11
Lama Yesu da luwa Ursalima
Mat 21:1-11, Luk 19:28-40, Yuh 12:12-19
Taghwaŋ a həŋ ka ɓhadaghata da luwa Ursalima wu, ka labə həŋ nda mista ghwá zaytuŋ, ndusa nda sana luwaha ta hgu lu ka Beslaze nda Betani. Ka ghunaftá Yesu ta gwal his mataba duhwalhani. «Lawala da na luwa ta kəma ghuni na. Ka ɓhadaghaɓha kuni, dzaʼa slanaghasla kuni ta zwaŋa kɗih hbana lu ta kul walaŋta mndu ta laf tida. Ka plata kuni, ka klagaghata kuni. Ka “ŋaw kuni ta tsa na” ka mndu ɗawaŋta da kaghuni katsi, “Mgham ta kumay,” ka kuni dazlay. Gi dzaʼa zlaghunaŋzla həŋ ŋa klaktá ghuni da hadna,» kaʼa nda həŋ. Ka sliʼaftá həŋ ka labə, ka slanaghatá həŋ ta zwaŋa kɗih ta hba ma bli ta watgha ga mndu ndusa nda wa tvi, ka platá həŋ. Ka gwal ma tsa vli ya nda həŋ mantsa: «Nu tsa ta magə kuni na? Ta plə ŋaw kuni ta tsa zwaŋa kɗih ya na?» ka həŋ. Ka zlghanaftá həŋ ta wa taŋ manda ya mnanaf Yesu ta həŋ. Ka zlaŋtá lu ta həŋ, ka laghu həŋ. Ka klədanaghatá həŋ ta tsa zwaŋa kɗih ya ta Yesu, ka pghaftá həŋ ta lguta taŋ, ka ŋladaftá Yesu nzafta tida.* Ka liŋtá mnduha ta zlazlatá lgutha taŋ ta tvi, sləhwa fuha ŋa sanlaha ta ɓalakta ma vwah ka pghay ŋa tsuʼay. Mbaɗaka gwal ta dzaʼa ta kəma Yesu nda gwal ta dzaʼa nda hulani tani ka hla wi. «Ŋa Lazglafta glaku! Ka tfanaghatfa Lazglafta ta wi ta mndu ya ta sagha ma hgani. 10 Ka tfanaghatfa Lazglafta ta wi ta ga mgham ta sagha, ga mghama Dawuda ta nzakway ka da ŋni! Glaku ŋa Lazglafta ta luwa!» ka həŋ. 11 Ka ɓhadaghatá Yesu da luwa Ursalima, ka lamə tsi da həga Lazglafta. Tahula naghanatani ta inda skwiha, ka sliʼaftá tsi ka vraghuta da Betani kawadaga nda duhwalhani ghwaŋpɗə his, kabga nda ghada laghwa fitik.
Ksiʼafta Yesu ta fwa ghuraf
Mat 21:18-19
12 Gamahtsimani, ta sabə həŋ ma tsa luwa Betani ya ka vru da luwa Ursalima, ka kuzlanaftá maya ta Yesu. 13 Ka nghaŋtá tsi ta sana ghuraf manda a nda sləhwa tbukw tida. Ka labə tsi nghanata, ka dzaʼa slanaghar slanagha a wa yu ta zwaŋ tida kəʼa. Laghani tavata tsa fu ya, kəʼa kəʼa ná, sləhwa yeya tida, kabga ta fitika yakwa ghuraf a wa. 14 Ka Yesu nda tsa ghuraf ya mantsa: «Walglaŋta a mndu ta tsagatá yaku ta kagha ŋa zay wa,» kaʼa. Ta snaysnay duhwalhani.
Ghzlagaptá gwal dzawa skwi ma həga Lazglafta
Mat 21:12-17, Luk 19:45-48, Yuh 2:13-22
15 Tahula tsa, ka ɓhadaghatá həŋ da luwa Ursalima, ka lamə Yesu da daɓa həga Lazglafta. Ka slanaghatá tsi ta mnduha ta dzawa skwi nda sakwa skwi hada. Ka liŋtá tsi ta ghzligiŋtá həŋ dzibil, ka zlambidiŋtá tsi ta tabəlha gwal ta mbəɗ, nda vla nzakwa gwal ta dzawa ghərbuʼ tani. 16 Zlana a ta mndu dər turtuk ŋa tsughwaɗadapta nda ma tsa daɓa həga Lazglafta ya nda skwi wa. 17 Ka mnə tsi ŋa taŋ. Kaʼa mantsa: «Vinda a ma gwaɗa Lazglafta kazlay: Həga ɗa ná, dzaʼa nzakway ŋa həga maga duʼa mndəra mnduha demdem kəʼa ra? Ama mbaɗa kaghuni ka niŋta ka galigha gwal gənda§,» kaʼa. 18 Manda snaŋta la mali ta ghəŋa gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta, nda gwal tagha zlahu ŋa mnduha ta tsa skwi ya, ka zbə həŋ ta tvi ŋa dzatá Yesu. Ama ta zləŋ həŋ guli, kabga ksaŋksa tsa skwi ta taghə tsi ya ta hamata inda mnduha. 19 Manda dəɗata fitik, ka sabə i Yesu nda duhwalhani ma tsa luwa ya ka laghwa taŋ.
Maga duʼa kul haɗ dga ghəŋ
Mat 21:20-22
20 Ga sərɗək ta labə həŋ ta tvi ka vru da Ursalima, kəʼa ka duhwalha Yesu ná, dzuŋuŋ nda ghwala tsa ghuraf ksiʼaf tsi ya kay, nduk nda slrəŋhani tani. 21 Ka havaktá Piyer ta ghəŋa skwi ta luta. «Maləma ɗa, ngha ta ghwala ta na ghuraf ksiʼaf ka na kay ɓa!» kaʼa nda Yesu. 22 Ka Yesu nda duhwalhani mantsa: «Fafwa ghəŋa ghuni ta Lazglafta! 23 Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, dər ya ghwá ya mnə mndu kazlay: Sliʼafsliʼa ka vzamta ka ta vgha da drəf! kaʼa nda tsi katsi, ka dgaŋ a tsi ta ghəŋ ta ghəŋani wu, faffa ta ghəŋani ta skwi ya mna tsi ŋa magakwani katsi, dzaʼa maganamaga Lazglafta ta tsa skwi ya. 24 Tsaya ta kəl yu ka mnaghunata kazlay: Inda skwi dzaʼa kuni ɗawaŋta nda maga duʼa ná, fafwafa ta ghəŋa ghuni tida manda skwi nda ghada mutsatani, dzaʼa nghay kuni ta magata tsa skwi ya. 25 Ka ta maga duʼa kuni katsi, ka waya kaʼa mamu dgun ma ŋuɗufa ghuni nda sana mndu katsi, pliniswapla ta dmakwa tsa mndu ya, kada plighunista Da ghuni Lazglafta ta luwa ta dmakuha kaghuni guli. 26 [Ama, ka haɗ kaghuni ta plinistá dmakwa mndu wa katsi, haɗ Da ghuni Lazglafta ta luwa dzaʼa plighunistá dmakwa kaghuni guli wa]*» ka Yesu nda həŋ.
Ga mutsa Yesu ta glaku
Mat 21:23-27, Luk 20:1-8
27 Ta mbaɗa həŋ, ka vrəgladaghatá həŋ da luwa Ursalima. Ta wawakwani Yesu ma həga Lazglafta, ka sliʼadaghatá la mali ta ghəŋa gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta, nda gwal tagha zlahu ŋa mnduha, nda la galata mndu guli slanaghata. 28 «Nda mbrakwa wa ta maga ka ta na skwiha na, wa ta vlaghatá tvi ŋa magay?» ka həŋ nda tsi. 29 «Iʼi guli, ka ɗawaŋɗawa yu ta skwi turtuk da kaghuni, ka zlghiɗifzlgha kaghuni ta wani katsi, dzaʼa mnaghunamna yu, ka nda mbrakwa wa ta maga yu ta tsa skwiha ya,» ka Yesu nda həŋ. 30 «Wya tsa ɗaway ɗa ya: Lazglafta ta ghunafta Yuhwana maga batem re, ari mnduha a na? Zlghiɗifwa zlgha ta wani,» kaʼa nda həŋ. 31 Ka laghu həŋ zlərɗay mataba taŋ. «Waka mu dzaʼa zlgha wani. Ka Lazglafta ya ta ghunafta ka mu, kabgawu kwal kuni kul zlghafta ɓa,» kaʼa dzaʼazlay nda amu. 32 «Ka mnduha ta ghunafta» ka mu katsi, lava a mantsa guli wu, ka həŋ, kabga nda sna mnduha ta Yuhwana kahwathwata kazlay: Vərɗa anabi ya kəʼa. Tsaya tama, ta zləŋay həŋ ta skwi dzaʼa magə mnduha. 33 Mantsa tama: «Sna a aŋni ta mndu ta ghunakta wu,» ka həŋ. Ka Yesu nda həŋ tama mantsa: «Mantsa iʼi guli, haɗ yu dzaʼa mnaghunata, ka nda mbrakwa wa ta maga yu ta tsa skwiha ya wu,» kaʼa.
* 11:7 Gray nda Zakari 9:9. 11:8 Manda ya ma 2 Mghamha 9:13, zlatá skwi ŋa vla glaku ya. 11:10 Gray nda Zabura 118:25-26 nda Mata 21:9. § 11:17 Ngha ta Isaya 56:7 nda Irmiya 7:11. * 11:26 Ngha ta Mata 6:15. 11:30 Ngha ta 1:4-5.