13
Tasiŋtá həga Lazglafta
Mat 24:1-2, Luk 21:5-6
Ma fitika saba i Yesu ma həga Lazglafta, ka sani mataba duhwalhani nda tsi mantsa: «Mghama ɗa, ngha ta glakwa na pala na ɓa! Nghana ka ta glakwa bata na həga na ɓa!» kaʼa. Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Nda ngha ka ta glakwa batá na həga na kiʼe, haɗ nzugwatá pala dər turtuk dzaʼa pɗata wa, dzaʼa tasiŋtasa lu tesneʼ» ka Yesu nda tsi.
Skwiha dzaʼa magaku ma kɗə kɗakwa ghəŋa haɗik sagha
Mat 24:3-14, Luk 21:7-19
Tahula tsa, ka sliʼaftá Yesu ka laghwi nzata ta ghwá zaytuŋ, ta nzakway mbəŋ nda həga Lazglafta, ka ksaghutá i Piyer nda Yakubu nda Yuhwana nda Andre nda ghəŋa taŋ ta Yesu ka ɗawaŋta da tsi. «Yawu dzaʼa magakwa tsa skwiha ya, ŋizla wu dzaʼa maraŋtá magakwa inda tsa skwiha ya na? Mna gwanaŋna mna,» ka həŋ nda tsi. Ka zlraftá Yesu ta mnay ŋa taŋ, kaʼa nda həŋ mantsa: «Ɗaswa ka kuni yaha mndu da nanaghunafta. Kabga nda ndəgha mnduha dzaʼa sliʼakta ka klaftá hga ɗa kazlay: “Iʼi Kristi,” ka inda taŋ dzaʼa mnay, ŋa nanaghata taŋ ta ndəghata mnduha. Dzaʼa nda sna kuni ta mna gwaɗa ta lmu ndusa nda ya diʼiŋ, yaha ŋuɗufa ghuni tɗu, kabga dzaʼa magaku tsa skwiha ya, ama kɗavakta kɗakwa ghəŋa haɗik a tsa wa. Dzaʼa lmay sana haɗik ta lmu nda sana haɗik, mantsa sana luwa nda sana luwa guli. Dzaʼa ghudzavafghudza haɗik ma vliha kavghakavgha. Dzaʼa slaku maya ta haɗik. Nda tsahaya dzaʼa zlra ghəŋa haɗik ta ɓasay manda marakw ta ɓasa yaku. Kaghuni, ɗaswa ka kuni, dzaʼa hlay lu ta kaghuni da vla guma, dzaʼa ɗgay lu ta kaghuni nda sarak ma həga tagha skwa la Yahuda. Dzaʼa hladaghunagha hla lu ta kəma la ŋumna nda mghamha, kabga nzakwa ghuni ka duhwalha ɗa. Hada dzaʼa maraŋta kuni ta nzakwa ghuni ka masləmtsəka ɗa ta kəma taŋ. 10 Wya skwi dzaʼa magaku karaku: Dzaʼa nzakway tkweʼ ka mnanaŋtá mnduha ta ghəŋa haɗik tender ta Lfiɗa Gwaɗa Lazglafta, kada kuɗuta ghəŋa haɗik. 11 Hlafta lu ta kaghuni ka hlaghata da vla guma ya, yaha kuni da laghwi da ndana skwi dzaʼa kuni mnay hada kazlay: Nu dzaʼa mu mnay tama, kaʼa. Ka nu dzaʼa sagha da ghəŋa ghuni ma tsa fitik ya, tsaya dzaʼa kuni mnay, kabga kaghuni a dzaʼa gwaɗay wa. Dzaʼa sagha da Sulkum nda ghuɓa skwi dzaʼa kuni gwaɗay. 12 Ma tsa fitik ya ná, zwaŋamani dzaʼa vlatá zwaŋamani ŋa dzata, zwaŋani ŋa da dzaʼa vlata ŋa dzata, ta mbəɗavatá zwani tvə dadaha taŋ nda mamaha taŋ ŋa vlatá həŋ ŋa pslata.* 13 Dzaʼa husaŋhusa kuni ta inda mnduha, kabga nzakwa ghuni ka duhwalha ɗa, ama mndu ya dzaʼa kɗanakta suʼafta dzaʼa mbaku,» kaʼa.
Manzakɗawaya skwi
Mat 24:15-28, Luk 21:20-24
14 «Ma sana fitik dzaʼazlay, dzaʼa nda ngha kuni ta manzakɗaway ta ŋriŋta skwa Lazglafta dzaʼa nzata ma vli má si kul raku. Ka havapta mndu nda sna ta dzaŋa. Mantsa guli, ka nda ngha gwal hadna ma Zudiya ta tsa skwi ya katsi, ka hwaya həŋ ta ghwá. 15 Ka ta nzaku mndu ta bɗəma həga, yaha da ndana valagata ŋa vru da həga kabga ŋa klaftá sana skwi, ka hwaya tsi ta hwaya. 16 Mndu ya ma vwah guli, yaha da ndana vrakta dzagha ŋa klaftá lgutani. 17 Ghuya ɗaŋwa dzaʼa slanaghatá miʼaha nda huɗi nda gwal nda zwani ta ghuva taŋ ma tsa fitik ya! 18 Ndəɓawa dzvu da Lazglafta, kabga yaha tsa skwiha ya slata givya. 19 Ka yawu tsatá ghəŋa haɗik ka sagha ta gita, ta sla a mndərga tsa ghuya ɗaŋwa dzaʼa slata ma tsa fitik ya wu, sləglata a vani guli wa.§ 20 Ka má fa a Lazglafta ta htanaktá tsa fitik ya wu katsi, ma haɗ mndu dzaʼa mbafta wa. Ama dzaʼa htanaghuhta ta tsa fitik ya, kabga gwal ɗagap tsi ŋa nzaku ka ŋani. 21 Ka “wana Kristi hadna,” “aʼ waʼa Kristi hada a,” ka mndu nda kaghuni katsi, yaha kuni da snay, 22 kabga dzaʼa sliʼagaghasliʼa ghwaɗaka la krista nda ghwaɗaka anabiha. Dzaʼa magay həŋ ta ŋizla sana skwiha nda mazəmzəmha ŋa nana ɗagatá mnduha Lazglafta, ka má ta magaku tsi. 23 Kaghuni, ɗaswa ka kuni. Wya mnaghunamna yu ta tsekeʼluwa ta inda skwi dzaʼa magaku demdem.
Vragata Kristi
Mat 24:29-31, Luk 21:25-28
24 «Tsa fitik dzaʼa sagha tahula ghuyapta lu ta tsa ɗaŋwa ya, dzaʼa mtumta fitik, haɗ tili dzaʼa ɓəglafta wa. 25 Dzaʼa rkaga rka tekwatsa ta luwa, ta dzaʼa ghudzavafghudza mbrakwa sana skwiha ta luwa.* 26 Ma tsaya tama, dzaʼa nghaŋta lu ta saha Zwaŋa mndu nda mbraku ma ghwayak, ta wuɗaku katakata ma glakwani ta saha tsi dzaʼazlay. 27 Ghwanafha ta duhwalha Lazglafta, ŋa sliʼa taŋ ta kɗavakta ghəŋa haɗik tender, kulam ta slrəŋa luwa, ŋa tsakaktá mnduhani ɗagab tsi.
Tagha skwi ta ghəŋa ghuraf
Mat 24:32-35, Luk 21:29-33
28 «Nghawa skwi ta magaku nda ghuraf ɓa! Ka nda ngha kuni ta ghuraf ta ɗaku katsi ná, gi nda sna kuni kazlay: Ndusa dəwiŋ tama kəʼa. 29 Mantsa ya guli, ka nda ngha kuni ta tsa skwiha ya ta magaku katsi ná, ka snaŋta kuni kazlay: Ta tvi səla Zwaŋa mndu ka saha tama kəʼa. 30 Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, haɗ na mnduha ta na zamana gita na dzaʼa kɗuta ɗekɗek kul slatá tsa skwiha ya wa. 31 Luwa nda haɗik ná, dzaʼa kɗu kɗa. Ama gwaɗa ɗa ná, haɗ dzaʼa kuɗuta wa. Nzawanza hzleŋa, yaha kuni hani.
Lazglafta yeya nda sna ta kɗakwa ghəŋa haɗik
Mat 24:36-44
32 «Ta ghəŋa gwaɗa ta tsa fitik ya ná, haɗ mndu nda sna ka ta wati luwa tsi wa. Dər duhwalha Lazglafta ta luwa, dər zwaŋani, sna a həŋ wa. Ba Da turtukwani yeya nda sna ta tsa fitik ya. 33 Ɗaswa ka kuni! ka nzata kuni hzleŋa nda fatá ghəŋa ghuni, sna a kuni ka yawu dzaʼa sagha tsa fitik ya wa. 34 Tsa skwi ya ná, dzaʼa nzakway manda zəʼala həga ta vrakta ta za wliwani. Ma sliʼani, ka zlaŋtá tsi ta həgani ma dzva gwal ksanatá slnani, daganafha ta slna taŋ ta həŋ. Ka ngha ka ta həga, kaʼa nda mnda ngha həga, ka nzata ka hzleŋa, kaʼa guli. Ka sliʼaftá tsi ka laghwi. 35 Kaghuni guli, hzleŋa fata ghəŋa ghuni kabga snaŋta a kuni ka ta wani luwa dzaʼa sagha zəʼala həga wa. Ka gahawu tsi, ka ma takala tsi, ka ta waha vazak tsi, ka gasərɗək a dzaʼa sagha tsi, haɗ mndu nda sna wa. 36 Ɗaswa ka kuni da sagha tsi dluk slaghunaghata pslapsla hani ta kaghuni. 37 Manda va na ta mnə yu ŋa ghuni na ná, mantsa ya ta mna yu ŋa inda mnduha kazlay: Hzleŋa ka kuni fata ghəŋ,» kaʼa.
* 13:12 Gray nda Mika 7:6. 13:14 Ngha ta Daniyel 9:27, 11:31, 12:11. 13:15 Ngha ta Mata 24:17. § 13:19 Gray nda Daniyel 12:1. * 13:25 Gray nda Isaya 13:10, 34:4, Azekiyel 32:7, Yuwel 2:10, 3:4. 13:27 Gray nda Vrafta ta Zlahu 30:4, Zakari 2:10 Nehemi 1:9.