14
Ma laghu kuni tsa guma ta mndu
Tsuʼawatsuʼa ta mndu ya nda hta mbrakwani ma zlghay nda ŋuɗuf, ma vzə kuni ta rutsak ta skwi ya ta ndanu tsi. Inda skwi, ta zay yu, ka sani ma ŋani ma zlghay nda ŋuɗuf. Ama mndu ya nda hta zlghay nda ŋuɗufani ya guli ná, masuʼata yeya ŋani ta zay. Ma thə mndu ta za inda skwi kazlay: Wa kagha na kəʼa nda mndu kul haɗ ta zay. Ma tsə mndu kul zay ta guma ta ghəŋa mndu ta zay guli, kabga tsuʼaftsuʼa Lazglafta. Wa kagha ŋa tsay kagha ta guma ta kwalva sana mndu? Ka nda slada tsa mndu ya, ka nda zləmba a tsi, nghanatá daŋahəgani tsaya. Zləmbuta a wu, kabga mamu Mgham Yesu nda mbrakwa hinistá dzvu.
Mal ya fitik ya ka hamata sana fitikha, ka sani ta ndanay. Ka skwa turtuk həŋ, ka sani nda ŋani. Ɗina ka snaŋta dər wa ta graftá skwi ya ta ndanu tsi. Ma tsa mndu ta daganaptá ya má, ŋa Mgham Yesu ta maga tsi. Tsa mndu ta za inda skwi ya, ŋa Mgham Yesu ta maga tsi, kabga ta rfanagharfa ta Lazglafta ta ghəŋani. Mndu kul za inda tsa skwiha ya, ŋa Mgham Yesu ta maga tsatsi guli, ta rfay tsatsi guli ta Lazglafta. Haɗ mndu mataba amu ta nzaku nda hafu ka ŋa ghəŋani wa, haɗ mndu ta mtaku ka ŋa ghəŋani guli wa. Ka ta nzaku mu nda hafu ná, ka ŋa Mgham Yesu ta nzakwa mu. Ka ta mtaku mu, ka ŋa Mgham Yesu ta mtakwa mu. Dər tata nzaku mu nda hafu, dər mtumta mu, ŋa Mgham Yesu mu. Kristi ná, mtumta ka vragaptá tsi nda hafu ŋa nzanaghata ta ghəŋa gwal nda rwa nda gwal nda hafu tani. 10 Kagha tama, kabgawu ta kəl kagha ka tsa guma ta ghəŋa zwaŋama gha? Kagha guli! Kabgawu ta kəl kagha ka mnay i wa kagha na, kaʼa nda zwaŋama gha na? Wya dzaʼa laghala inda amu demdem ta kəma Lazglafta ŋa tsamaghatani ta guma. 11 Manda ya nda vinda ma deftera Lazglafta na:
«Ka iʼi Lazglafta hafu ta mnaghunata,
dzaʼa saghasa inda mndu tsəlɓata ta kəma ɗa.
Inda taŋ dzaʼa mnay həŋ nda wa taŋ kazlay: Iʼi Lazglafta* kaʼa.»
12 Mantsa ya tama ná, inda amu dzaʼa mnay mu nda wa mu ta skwi ya maga mu ŋa Lazglafta.
Ɗina a zləmbiŋtá zwaŋama wa
13 Ma tsəglə mu ta guma ta ghəŋa sani nda sani mataba mu. Katək ná, ɗina ka ndanay dər wa kazlay: Yaha yu da nzakway ka skwa tuthun da zləmbiŋtá yu ta zwaŋama ɗa kəʼa. 14 Ma ndiʼatá vgha ɗa nda Yesu Kristi ná, nda sna yu tsiɗiɗ kazlay: Haɗ sana skwi kul ghuɓaku wu kəʼa. Ama nda nza tsa skwi ya kul ghuɓaku ka ŋa mndu ta klafta ka skwi kul ghuɓaku. 15 Ala, ka ma skwa zay ta zə ka dəmanafta ka ta ŋuɗufa zwaŋama gha katsi, ɗvu a ka nda tsa wa. Ma zləmbiŋ ka ta zwaŋama gha nda ma skwa zay ya ta zə ka, kabga mtumta Kristi ta ghəŋa tsatsi guli. 16 Yaha tsa skwi klaf kagha ka skwi ɗina da kagha ya da nzakway ka skwi ŋa raza kagha. 17 Tsaya ná, nza a ga mghama Lazglafta ka gwaɗa ta skwi ŋa zay nda za, nda gwaɗa ta skwi ŋa say nda sa wa. Nda nza ŋa gwaɗa ta nzaku tɗukwa, nda zɗaku, nda ya nda nzaku nda rfu nda ma Sulkum nda ghuɓa. 18 Ka mantsa ya ka mndu maga slna Yesu Kristi katsi ná, dzaʼa zɗəganazɗa ta Lazglafta, dzaʼa rfay mnduha guli.
19 Mantsa ya tama ná, ŋavamaŋa ka zba skwi ya dzaʼa klaktá zɗaku nda ya ŋa ŋla guyatá ghəŋa mu. 20 Ma badziŋ ka ta magatá slna Lazglafta nda gwaɗa ta skwa zay. Kahwathwatani ná, haɗ sana skwi ŋa zay nda za kul ghuɓaku wa. Ala, ka si dzaʼa zləmbiŋzləmba tsa skwa zay ya ta zwaŋama gha katsi, Zlaŋzla, ma zə ka. 21 Skwi ta raku ná, zlaŋzla ta maga skwi ya dzaʼa zləmbiŋtá zwaŋama gha. Dər za sluʼi tsi, dər sa ima inabi tsi, ka dər nahgani tsi. 22 Inda skwi ya graf kagha, ŋamŋa gha ma ghəŋa gha, mataba kagha nda Lazglafta gha tsa. Mndu ya ta kuratá maga skwi ɗina kul dgaŋtá ghəŋ ta ghəŋani ná, rfu da tsa mndu ya. 23 Ama mndu ta dga ghəŋ ta ghəŋa skwi ya ta zə tsi ná, ksuksa guma Lazglafta ta tsa mndu ya, kabga sladaf a ta skwi ya snaŋ tsi wa. Inda skwi ya ta magə lu nda dga ghəŋ ná, dmaku ta magə lu.
* 14:11 Ngha ta Isaya 45:23.