15
Kladaghata Yesu ta kəma Pilatus
Mat 27:1-2,11-14, Luk 23:1-5, Yuh 18:28-38
Tsaɗakwa vli, ka gi tskavatá maliha ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ka dzrəku kawadaga nda la galata mndu, nda gwal tagha zlahu ŋa mnduha, nda gwal tsa guma demdem. Ka habaftá həŋ ta Yesu. Ka klaftá həŋ ka laghwi vlaŋtá Pilat ka ŋumna. Tahula kladaghata taŋ ta Yesu da Pilatus, ka ɗawaŋtá Pilat da tsi. Kaʼa mantsa: «Kagha mghama la Yahuda ra?» kaʼa nda tsi. Manda ya mna ka,* ka Yesu nda tsi. Ka vazə maliha ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ta rutsakha kavghakavgha ta Yesu. Ka ɗawuglaŋtá Pilat da Yesu, «Mbəɗa a ka ra, ari sna a wa a ka ta na skwiha ta mnə həŋ ta kagha na na?» kaʼa nda tsi. Tsəriɗ nzanza Yesu kul mbəɗanaghata dər ka turtuk. Ka vlaŋtá tsi ta ndanu ta Pilat.
Tsanaghatá guma mtaku ta Yesu
Mat 27:15-26, Luk 23:13-25, Yuh 18:39—19:16
Tsaw inda fitika skala Pak ya ná, ta snusna Pilat ta zlinistá mndu turtuk ma gamak ta həŋ. Mndu ɗawaŋ həŋ ta zlinista tsi ta həŋ. Ma tsa fitik ya, mamu sana mndu ta hgu lu ka Barabas, ksaf lu ka famta ma gamak kawadaga nda sanlaha ma mnduha, kabga dzata taŋ ta mndu ma vla zlərɗawi nda ŋumna. Mbaɗa dəmga ka sliʼadaghata da Pilatus, «Zliŋniszla ta mndu turtuk manda ya snu ka ta magaŋnata,» ka həŋ. «Ta kumay kuni ta zlighunista ɗa ta mghama la Yahuda ra?» ka Pilat nda həŋ, 10 kabga nda sna ka mnay kazlay: Ka draku kladaghata maliha ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ta Yesu kəʼa. 11 Ama mbaɗa maliha ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta ka ŋavata, ka bara mnduha ŋa mnay taŋ kazlay: Zliŋnis Barabas, zliŋnis Barabas, kaʼa nda Pilatus. 12 Ka vrəgliŋtá Pilat ta ɗaway da həŋ: «Ka si mantsa tsi, nu ta kumə kuni ta magay ɗa nda na mndu ta hgu kuni ka mghama la Yahuda na?» kaʼa nda həŋ. 13 Ka hləglaftá həŋ ta wi: «Zləŋafzləŋa ta udzu, ka həŋ nda tsi.» 14 Ka Pilat nda həŋ guli mantsa: «Kabgawu, nahgani va ghwaɗaka skwi maga tsi? Ka hləglaftá həŋ ta wi nda mbraku, Zləŋafzləŋa ta udzu!» ka həŋ nda tsi. 15 Tsa Pilat ya, ta kumay ta zɗanafta ŋuɗuf ta dəmga. Mantsa, ka zlinistá tsi ta Barabas ta həŋ, ta vlaŋtá tsi ta Yesu ma dzvu ta la sludzi ŋa slvanapta. Tahula tsa, ka zlanaŋtá tsi ta həŋ ŋa zləŋafta ta udzu.
Gagay sludziha ta Yesu
Mat 27:27-31, Yuh 19:2-3
16 Ka zlghaghutá sludziha ta Yesu ma dzva Pilatus, ka kladamtá həŋ, ta daɓi ma həga ma vla nzakwa Pilatus, ka hagadaghatá həŋ ta inda sludziha demdem, ka tskavata hada. 17 Ka suɗanavatá həŋ ta lguta ma mgham mgham ka dva. Ka ɗaftá həŋ ta teki ka wanamta ma ghəŋ manda zewzewa. 18 Ka gə həŋ ta zgu ŋani: «Zgu tsa mghama la Yahuda,» ka həŋ nda tsi. 19 Mbaɗaka həŋ ka dzay ta ghəŋ nda sarak guli, ka tafa sərɗək tida. Ka tsəlɓu həŋ ta tsəlɓu ta kəmani, manda skwi ŋa vla glaku ŋani. 20 Tahula hərfuta taŋ ta gagay, ka suɗaghutá həŋ ta tsa lguta dva má mgham mgham tida ya, ka suɗglanavatá həŋ ta vərɗa ŋani. Ka klagapta ka klaghata ŋa zləŋay ta udzu.
Dalafta la sludziha ta Yesu ta udzu
Mat 27:32-44, Luk 23:26-43, Yuh 19:17-27
21 Ta labə həŋ ta tvi, ka guyatá həŋ nda sana mnda la Sireŋ ta hgu lu ka Simuŋ, dani ma i Alegzandra nda Rufus ta vrakta ta wawakwani. Ka mblanaftá həŋ ta kla tsa udza zləŋa Yesu ya. 22 Ka klaghatá həŋ ta Yesu da Gwalgwata. Tsa Gwalgwata ya na, manda mnay kazlay: Vla ghudzifa ghəŋ kəʼa ya. 23 Ɓhadaghata taŋ da hada, ka kumə həŋ ta sunustá ima inabi laɓanaf lu nda sana skwi ta hgu lu ka mur, ŋa htanaghutá kuzlakwa tsa ghuya ɗaŋwa ya, ama ka kwalaghutá Yesu ta say. 24-25 Nzemndi təmbay vli ta zləŋaftá həŋ ta udza zləŋay, ka vzə həŋ ta vindima ŋa daguvustá lguthani. 26 Vindafha lu nda ta ghəŋani, ta ghəŋa skwi kəl lu ka tsanaghatá guma kazlay: Mghama la Yahuda kəʼa. 27 Ka zlaŋaftá həŋ ta gəndaha his ta sana udzuha tavatani, pal nda ga zeghwani, pal nda ga zlaɓani. 28 [Mantsa ya kɗavakta skwi mnə gwaɗa Lazglafta kazlay: Nda mbəɗa mataba mbsaka gwal ta maga ghwaɗaka skwi,§] kəʼa. 29 Mbaɗa mnduha ta labə nda ta tsa tvi ya, ka gigɗa ghəŋ ka rarazay, «Yawa a wa! Dzaʼa tasiŋtasa yu ta həga Lazglafta ka bafta ɗa ma fitik hkən* a ka ka kay ra. 30 Mbanaf mba ta ghəŋa gha kagha ka ghəŋa gha, ka saha ka ta na udza zləŋay na!» ka həŋ nda tsi. 31 Mbaɗa maliha ta ghəŋa gwal dra skwi ŋa Lazglafta, nda gwal tagha zlahu ŋa mnduha ka manay guli: «Mbanafha ta sanlaha ná, ama triɗ laviŋ a ta mbanaftá ghəŋani wu,» ka həŋ mataba taŋ. 32 «Ka sasa Kristi Mghama la Israʼila ta na udza zləŋay na ndana tama, ka ngha ŋni, kada zlghafta ŋni nda ŋuɗufa ŋni!» ka həŋ. Mbaɗa tsa gwal zləŋaf lu kawadaga nda tsi ya guli ka razay.
Mtakwa Yesu
Mat 27:45-56, Luk 23:44-49, Yuh 19:28-30
33 Lafa fitik ɗək da ghəŋ, ka nutá vli tɗik ka grusl ta haɗik demdem, ha ka laha ta nzemndi hkən ta fitik hawa. 34 Manda magatá nzemndi hkən, ka hgatá Yesu nda mbraku, kaʼa mantsa: «Eluhi, Eluhi, lama sabaktani?» kaʼa. Manda mnay kazlay: Lazglafta ɗa, Lazglafta ɗa, kabgawu zliɗivata ka na? kəʼa ya. 35 Snaŋta sanlaha mataba tsa gwal hada ya ta tsa skwi mna tsi ya ná, ka həŋ mantsa: «Wya ta hga Iliya mnda Lazglafta ghalya,» ka həŋ. 36 Ka gi sliʼaftá sani mataba taŋ ka hwayadapta klaftá susu, ka hbuŋta ta wa sarak. Ka tsughumamtá tsi ma ima inabi mastalaŋ, ka tsghədanaftá tsi ta Yesu ŋa sayni. Ta tsghə tsi ya, «Swidwa! Nghama ngha ka dzaʼa sasa Iliya da klagata ta na udza zləŋay na tsi, kaki tsi,» ka həŋ. 37 Ama ka wahatá Yesu nda mbraku, ka sabə hafu mida. 38 Ma va tsa fitik ya, ka tavaptá zlala ta watgha lamə da vli nda ghuɓa ma həga§ Lazglafta kuyar daga ta luwa dikw ta haɗik. 39 Ma tsa vli zləŋaf lu ta Yesu ya, mamu sana mghama sludza la Ruma ta sladakta mbəŋ nda tsi. Manda nghaŋtani ta mndərga tsa klay Yesu ta hafu ya, kaʼa mantsa: «Kahwathwata, na mndu na ná, Zwaŋa Lazglafta ya,» kaʼa. 40 Mamu sana miʼaha ta sladakta diʼiŋ ka ngha tsa skwiha ta magaku ya guli. Mataba tsa miʼaha ya, mamu i Mari makwa ta Magdala, nda Salume, nda Mari mani ma i Yuses nda Yakubu ta tsneʼuwa ya. 41 Ma fitika si nzakwa Yesu ta ma luwa Galili karaku ná, si ta dzaʼa mistani tsa miʼaha ya ŋa maganatá slna. Si nda ndəgha sanlaha ma miʼaha ta sliʼadafta mistani da luwa Ursalima guli.
Paɗamta Yusufu ta Yesu
Mat 27:57-61, Luk 23:50-56, Yuh 19:38-42
42 Baɗu luma Madagala tsa fitik ya, ta kəl lu ka papaya skwiha, kabga dzaʼa lamla lu da sabat, ka nda dəɗa fitik. 43 Ka lagha Yusufu mnda luwa Arimate*. Tsa mndu ya ná, ta mnay ta tughwa gwaɗaha. Tsatsi guli ná, ta kzla ga mghama Lazglafta. Ka draftá tsi ta ŋuɗuf, ka lagha slanaghatá Pilat ŋa ɗawaftá tvi ŋa dzaʼa kla mbla Yesu. 44 Ka ndərmim Pilat ta tsa gi saba hafu ma Yesu misimmisim ya. Ka hgaŋtá tsi ta tsa mghama sludziha ya, ka ɗawaŋta da tsi kazlay: Nda kɗa fitika saba hafu mida ra? kəʼa. 45 Manda snanamta tsa mghama sludzi ya, ka zlanaŋtá tsi ta tvi ta Yusufu ŋa dzaʼa kla mbla Yesu. 46 Ka skwatá Yusufu ta lguta wupay, ka klagata mbla Yesu ta udza zləŋay, ka mbsamta mida. Ka klaftá tsi ka laghwi famta ma kulu huhrap lu ma kluluh. Ka taŋwalaktá mghama klam, ka huŋta ta wa tsa kulu ya. 47 Ta nzaktá i Mari makwa ta Magdala nda Mari mani ma Yuses, ka ngha vli dzaʼa kəl lu ka famta.
* 15:2 Ngha ta Mata 27:11. 15:21 Gray nda Ruma 16:13. 15:24-25 Ngha ta Zabura 22:19. § 15:28 Ngha ta Lukwa 22:37 nda Isaya 53:12. * 15:29 Ngha ta 14:58 nda Zabura 22:8 nda Yuhwana 2:19. 15:34 Ngha ta Zabura 22:2. 15:36 Gray nda Zabura 69:22. § 15:38 Ngha ta Sabi 26:31-33. * 15:43 Ngha ta Mata 27:57.