16
Ga zgwa Pwal
Ta kumay yu ta snaŋta ghuni ta mukuma mu Fabe. Slna Lazglafta ta magə tsi ma luwa Saŋkre. Ka ɓhadaghaɓha tsi da kaghuni, ka tsuʼafta kuni manda ya ta raŋta mnduha Lazglafta. Ka kataŋta kuni ma skwi ya zbaŋ tsi ta kataŋta ghuni. Tsatsi guli ná, dagala mnduha katana tsi, katihakata ta vərɗa iʼi kaghəŋa ɗa guli.
Ka ganaghata kuni ta zgu ta i Priskila nda Akilas ta nzakway ka gwal ta ksə ŋni ta slna Yesu Kristi kawadaga nda həŋ ya. Kərɗakərɗa htsiŋa taŋ mista ɗa, ŋa mbaɗiftá iʼi. Iʼi nda ghəŋa ɗa yeya a ta rfa həŋ wu, nduk nda inda gwal kul nzakway ka la Yahuda ta nzakway ka Igliz ta rfa həŋ. Ka ganaghata kuni ta zgu ta Igliz ta tska vgha ga taŋ ka maga duʼa ya. Ka ganaghata kuni ta zgu ta Ipayneta gra ɗa tegeɗ tegeɗ. Tsatsi taŋtaŋa mndu ta zlghaftá Kristi ta haɗika Asiya. Ka ganaghata kuni ta zgu ta Mari ta dzata vghani ka maga slna ŋa ghuni ya. Ka ganaghata kuni ta zgu ta i Adranikus nda Zuniyas, ta nzakway ka la ini. Si kawadaga ŋni nda həŋ ma gamak. Mal tsa hahəŋ ya snaŋ lu mataba gwal ghunay. Tiŋəl hahəŋ ta zlghaftá Kristi ka iʼi.
Ka ganaghata kuni ta zgu ta Ampliyas, gra ɗa tegeɗtegeɗ ma ndiʼatá vgha nda Mghama mu. Ka ganaghata kuni ta zgu ta Urbeŋ gratá ksa slna mu ma Kristi nda Stasis gra ɗa tegeɗtegeɗ guli. 10 Ka ganaghata kuni ta zgu ta Apeles ta maraŋtá ndiʼata vghani ta Kristi. Ka ganaghata kuni ta zgu ta gwal ma həga ga Aristabul. 11 Ka ganaghata kuni ta zgu ta Hirudiyaŋ la ini, ganagha kuni guli ta zgu ta mnduha Lazglafta ga Narsis. 12 Ka ganaghata kuni ta zgu ta i Trifene nda Trifwaz, ta fata ghəŋa taŋ tərdehw ka maga slna Lazglafta ya. Ka ganaghata kuni ta zgu ta Persida magra ɗa tegeɗ tegeɗ, ta ŋavata tərdehw ka maga slna Lazglafta guli ya. 13 Ka ganaghata kuni ta zgu ta Rufus ta nzakway ka mndu snava hgani ma gwaɗa Lazglafta ya. Ganagha kuni guli ta zgu ta mani ta klaftá iʼi manda zwaŋani ya. 14 Ka ganaghata kuni ta zgu ta i Asiŋkrita nda Fligwana, nda Hermes, nda Patrubas, nda Hermas, nda pɗakwa zwanama kawadaga nda həŋ ya. 15 Ka ganaghata kuni ta zgu ta i Faluluka nda Zuliya, nda i Nere nda mukumani, nda Ulimpa, nda inda mnduha Lazglafta kawadaga nda həŋ ya.
16 Ka gaguvta kuni ta zgu va huɗukhuɗuk ta həŋ. Ta ga zgu inda Igliz ma Kristi ŋa ghuni guli.
Ɗasuwa ka kuni, ka Pwal
17 Zwanama ɗa, wyawa dzvu, ɗaswa ka kuni nda gwal ta kladamtá daga vgha da taba ghuni ya, nda nza həŋ ka tuthun, ta irna həŋ nda tsa tagha skwi taghaf kuni ya, tsaghwa vgha nda həŋ. 18 Mndərga tsa mnduha ya ná, maganatá slna ta Kristi Mghama mu a ta magə həŋ ɗekɗek wu, ŋa huɗa taŋ ta maga həŋ ta slna. Hlemem ka həŋ ta magaku. Ta gatutawi, ka nana gwal kul snaŋtá dgata skwi ɗina nda ya kul ɗinaku həŋ. 19 Kaghuni ná, nda sna inda gwal zlghay nda ŋuɗuf ya ka kuni snatá gwaɗa Mghama mu. Ta rfu yu katakata ta ghəŋa kaghuni nda tsaya. Ta kumay yu ta nzakwa ghuni nda ɗifla maga skwi ɗina. Ka nzata kuni suɗek kul maga ghwaɗaka skwi. 20 Lazglafta ná, tsatsi ta vla zɗaku, dzaʼa gi huʼanaphuʼa ta halaway, ŋa vlaghunatani ta mbraku ta ghəŋani. Ka nza zɗakatahuɗa Mghama mu Yesu kawadaga nda kaghuni.
21 Ta ga zgu Timute gra ta ksa slna ɗa guli ŋa ghuni. Ta ga zgu la ini, i Lukiyus nda Yasuŋ nda Susipata guli ŋa ghuni.
22 Ta ga zgu iʼi Tirtiyus ta vindaftá na defteri na guli ŋa ghuni ma hga Mghama mu.
23 Ta ga zgu Gayus ta nzaku yu ga taŋ ya ŋa ghuni. Ta tskə ga taŋ inda Igliz guli ta vgha. Ta ga zgu Irasta mnda ŋanatá tseda luwa ŋa ghuni. Ta gay zwaŋama mu Kartus guli ta zgu ŋa ghuni.
[ 24 Ka nza zɗakatahuɗa Mghama mu Yesu Kristi nda inda kaghuni demdem.]
Ŋa Lazglafta turtukwani glaku
25 Ŋa Lazglafta glaku! Laviŋlava ta dihaghunata manda va ya ta mnə Lfiɗa Gwaɗa, ya ta mnə yu ta ghəŋa Yesu Kristi ya. Tsa Lfiɗa Gwaɗa ya ná, skwi si nda ɗifa ya daga ghalya, zlagigiŋ lu. 26 Ndanana ná, sabsa ta daɓi nda ma vindi ya vindaf la anabi, manda va ya mna Lazglafta ŋa kɗekedzeŋ guli, ka snanamtá lu ta inda mndəra mndu ŋa snata taŋ ta gwaɗani ma zlghafta taŋ.
27 Ŋa Lazglafta glaku! Da tsatsi turtukwani ɗifil nda ma Yesu Kristi, ŋa kɗekedzeŋ! Amin.