13
Sna gwaɗa da ŋumna
Ka haniŋhana inda mndu ta ghəŋ mista ŋumna, kabga inda mndu ta ga mgham ná, Lazglafta ta vlaŋtá həŋ, Lazglafta ta fata ŋumna. Tsaya tama, mndu ta pgha ghəŋ nda ŋumna ná, təŋanaftəŋa ta ghəŋ ta ghəŋa zlahu ya fa Lazglafta. Mndu ta təŋanaftá ghəŋani guli ná, dzaʼa klanakkla ta ɗaŋwa ta ghəŋani. Haɗ gwal ta maga skwi ɗina ta zləŋa ŋumna wu, gwal ta maga ghwaɗaka skwi yeya ta zləŋay. Ta kumay ka ta kwal kul zləŋa ŋumna kiʼe? Ala maga ta skwi ɗina, dzaʼa rfaghagha rfa. Nda nza mnda ŋumna ka mnda maganatá slna ta Lazglafta ŋa kata kagha. Ala, ka ghwaɗaka skwi ta magə ka katsi, zləŋa, kabga ka bətbət a ta kla tsi ta budgwani wa. Ma tsa nzakwani ka mnda ksanatá slna ta Lazglafta ya ná, nda nza tsatsi ŋa maraŋtá ɓasa ŋuɗufa Lazglafta ŋa planamtá inda gwal ta maga ghwaɗaka skwi. Tsaya tama ná, nda ra ka hanaganatá ghəŋ mistani. Ta ghəŋa zləŋa ghuya ɗaŋwa yeya a wu, ta ɗaslay dər amu ma ghəŋa mu.
Tsaya ta kəl dər kaghuni ka pla dzumna. Tsa gwal ta tskay ya guli ná, Lazglafta ta pghatá həŋ ŋa magay taŋ ta tsa slna ya ɗina. Vlaŋwavla ta inda tsa mnduha ya ta skwi ta raŋta həŋ: Plawa dzumna ŋa gwal ta tska dzumna, plawa dzumna huzla ŋa gwal ta tska dzumna huzla. Zləŋawazləŋa ta gwal ta raku ka zləŋay ghuni, vlaŋwavla ta glaku ta gwal ta raku ka vlaŋta ghuni ta glaku ta həŋ.
Ɗva mnda səla
Ma nzaf dməŋa mndu ta kaghuni. Ba dməŋa ɗvutá sani nda sani yeya katsi gɗavata. Mndu ta ɗvutá mnduha ná, snasna ta inda zlahu. Tsa zlahuha ya na: Yaha da hliri, yaha ka da dzatá mndu, yaha ka da ghali, yaha ka da haraʼutiri, nda inda pɗakwa sanlaha ya ná, nda gwagwa həŋ ma tsa gwaɗa ta mnay kazlay: Ɗvuɗva ta mnda səla manda va ghəŋa gha* kəʼa ya. 10 Haɗ ɗvu ta maga ghwaɗaka skwi ŋa mndu wa. Ɗvu ta dzanaghata ghəŋa zlahu.
Nzata hzleŋa ka kzla sagha Kristi
11 Ŋavawaŋa, kabga nda sna kaghuni ta na fitik mida lu gitana na. Fitika sliʼafta ghuni ta hani nana. Kəl yu ka mnay mantsa ya na: Mal ndanana ndusavamata mbaku, ka ya ma fitika zlghafta mu. 12 Nda dga rviɗik, ndusa tsaɗakwa vli. Slurtiŋmaslurta ta slna grusl, ka pghavata mu ta huzla vulu ta nghanatá tsuwaɗak. 13 Nzamanza ta nzaku ya ta raku manda skwi gifitik. Zluŋmazla ta mblitá skwi nda ghuyaku. Zluŋmazla ta sliʼiŋsliʼiŋ nda hliri. Zluŋmazla ta zlərɗawi nda draku. 14 Suɗavawa suɗa ta Mgham Yesu Kristi. Ma laghu kuni hamta ghəŋ ka maga skwi ta zɗəganata sluʼuvgha.
* 13:9 Ngha ta Sabi 20:13-17 nda Vrafta ta Zlahu 5:17-21 nda Zlahu 19:18.