16
Sliʼagabta Yesu nda hafu ma mtaku
Mat 28:1-8, Luk 24:1-12, Yuh 20:1-10
Manda luta sabat, ka sliʼaftá i Mari makwa ta Magdala nda Salume nda Mari mani ma Yakubu dzawatá rɗa urdi ŋa dzaʼa masay ta mbla Yesu. Ka sliʼafta həŋ, ka ɓhadaghatá həŋ mbessa vzlazlaŋ ta kulu gasərɗək baɗu dəmas. Ta labə həŋ ta tvi, ka həŋ mantsa: Wa dzaʼa taŋwalaghutá tsa klam ta wa tsa kulu ya tama? ka həŋ. Ndusadaghata taŋ, kəʼa ka həŋ ná, taŋwalaghutaŋwala lu ta tsa mghama klam ya diʼiŋ nda wa tsa kulu ya. Ka gi lamə həŋ da tsa kulu ya. Ka slanaghatá həŋ ta sana duhwal ta nzaku hada nda ga zeghwi, nda suɗatá ta lguta ŋusliŋ zutut ta vghani. Nghaŋta taŋ, mbaɗaka həŋ ka ghudzafta da zləŋ. «Ma zləŋ kuni ta zləŋ, nda sna yu kazlay: Yesu mnda la Nazaret si zləŋaf lu ya ta psə kuni» kəʼa. Ta haɗ hadna wa. Sliʼafsliʼa nda hafu ka laghwi. Wana tsa vli si kəl lu ka fatá mblani ya. Lawala da mnanatá i Piyer nda sanlaha ma duhwalhani kazlay: Tiŋəl tsatsi dzaʼa ɓhata ma Galili. Hada dzaʼa nghaŋta kuni manda ya si mnaghuna tsi,* ka tsa duhwal ya nda həŋ. Ka ndagaptá tsa miʼaha ya ma kulu, ka hwaya. Ta ghudzaku həŋ da zləŋ. Ka kwalaghutá həŋ ta mna tsa gwaɗa ya ŋa mndu, kabga nda ksa həŋ da zləŋ.
Maraŋta Yesu ta vghani da Mari Magdala
Mat 28:9-10, Yuh 20:11-18
[Manda sliʼagabta Yesu gasərɗək baɗu dəmas, tiŋəl Mari makwa ta Magdala, ya ghzligiŋ tsi ta duhwalha halaway ndəfáŋ mida ya, marava tsi da tsi. 10 Ka sliʼaftá tsa marakw ya ka laghwi da mnay ŋa gwal si kawadaga nda Yesu, ta nzaku həŋ sasgama ka taw. 11 Wa a Yesu nda hafu, nda ngha iʼi nda ira ɗa, kaʼa nda həŋ. Ka kwalaghutá həŋ ta zlghaftá tsa gwaɗa ya.
Maravata Yesu da sana duhwalhani his
Luk 24:13-35
12 Tahula tsa, ka maravatá Yesu ka sani ma mndu tskəm da duhwalhani his ta mbaɗa ta tvi ta dzaʼa tahula luwa. 13 Ka vraktá həŋ da Ursalima, ka rusu həŋ ŋa sanlaha. Ama ka kwalaghutá tsahaya ta zlghaftá tsa gwaɗa ya guli.
Maravata Yesu da duhwalhani ghwaŋpɗə ndeŋ
Mat 28:16-20, Luk 24:36-49, Yuh 20:19-23, Slg 1:6-8
14 Tahula tsa guli, ka maravatá tsi ta kəma duhwalhani ghwaŋpɗə ndeŋ ta zə həŋ ta skwa zay. Ka davanaghatá tsi ta həŋ: Nu kul zlghaftá kuni ta gwaɗa tsa gwal ta nghaŋtá iʼi ta sliʼagapta ya, təŋtəŋa ghəŋa ghuni, kaʼa nda həŋ. 15 Kaʼa nda həŋ tama mantsa: Lawala ta ghəŋa haɗik tender, ka mna kuni ta Lfiɗa Gwaɗa Lazglafta ŋa inda mnduha. 16 Inda mndu dzaʼa zlghafta nda ŋuɗuf, ka maganaftá lu ta batem, dzaʼa mbaku. Ama mndu dzaʼa kwal kul zlghafta, dzaʼa tsanaghatsa Lazglafta ta guma. 17 Wya ŋizla dzaʼa maraŋtá gwal ta zlghaftá iʼi: Nda hga ɗa, dzaʼa ghazlay həŋ ta duhwalha halaway ma mnduha, dzaʼa gwaɗay həŋ ta sana Lfiɗa Gwaɗa. 18 Dər ksafha həŋ ta nahaɗik nda dzvu, dər suha həŋ ta gruma, haɗ sana skwi dzaʼa maganata tsi ta həŋ wa. Dzaʼa fafanaghafafa həŋ ta dzvu ta gwal kul ɗughwanaku, ŋa mbambafta taŋ, ka Yesu nda həŋ.
Vraghuta Yesu ta luwa
Luk 24:50-53, Slg 1:9-11
19 Tahula mnanata Mgham Yesu ta tsa gwaɗa ya ta həŋ, ka klaghatá Lazglafta ta luwa, ka nzanatá tsi nda ga zeghwani. 20 Hahəŋ guli, ka sliʼaftá həŋ ka laghwi da mna tsa Lfiɗa Gwaɗa Lazglafta ya ma inda vli. Ka katu Mgham Yesu ta həŋ ma mna tsa gwaɗa ya, ŋlanaghaha ta tsa gwaɗa ya ta həŋ nda ma magay taŋ ta mazəmzəm.]
* 16:7 Ngha ta 14:28. 16:15 Slna gwal ghunay 1:8. 16:19 Gray nda Slna gwal ghunay 1:9-11.