14
Dzra skwi ŋa ksafta Yesu ŋa dzata
Mat 26:1-5, Luk 22:1-2, Yuh 11:45-53
Ta his fitik ka sagha fitika skala Pak, nda skala buradi kul haɗ is mida,* ka zbu gwal dra skwi ŋa Lazglafta nda gwal tagha zlahu ŋa mnduha ta hiɗaku ŋa ksaftá Yesu ma kɗek ma kɗek ŋa klay dzata. «Yaha da nzakway baɗu tsa fitika skala Pak ya tama, kabga ka baɗu tsa ka mu ksay katsi ná, ka waya ka skwi da sliʼanaftá mnduha ta hwanzaɓaku,» ka həŋ.
Pghay sana marakw ta urdi ta ghəŋ ŋa Yesu
Mat 26:6-13, Yuh 12:1-8
Ma luwa Betani Yesu ta nzaku ka za skwa zay ma həga ga Simuŋ si nda rɗa mndu tida ya, ka lamə sana marakw slanaghata nda klatá hwaraka Albastra ndəghamə tsi ta urda sana fu ta hgu lu ka Nar. Nda bla dzva tsa urdi ya katakata. Ka ɓlaghutá tsi ta wa tsa hwarak ya, ka bərzləganatá tsa urdi ya ma ghəŋ ta Yesu. Ka kuzlanaftá tsi ta sanlaha ta ŋuɗuf, ka ruruŋwaku həŋ ta ruruŋwaku. Ka həŋ mantsa: «Kabgawu ta kəl lu ka badza urdi ka bətbət na? Ta skwi má ŋa klafta ka skwapta ŋa mutsaftá suley hkən dərmək, ka daganaftá gwal pɗu ná,» ka həŋ ka ɓasanavatá ŋuɗuf ta tsa marakw ya, ka davay. Ama ka Yesu nda həŋ mantsa: «Kabgawu ta kəl kuni ka ghuya ɗaŋwa ŋa tsa marakw ya? Zlanawa zla, ŋərma skwi tsa skwi ya magiha tsi. Gwal ka pɗuha ná, kawadaga həŋ nda kaghuni inda fitik, laviŋlava kuni ta vla skwi ŋa taŋ dər yawu tsi manda ya ta kumə kuni. Iʼi ná, gɗavata a yu tavata kaghuni wa. Kɗavakta ŋərma skwi kura tsi, maga tsi. Rɗi má ŋa masaɗivata baɗu dzaʼa ɗa da haɗik, tsaya na masaɗiva tsi na. Kahwathwata ka yu ta mnaghunata, inda vli dzaʼa mnə lu ta Lfiɗa Gwaɗa Lazglafta ma ghəŋa haɗik tender, dzaʼa rusay lu ta skwi maga na marakw na, ŋa hava na marakw na.»
Skwapta Zudas Iskaryut ta Yesu
Mat 26:14-16, Luk 22:3-6
10 Ka sliʼaftá Zudas Iskaryut. Tsatsi ná, tekw mataba duhwalha ghwaŋpɗə his, Ka laghu tsi da slanaghatá gwal dra skwi ŋa Lazglafta. «Dzaʼa vlaghunavla yu ta Yesu ma dzva ghuni,» kaʼa nda həŋ. 11 Tahula mnanatani ta tsa gwaɗa ya ta həŋ, ka rfu həŋ ta rfu. «Dzaʼa vlaghavla aŋni ta tsedi guli,» ka həŋ nda tsi. «Yaw,» ka Zudas. Tahula tsa tama, ka ŋavata Zudas ka psa tvi dzaʼa kəl tsi ka vlaŋtá Yesu ta həŋ.
Zay Yesu ta skwa zay ŋa skala Pak
Mat 26:17-25, Luk 22:7-14,21-23, Yuh 13:21-30
12 Baɗu tsa taŋtaŋa fitika skala skwa zay kul haɗ is mida ya, baɗu tsaya ta hna lu ta tuwak ŋa maga tsa skala Pak ya. Ka duhwalhani nda Yesu mantsa: «Ga ta kuma ka ta payafta mu ta vli ŋa maga skala Pak na?» ka həŋ. 13 Ka ghunaftá tsi ta gwal his mataba duhwalhani. Kaʼa nda həŋ mantsa: Lawala da huɗa luwa, dzaʼa guyaku kuni nda sana mndu ta kla bzleghwa imi, ka dzaʼa kuni mistani. 14 Ka dzaʼa lamə da həga ga tsi ya ná, ka mnanatá kuni ta zəʼala həga ma tsa həga ya kazlay: Ga tsa vli dzaʼa kəl yu ka za skwa zay ŋa skala Pak kawadaga nda duhwalha ɗa ya na? ka mghama ŋni, ka kuni dazlay nda tsi, ŋa maraghunatani. 15 Ya dzaʼa maraghunamara ta vli ma sana dzuguvi ta ghəŋa sana həga nda payatá inda huzlaha mida. Hada dzaʼa payamafta kuni ta skwi ŋa za skwa zay ŋa skala Pak, kaʼa. 16 Ka sliʼafta tsa duhwalha ya, ka laghwi da huɗluwa, ka slafta həŋ ta inda tsa skwiha ya, manda va ya mnanaf Yesu ta həŋ. Ka datá həŋ ta skwa zaya skala Pak hada.
Sani ma kaghuni dzaʼa skwaptá iʼi, ka Yesu
17 Gahawu tama, ka lagha tsi kawadaga nda duhwalhani ghwaŋpɗə his. 18 Nda nza nzakwa taŋ tama ta za skwa zay həŋ, ka Yesu mantsa: «Kahwathwata ta mnaghunata yu, mamu mndu turtuk mataba ghuni ta zə mu ta skwa zay kawadaga nda tsi, dzaʼa vlatá iʼi ma dzva mnduha§,» kaʼa. 19 Rəmasas ka vgha taŋ. «Iʼi a wu suʼu na? Iʼi a wu suʼu na? Iʼi a wu suʼu na?» ka həŋ turtuk turtuk nda tsi. 20 «Mndu turtuk mataba na kaghuni ghwaŋpɗə his ta zə mu ta skwa zay ma hliba turtuk* na tsa mndu ya. 21 Wya teʼuwa, Zwaŋa mndu ná, dzaʼa mtaku manda ya nda ghada vindatani ma gwaɗa Lazglafta. Ama ɗaŋwa ŋa mndu dzaʼa vlata Zwaŋa mndu ma dzva mnduha ŋa dzata. Dər ya má kwal lu yatá tsa mndu ya,» kaʼa nda həŋ.
Tahanata Yesu ta za skwa zay nda ghuɓa
Mat 26:26-30, Luk 22:14-20, 1Kwa 11:23-25
22 Ta zə həŋ ta skwa zay, ka klaftá Yesu ta tsa buradi ya, ka rfanaghatá tsi ta Lazglafta, ka ɓalanaftá tsi ta həŋ. Kaʼa nda həŋ mantsa: Nanana ná, sluʼuvgha ɗa ya, zlghawazlgha, kaʼa. 23 Tahula tsa, ka klaftá tsi ta leghwa ka rfanaghatá tsi ta Lazglafta, ka vlaŋtá tsi ta həŋ. Ka zlghaftá həŋ ka ŋaŋaʼata demdem. 24 Kaʼa nda həŋ mantsa: «Nanana na usa ɗa ya. Nana usa ɗa ná, dzaʼa pghupgha ŋa slərɓa zughu mataba mnduha demdem nda Lazglafta. 25 Kahwathwata ta mnaghunata yu, haɗ yu dzaʼa səglaŋtá ima yakwa fwa inabi ha ka labə ta fitik dzaʼa kəl yu ka sa lfiɗani ma ga mghama Lazglafta wa,» kaʼa nda həŋ.
26 Ka fafanaftá həŋ ta laha§ zləzlva Lazglafta, ka sliʼaftá həŋ ka dzaʼa ta ghwá zaytuŋ.
Sna a yu ta kagha wu, ka Piyer nda Yesu
Mat 26:31-35, Luk 22:31-34, Yuh 13:36-38
27 Ta labə həŋ ta tvi, ka Yesu nda həŋ mantsa: «Dzaʼa hwahwayaghu hwahwaya kuni ka zliɗivata,*» kaʼa nda həŋ. Wya teʼuwa nda vinda da Lazglafta kazlay:
Dzaʼa dzadza yu ta mnda ngha tuwak, ŋa gazlaghuta tuwakha kəʼa.
28 «Dzaʼa dzadza lu ta iʼi, ama tahula sliʼagabta ɗa, dzaʼa tiŋlaghutiŋla yu ta ɓhadaghata da Galili ka kaghuni,» kaʼa. 29 Ka Piyer nda tsi mantsa: «Dər hwahwayaghuta lamndu ka zlavaghata, iʼi, zlavaghata a yu ɗekɗek wa,» kaʼa. 30 Ka Yesu nda tsi guli mantsa: «Kahwathwata ka yu ta mnaghata wa, ta vana rviɗik gita u ná, ma kɗaku vazak ka wahata kamahis, dzaʼa mnamna vərɗa kagha hkən səla kazlay: Sna a yu ta na mndu na wu kəʼa.» 31 Ama ka Piyer vrəgliŋtá zlghanaftawi nda mbraku nda mbraku mantsa: «Dər má ŋa dzatá iʼi kawadaga nda kagha tsi, haɗ yu dzaʼa mnay kazlay: Sna a yu ta kagha wu kəʼa wu,» kaʼa nda tsi. Manda va tsaya, ka pɗakwa sanlaha nda tsi guli.
Ndəɓa dzva Yesu ma Getsemani
Mat 26:36-46, Luk 22:39-46
32 Ka ɓhadaghatá həŋ da sana vli ta hgu lu ka Getsemene. Lagha taŋ da tsa vli ya, «nzawanza hadna ta dzaʼa yu da maga duʼa,» ka Yesu nda duhwalhani. 33 Ka hganaʼatá tsi ta i Piyer nda Yakubu nda Yuhwana kawadaga nda tsi. Ta mbəɗap a həŋ ta səla wu ná, ka ksaftá zləŋ ta Yesu ka ghuyay ma vgha. 34 Kaʼa nda həŋ mantsa: Tɗatɗa ŋuɗufa ɗa katakata ta kuma dzihata, nzawanza hadna ndiri, kaʼa nda həŋ. 35 Tahula tsa ka mbəɗaptá tsi ta səla dauʼ manda a, ka zləmbatá tsi ta haɗik, ka ndəɓə tsi ta dzvu da Lazglafta: Ka má ta magaku tsi katsi ná, ka laghula na ghuya ɗaŋwa na ta ghəŋa ɗa, kaʼa. 36 Kaʼa guli: «Aba, Da, haɗ skwi kul laviŋtá ka ta magay wa, kliŋkla ta na gruma dzaʼa yu say na! Nziyanza tsi tama, manda ya ta kumə iʼi a wa, ama ka nza tsi manda ya ta kumə kagha,» kaʼa. 37 Ka sliʼaftá tsi ka vrakta slanaghatá duhwalhani, ka slanaghatá tsi ta həŋ ta hani. Kaʼa nda Piyer mantsa: «Simuŋ, ta hani ka ra? Laviŋ a ka ta nzɗavata ta nzaku ndiri dər ka kiʼa ra! 38 Nzawanza ndiri, ka ndəɓa kuni ta dzvu yaha kuni da zləmbamta ma ghwaɗaka skwi dzaʼa dzghaghunata,» kaʼa nda Piyer. «Nda sna yu ta kumay ŋuɗufa ghuni ta maga skwi ɗina, ama haɗ mbrakwa sluʼuvgha wa,» kaʼa nda həŋ. 39 Ka vrəglaghutá tsi da maga duʼa manda va tsa ya kay guli. 40 Ka sliʼiglaftá tsi ka vrəglakta slanaghatá həŋ. Ta vraktá tsi ná, ta zuŋura hani həŋ kay guli. Ka sliʼanaftá tsi ta həŋ. Triɗ traptra həŋ ta skwi ŋa mnanata, kabga nda ghuya həŋ da hani. Ka vrəglaghutá tsi. 41 Ka vrəglaktá tsi ŋa mahkəna səla, kaʼa nda həŋ mantsa: «Tata hani kuni ka mbiʼa vgha ghuni tama ɓa? Nda kɗa, nda maga fitikani tama. Wana vlaŋvla lu ta Zwaŋa mndu ma dzvu ta gwal dmaku. 42 Sliʼafwasliʼa, mbaɗma guya həŋ, wya ndusakta tsa mndu ta vlatá iʼi ma dzva taŋ ya,» kaʼa nda həŋ.
Ksaftá Yesu
Mat 26:47-56, Luk 22:47-53, Yuh 18:3-12
43 Tata tsa gwaɗa ya Yesu, ta lagha Zudas ta nzakway tekw mataba duhwalha ghwaŋpɗə his. Ka lagha tsi kawadaga nda tskatá mnduha, nda huzla lmu da həŋ da slanaghatá Yesu. Tsa mnduha ya ná, ghunatá mnduha mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, nda gwal tagha zlahu ŋa mnduha, nda la galata mndu ya. 44 Tsa Zudas ya ná, tsatsi ta vlaŋtá həŋ. Tiŋlaghutiŋla ta mnanatá həŋ kazlay: Ka nda ngha kuni ta tsa mndu dzaʼa lagha yu da brusata ya ná, ya vani tsaya. Ka gi ksafta kuni, ka kla kuni, yaha kuni da walaŋta zliŋta, kaʼa nda həŋ. 45 Ɓhadaghatani, ka gavadaghatá tsi tavata Yesu. «Zgu tsa Maləma ɗa,» kaʼa ganaghatá zgu ka brusay. 46 Ka gi sliʼadaghatá tsa mnduha ya ksaftá Yesu. 47 Ka gi tshagaptá sana mndu tavata Yesu ta kafayani, ka gi tsaghutá sləməŋa§ sani ma kwalva tsa mali ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ya. 48 Ka Yesu nda həŋ mantsa: «Nya ta maguta kəl kuni ka sliʼagaghata nda huzla lmu da ksa iʼi, gənda yu ra? 49 Ya wya kawadaga yu nda kaghuni ta tagha skwi ma həga Lazglafta tazlay, hada kaghuni, kabgawu kwal kuni ksaftá iʼi? Wya nana skwi ta magaku na ná, ŋa nzakwani manda ya mna gwaɗa Lazglafta ya,» kaʼa. 50 Ka hwahwayaghutá* duhwalha Yesu ka zlanavata. 51 Ka sliʼaftá sana galaɓay ka mbaɗa mistani, nda tsatá gwada ta vghani, ka kumə lu ta ksafta, 52 ama ka slurtiŋtá tsi ta lgutani ka hwayaghuta ka fərdiʼu.
Yesu ta kəma guma
Mat 26:57-68, Luk 22:54-55,63-71, Yuh 18:13-14,19-24
53 Ka klaghatá həŋ ta Yesu da mala gwal dra skwi ŋa Lazglafta. Hada, ka tskavatá inda gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta, nda la galata mndu tani, nda gwal tagha zlahu ŋa mnduha tani, ka tskavatá həŋ. 54 Ta klə həŋ ya, mbaɗaka Piyer ka mbaɗa ta hulani ta hulani, ha ka lamə tsi da daɓa tsa həga ga mali ta ghəŋa gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta ya. Ka nzatá tsi hada ka slina vu kawadaga nda kwalvaha. 55 Mbaɗa maliha ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, nda gwal tsa guma, ka zba skwi dzaʼa kəl lu ka mutsaftá rutsak nda inda tsakalawi ta ghəŋa Yesu, kabga ŋa mutsaftá dzata, triɗ mutsaf a həŋ wa. 56 Nda ndəgha gwal ta vaza rutsak ta Yesu mndani, ama la a tsa gwaɗa taŋ ya ta tva turtuk wa. 57 Ka sliʼanaftá sanlaha ta gwaɗa ta ghəŋani. Kaʼa nda həŋ mantsa: 58 Sniŋsna ŋni ta mnayni kazlay: «Dzaʼa tasiŋtá na həga Lazglafta baf lu nda dzvu na yu, ka vranafta ɗa ta bafta baɗu mahkən kul ksaŋtá mndu,» kaʼa. 59 Kulam nda tsaya tani, la a tsa gwaɗa taŋ ya ta tva turtuk wa. 60 Ka sliʼaftá mal ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta mataba tsa tskatá vgha mnduha ya. Kaʼa nda Yesu mantsa: «Nu kul zlghə kagha ta wa na skwi ta mnə mnduha ta kagha na katək na? Ari sna a wa a kagha na?» 61 Tsəriɗa, ka Yesu nzata, zlgha a ta wani wa. Ka ɗawuglaŋtá tsa mal ta ghəŋa gwal dra skwi ya da tsi. «Kagha Kristi ta nzakway ka Zwaŋa Lazglafta nda tfawi ta ghəŋani ya ra?» kaʼa nda tsi. 62 Ka Yesu zlghanaftá mantsa: «Aŋi, iʼi ya. Dzaʼa nda ngha kuni ta iʼi Zwaŋa mndu ta nzaku nda ga zeghwa Lazglafta nda mbra. Dzaʼa nghay kuni ta saha ɗa ma kusay ta luwa§ guli,» kaʼa. 63 Na snaŋta tsa mal ta ghəŋa gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta ya ta tsa gwaɗa ya, ka kwahiŋtá tsi ta lgutani. Kaʼa nda həŋ mantsa: «Nu tata zbəgəlta mu? 64 Nda sna kuni ta tsa ŋaslani ya kiʼe, kinawu ka kaghuni ta ghəŋani?» kaʼa. Prək ka dzatá na mndu* na, ka həŋ demdem. 65 Ka gi tafə sanlaha ta sərɗək tida, ka hbanamtá həŋ ta patak ma kuma, ka dəŋəzlay. Ka həŋ nda tsi mantsa: Tsatsaf tsatsa ta tsa mndu ta dzughusta ya, ka həŋ nda tsi. Ka vlaŋtá həŋ ta la kwalvaha, ka dghar tsahaya guli.
Hkən mnay Piyer kazlay sna a yu ta Yesu wu kəʼa
Mat 26:69-75, Luk 22:56-62, Yuh 18:15-18,25-27
66 Tata nzaku Piyer ndagahaɗik ma daɓa həga, ka sagha sana marakw ta nzakway tekw mataba kwalvaha ka miʼaha ga mal ta ghəŋa gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta. 67 Ka nghaŋtá tsi ta Piyer ta slina vu. Ka vits tsi, «Si kawadaga kagha nda tsa Yesu la Nazaret ya,» kaʼa nda tsi. 68 «Kay! Sna a yu ta na skwi ta mnə ka na wu, sna a yu ta va na mndu ta mnə ka na guli wu,» kaʼa. Ka gi sliʼaftá tsi ka laghwi da dzuguva watgha. [Ka wahatá vazak.] 69 Ka nghəglaŋtá va tsa marakw ya. Tekw nana mndu na mataba tsa mnduha ya, kaʼa nda tsa mnduha ma tsa vli ya kay guli. 70 «Kay! Iʼi a wu,» kaʼa kay guli. Ɓats nzɗa, ka tsa gwal ta nzaku hada ya nda Piyer kay guli mantsa: «Dər ki tsi, vara a kagha mataba tsa mnduha ya wu, kagha ná, mnda la Galili ka,» ka həŋ nda tsi. 71 Ka zlraftá Piyer ta ksiʼa ghəŋani ka waɗu. Kaʼa mantsa: «Sna a yu ta na mndu ta mnə kuni na ɗekɗek wu,» kaʼa. 72 Ka gi wahatá vazak ka mahis. Snaŋta Piyer ta tsa wahata vazak ka mahis ya, hizl sagha tsa gwaɗa mnana Yesu kazlay: Ma kɗaku vazak wahata ka mahis ná, dzaʼa mnay ka kazlay: Sna a yu ta kagha wu kəʼa ya tsa da ghəŋani. Ka gi sliʼaftá tsi ka laghwi da hərɓa taw.
* 14:1 Ngha ta Sabi 12:1-27. 14:5 Ngha ta Markus 6:37. 14:7 Gray nda Vrafta ta Zlahu 15:11. § 14:18 Gray nda Zabura 41:10. * 14:20 Ngha ta Zabura 41:10. 14:21 Ngha ta Zabura 22:2-19 nda Isaya 53. 14:24 Gray nda Sabi 24:8, Irmiya 31:31-34. § 14:26 Ngha ta Zabura 113-118. * 14:27 Ngha ta Zakari 13:7. 14:27 Ngha ta Zakari 13:7. 14:32 Ngha ta Mata 26:36. § 14:47 Ngha ta Yuhwana 18:26. * 14:50 Gray nda 14:27. 14:56 Gray nda Zabura 27:12, 35:11. 14:58 Ngha ta Yuhwana 2:19. § 14:62 Ngha ta Zabura 110:1 nda Daniyel 7:13. * 14:64 Ngha ta Zlahu 24:16. 14:65 Gray nda Isaya 50:6. 14:72 Ngha ta 14:30.