15
Ksa saɗa Kristi
Na amu nda mbra ma zlghay nda ŋuɗuf na ná, kataŋma kata ta gwal nda hta mbrakwa taŋ. Ma laghu mu da zba skwi ta zɗəgamata. Magamamaga ta skwi ta zɗəganatá mnda səla ŋa kataŋtá həŋ ŋa ŋlakwa taŋ ma zlghay nda ŋuɗuf. Kristi ná, zbaŋ a tsatsi ta skwi ya ta zɗəganata wa. Ama manda ya nda vinda ma deftera Lazglafta na: «Tsa razu ta razu mnduha ta kagha ya ná, ta iʼi dəɗafta tsi*,» kaʼa. Tsaw inda skwi ya vindaf lu ma deftera Lazglafta manda ghalya ná, vindafvinda lu ŋa gunamatá sləməŋ, kada nzakwa mu nda fata ghəŋ ta Lazglafta, ma lɓa ŋuɗuf nda ksa ŋuɗuf ya ta mnamata gwaɗa Lazglafta. Ka vlaghunavla Lazglafta lɓa ŋuɗuf ŋa mndu nda ksa ŋuɗuf ŋa mndu ta nzaku nda dzratawi mataba ghuni nda ma ksay ghuni ta saɗa Yesu Kristi. Mantsa ya, ŋa zləzlvay ghuni nda ŋuɗuf turtuk, nda lwi turtuk guli, ta Lazglafta Dani ma Mghama mu Yesu Kristi.
Ŋa inda mndu na Lfiɗa Gwaɗa
Kasuvuswakasa ta vgha tama sani nda sani, ŋa vlaŋtá glaku ta Lazglafta, manda ya kasuvə Kristi ta vgha nda kaghuni ya. Ka yu ta mnaghunata ná, sasa Yesu Kristi maganatá slna ta la Yahuda ŋa maranaŋtá həŋ kazlay: Tɗukwa Lazglafta kəʼa, ŋa dzanaghatá ghəŋa skwi ya tanaf Lazglafta ta imi ta sləməŋ ta dzidzíha taŋ. Sasa guli ŋa zləzlvay gwal kul nzakway ka la Yahuda ta Lazglafta ta ghəŋa tawa hiɗahiɗani manda ya nda vinda ma deftera Lazglafta kazlay:
tsaya dzaʼa kəl yu ka zləzlva hga gha mataba gwal kul nzakway ka la Yahuda,
ŋa fay ɗa ta laha vla glaku ŋa hga gha kəʼa ya.
10 Ka gwaɗa Lazglafta mnata guli na:
«Kaghuni gwal kul nzakway ka la Yahuda,
gwafwagwa ta rfu kawadaga nda mnduha Lazglafta,» kaʼa.
11 Kaʼa mnata guli na:
«Inda kaghuni gwal kul nzakway ka la Yahuda,
zləzlvawa Mgham Lazglafta.
Ka zləzlva inda mndəra mndu ta Lazglafta§,» kaʼa.
12 Ka anabi Isaya nda ŋani guli na:
«Dzaʼa sabsa zivir ma mndəra Yesay,
ŋa gayni ta Mgham ta ghəŋa la Grek,
ŋa nzakwa la Grek nda fatá ghəŋ tida*,» kaʼa.
13 Lazglafta ná, Lazglafta ta vla faftá ghəŋ ya. Ka vlaghunavla tsi ta rfu nda zɗaku ma zlghay ghuni nda ŋuɗuf, kada nzata kuni nda fata ghəŋ nda ma mbrakwa Sulkum nda ghuɓa.
Pwal ná, kwalva Kristi ya
14 Zwanama ɗa, grafgra iʼi kaghəŋa ɗa kazlay: Nda fa vgha ghuni ŋa maga skwi ɗina, nda sna kuni ta inda skwi ya nda ra ka snaŋta, nda sna kuni ta tva vluvtá hiɗaku kəʼa. 15 Aŋ mndani, ma na defteri vindaghunaf yu na ná, dvaghunagha dva yu ma sana vliha taghəŋa sana skwiha ŋa havakta ghuni. Kəl yu ka mnaghunata mantsa ya ná, kabga zɗiɗiŋzɗa Lazglafta ta huɗi, 16 ka faftá iʼi ka kwalva Yesu Kristi mataba gwal kul nzakway ka la Yahuda. Ka faghutá tsi ta iʼi ŋa mna Lfiɗa Gwaɗani, ŋa nuta gwal kul nzakway ka la Yahuda ka skwi vlaŋ lu ta zɗəganatá Lazglafta. Sulkum nda ghuɓa ta nanaftá tsa skwi ya vla lu ya ka skwi ta raŋta Lazglafta. 17 Tsaya tama ná, ta ghubay yu ta ghəŋa ɗa ma Yesu Kristi, ta ghəŋa slna Lazglafta ya maga yu. 18 Haɗ yu ta walaŋtá mna sana skwi, ka ya maga Kristi nda ma iʼi a tsi wa. Nda ma iʼi hlakta tsi ta gwal kul nzakway ka la Yahuda ŋa nzakwa taŋ ka gwal snanatá gwaɗa ta Lazglafta. Nda nza nda ma gwaɗa ɗa, nda nza nda ma slnaha ɗa. 19 Nda ya nda ma mazəmzəmha nda mandərmimiha, nda mbrakwa Sulkuma Lazglafta magata tsi. Zlraf ma luwa Ursalima yu ta tuza tsa Lfiɗa Gwaɗa ta Kristi ya ka laghwi dikw ta haɗika Iliri. 20 Ma vli ya ta kul snaŋtá mnduha ta gwaɗa ta Kristi yeya kumta maya ɗa ta mna Lfiɗa Gwaɗa kada kwala yu ta magay ta thatá ŋa sana mndu ta magata. 21 Mantsa ya vindafta lu ma deftera Lazglafta kazlay:
«Dzaʼa nghaŋngha gwal ta kul walaŋta lu ta mnanaŋtá gwaɗa tida ta həŋ.
Dzaʼa snaŋsna gwal ta kul walaŋta lu ta snanamtá həŋ guli kəʼa.»
Gwaɗa Pwal ta ghəŋa sliʼani da Ruma
22 Tsaya skwi ta pyaftá iʼi ka labə da kaghuni. 23 Ndanana tama ná, kɗiŋkɗa yu ta slna ɗa ma tsa luwaha ya. Nda kɗa fitika ɗvafta ɗa ta lagha da kaghuni. 24 Ta labə yu ka dzaʼa ta haɗika Ispay ya ná, dzaʼa laghala yu da nzɗavata da kaghuni, ŋa sliʼafta ɗa hada ka dzaʼa, ŋa katihata ghuni. 25 Ndanana karaku ná, nda sliʼa yu da luwa Ursalima. Ta klaŋtá katu ya kataŋ lu ta mnduha Lazglafta hada yu, 26 kabga gwal zlghay nda ŋuɗuf ta haɗika Mekaduniya nda ya ta haɗika Akaya ná, kurakura hahəŋ kaghəŋa taŋ ta tskaftá skwi ŋa kataŋtá gwal ka pɗu mataba mnduha Lazglafta ma luwa Ursalima. 27 Hahəŋ kaghəŋa taŋ ta kurata kataŋtá həŋ. Aŋ mndani, ka dməŋ nzakwani má ta həŋ kabga kataŋkata la Yahuda ta gwal kul nzakway ka la Yahuda nda mutsaftá tfawi ma Sulkuma Lazglafta. Mantsa ya guli ná, nda ra ka kataŋta gwal kul nzakway ka la Yahuda ta hahəŋ nda skwiha ma ghəŋa haɗik ta htaghuta da həŋ. 28 Dgata ɗa ta vgha nda tsa skwi ya, grafgra yu kazlay: Lamla tsa skwi tsghanaf lu ta həŋ ya da dzva taŋ kəʼa ya, sliʼafta ɗa tsa ka dzaʼa ta haɗika Ispay, ŋa lagha ɗa nda da kaghuni. 29 Nda sna yu kazlay: Ma tsa lagha dzaʼa lagha yu da kaghuni ya ná, dzaʼa lagha nda tfatawa Kristi katakata yu da kaghuni kəʼa.
30 Zwanama ɗa, ma nzakwa ndiʼatá vgha mu ma Yesu Kristi nda ya ma ɗvu ya ta vlamata Sulkum ná, ta ndəɓa dzvu yu da kaghuni ŋavawa ŋa kawadaga nda iʼi ma maga duʼa da Lazglafta ŋa katihata. 31 Magawa duʼa da Lazglafta kada ndapta yu ma dzva gwal kul snaŋtá Yesu ta haɗika Zudiya, nda ya ŋa tsuʼafta mnduha ma Ursalima nda rfu ta na katu ta klə yu ŋa taŋ na. 32 Mantsa ya tama, kata kumay Lazglafta, dzaʼa ɓhadaghaɓha yu nda rfu da kaghuni, ŋa mbiʼapta ɗa ta vgha da kaghuni. 33 Ka nza Lazglafta ta vla zɗaku kawadaga nda kaghuni demdem. Ka nza tsi mantsa ya.
* 15:3 Ngha ta Zabura 69:10. 15:9 Ngha ta 2 Samuyel 22:50 nda Zabura 18:50. 15:10 Ngha ta Vrafta ta Zlahu 32:43. § 15:11 Ngha ta Zabura 117:1. * 15:12 Ngha ta Isaya 11:10. 15:21 Ngha ta Isaya 52:15.