka sagha həŋ da iʼi, ma pyə kuni ta həŋ, kabga ŋa gwal ta gara vgha nda həŋ na ga mghama Lazglafta§. 15 Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, dər wati ma mndu dzaʼa gi kwal kul tsuʼaftá ga mghama Lazglafta manda zwaŋ kwitikw, lamta a tsa mndu ya ɗekɗek wa,» kaʼa nda həŋ. 16 Ka hlamtá tsi ta tsa zwaniha ya da ghuvani, ka pghanaghatá dzvu ta həŋ, ka tfanaghatawi ta həŋ.
I Yesu nda sana mnda gadghəl
Mat 19:16-30, Luk 18:18-30
17 Manda sliʼafta Yesu ka mbaɗa ta tvi, ka sliʼaftá sana mndu ka hwayakta tsəlɓata ma ghuvani, ka ɗaway da tsi: «Ari ŋərma mgham, nu dzaʼa magə yu ŋa mutsafta ɗa ta hafu ŋa kɗekedzeŋ na?» kaʼa nda tsi. 18 Ka Yesu nda tsi mantsa: «Kabgawu kəl ka ka hga iʼi ka ŋərma na? Haɗ sana ŋərma taɓta Lazglafta wa. 19 Nda sna ka ta zlahuha ta mnay kazlay: Yaha ka da dzatá mndu, yaha ka da hliri, yaha ka da ghali, yaha ka da tsanavatá gwaɗa ta mndu, yaha ka da nənɓa mndu, ka vla ka ta glaku ŋa i da gha nda ma gha* kəʼa,» kaʼa. 20 «Mghama ɗa, snasna yu ta inda tsa skwiha ya daga ma ga zwaŋa ɗa,» kaʼa nda tsi. 21 Tsəmesl, ka Yesu nghanavatá tsa mndu ya, ka ɗvutá tsi, kaʼa nda tsi mantsa: «Ta turtuk skwi ta pɗugudughusta. La ka dzawapta ka ta inda skwa gha, ka daganafta ka ta gwal ka pɗu, mantsa dzaʼa mutsay ka ta gadghəl ta luwa. Magata gha ta tsaya, ka sagha ka, ka dzaʼa ka mista ɗa,» kaʼa nda tsi. 22 Na snaŋta tsa mndu ya ta tsa gwaɗa ya, ka laghu tsi nda ɓasatá ŋuɗuf, kabga gadghəl ya. 23 Ka waftá Yesu ta duhwalhani ta wanafta. «Kay! Dzaʼa nda bla ka lama gwal gadghəl da ga mghama Lazglafta!» kaʼa. 24 Ka ndərmim duhwalhani nda ndərmima ta tsa gwaɗa ya. Ka vrəgliŋtá Yesu ta mnay guli, «Zwana ɗa, nda bla ka lama gwal ta fafta ghəŋa taŋ ta gadghəl da ga mghama Lazglafta! 25 Ta dər laba ŋalibwa nda ta ghuruma lipir, ka lama mnda gadghəl da ga mghama Lazglafta,» kaʼa. 26 Ka va ndərmimgəlta duhwalhani, ka həŋ mataba taŋ mantsa: «Ka si mantsa tsi katsi ná, wa dzaʼa mutsafta mbaku tama?» ka həŋ. 27 Ka nghanavatá Yesu ta həŋ, kaʼa mantsa: «Haɗ mndu dzaʼa laviŋtá mbanaftá ghəŋani wa, ama laviŋlava Lazglafta ta mbanaftá mndu, kabga laviŋlava ta maga inda skwi.» 28 «Aʼa! Wana aŋni, zlanavazla ŋni ta inda skwiha ŋni, ka dzaʼa mista gha,» ka Piyer. 29 Ka Yesu mantsa: «Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, haɗ mndu ta sliʼafta ka zlaŋtá hgani, nda zwanamani, nda kwaghamani, nda mani, nda dani, nda zwanani, nda haɗikhani, kabga iʼi nda ya kabga Lfiɗa Gwaɗa Lazglafta, 30 dzaʼa kwal kul mutsafta fərta ta sgavaghatani daga ta na zamana mida mu na wa. Dzaʼa mutsay ta həgaha, nda zwanama, nda kwaghama, nda mamaha, nda zwani, nda haɗikha tani, ama dzaʼa ghuyay ta ɗaŋwa guli. Ma zamana ta sagha guli, ŋa mutsayni ta hafu ŋa kɗekedzeŋ da Lazglafta. 31 Nda ndəgha gwal si ta kəma, dzaʼa nzakway nda hul. Nda ndəgha gwal si nda hul guli, dzaʼa nzakway ka gwal ta kəma,» ka Yesu nda həŋ.
Mahkəna mnaŋta Yesu ta mtakwani nda sliʼagaptani
Mat 20:17-19, Luk 18:31-34
32 Ta mbaɗa həŋ ta tvi ŋa ŋlu ka dzaʼa da Ursalima, ka labə Yesu ta kəma taŋ. Hluhla zləŋ ta duhwalhani, nda gwal ta dzaʼa mista taŋ tani. Ka tskəglanatá Yesu ta tsa duhwalhani ghwaŋpɗə his ya tavatani, ka zlraftá tsi ta mnay ŋa taŋ ta skwi dzaʼa slanaghata. 33 «Snawasna ɓa! Wana mu ta dzaʼa da Ursalima. Hada dzaʼa ksafta lu ta Zwaŋa mndu, ŋa vlaŋtá maliha ta ghəŋa gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta, nda gwal tagha zlahu ŋa mnduha, ŋa tsanaghata taŋ ta guma ŋa dzata, ŋa vlaŋta taŋ ta gwal kul nzakway ka la Yahuda, 34 ŋa ganapta tsahaya tiri, ŋa tafay taŋ ta sərɗək tida, ŋa sləvay taŋ nda krupiha, ŋa dzata taŋ, ama baɗu mahkən, ŋa sliʼagaptani nda hafu.»
Ɗawutá vla i Yakubu nda Yuhwana da Yesu
Mat 20:20-28
35 Tahula tsa, ka gavadaghatá i Yakubu nda Yuhwana ta nzakway ka zwana Zebedi tavata Yesu. «Mghama ɗa, ta kumay ŋni ta magaŋnata gha ta skwi dzaʼa ɗawaŋta ŋni da kagha,» ka həŋ nda tsi. 36 «Nahgani ta kumə kuni ta magaghunata ɗa na?» kaʼa nda həŋ. 37 «Baɗu lama gha da glakwa gha ya ná, ka pghata ka ta aŋni, sani nda ga zeghwa gha, sani guli nda ga zlaɓa gha ná, kiɓa,» ka ŋni. 38 Ka Yesu zlghanaftawani ta həŋ mantsa: «Sna a kuni ta skwi ta ɗawə kuni wa. Dzaʼa laviŋlava kuni ta sa leghwa tsa ghuya ɗaŋwa dzaʼa yu say ya ra? Ari dzaʼa tsuʼay kuni ta batema tsa ghuya ɗaŋwa dzaʼa ghuyɗipta lu ya?» kaʼa nda həŋ. 39 «Aŋi, dzaʼa laviŋlava ŋni,» ka həŋ. Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Mantsa nzakwani, dzaʼa say kuni ta leghwa ghuya ɗaŋwa dzaʼa yu say, dzaʼa tsuʼay kuni ta batema tsa ghuya ɗaŋwa dzaʼa lu ghuyɗipta ya. 40 Ama ta ghəŋa skwi ta nghanaŋtá tsa nzaku nda ga zeghwa ɗa nda ya nda ga zlaɓa ɗa ya ná, nghiɗigha a tsa ya wa. Nda nza tsa vliha ya ka ŋa gwal payanaf Lazglafta ta həŋ,» kaʼa nda həŋ. 41 Na snaŋta tsa pɗakwa duhwalha ghwaŋ ya ta tsa gwaɗa ya, ka ɓasanavata həŋ ta ŋuɗuf ta i Yakubu nda Yuhwana. 42 «Saghawasa,» ka Yesu nda həŋ. «Nda sna kuni ta gwal ta nghə lu manda mghamha ta ghəŋa mndəra mnduha ná, ta gay həŋ ta ma mgham mghama taŋ. Gwal kulaŋ lu guli, ta maray hahəŋ ta mbrakwa taŋ ta ghəŋa taŋ. 43 Ama mantsa a nzakwani mataba kaghuni wa. Ka ta kumay mndu ta nzaku ka mali mataba ghuni katsi, ka nzata tsi ka kwalva ghuni. 44 Ka ta kumay mndu mataba ghuni ta nzaku ta kəma katsi, ka nzata tsi ka kwalva inda mnduha. 45 Wya tsi, sa a Zwaŋa mndu kabga ŋa maganata lu ta slna wa, ama ŋa nzaku ka kwalva mnduha, vlaha ta hafani ŋa vara ndəghata mnduha guli,» ka Yesu zlghanaftawani ta həŋ.
Gunanata Yesu ta ira Bartime
Mat 20:29-34, Luk 18:35-43
46 Ka ɓhadaghatá həŋ da luwa Yeriku. Ta sabə i Yesu nda duhwalhani, nda tskata sanlaha ma mnduha ma tsa luwa ya, mamu sana ghulpa ta mndu ta nzaku ta wa tvi ka gatá skwi. Bartime hga tsa mndu ya, ta nzakway ka zwaŋa Time. 47 Manda snaŋtani kazlay: Yesu zwaŋa la Nazaret ya ta sagha kaʼa, ka dzatá tsi ta lawlaw, kaʼa mantsa: «Yesu zwaŋa Dawuda, tawa ta hiɗahiɗa ta iʼi,» kaʼa. 48 Mbaɗa mnduha ka ŋurhway. «Ma gwaɗaf ka,» ka həŋ. Ama ka sganaghatá tsi ta dza lawlaw ka ŋɗaŋɗa: «Zwaŋa Dawuda, tawa ta hiɗahiɗa ta iʼi,» kaʼa. 49 Ka sladata Yesu, kaʼa mantsa: «Hgagaghawa hga,» kaʼa. Ka hgaktá həŋ ta tsa ghulpa ta mndu ya. Ka həŋ nda tsi mantsa: «Ŋavaŋa ka sliʼafta ka, wya ta hga kagha,» ka həŋ. 50 Ka slurtidiŋtá tsa ghulpa ta mndu ya ta lgutani, ka valavata ka labə nda tvə Yesu. 51 Ka ɗawaŋtá Yesu da tsi. Kaʼa mantsa: «Nu ta kumə ka ta magaghata ɗa na?» kaʼa. «Maləma ɗa, ka nghəglaŋta yu ta vli,» kaʼa. 52 «La, nda mba ka, kabga zlghafta gha ta iʼi nda ŋuɗufa gha,» kaʼa nda tsi. Ka gi nghəglaŋtá tsa mndu ya ta vli, ka ksə tsi ta tvi ka dzaʼa mista Yesu.
* 10:4 Ngha ta Vrafta ta Zlahu 24:1. 10:6 Ngha ta Zlrafta 2:24. 10:8 Ngha ta Zlrafta 1:27 nda 2:24. § 10:14 Gray nda 9:37. * 10:19 Ngha ta Sabi 20:12-16 nda Vrafta ta Zlahu 5:16-20. 10:39 Gray nda Slna gwal ghunay 12:2. 10:45 Gray nda Slna gwal ghunay 14:24 nda 1 Timute 2:6.