22
Tahula tsa, ka marihatá tsa duhwala Lazglafta ya ta ghwa ima ta vla hafu, ta wuɗaku manda dalagar, ta mbəzagapta ma dughurukwa i Lazglafta nda Zwaŋa Tuwak*, ta mbaɗa ta tvi ma tsa luwa ya guli. Ta slərpuha tsa ghwa ya guli, mamu fwa hafu. Ghwaŋpɗə his kəʼa ta yafta ma vaku. Tili tili kəʼa ta yaku. Ta mbamba inda mndəra mnduha lu nda sluhwahani. Haɗ skwi ksiʼaf Lazglafta dzaʼa lami da tsa luwa ya wa.
Dughurukwa Lazglafta nda ŋa Zwaŋa Tuwak dzaʼa nzaku ma tsa luwa ya, ŋa tsəlɓay kwalvahani ta tsəlɓu ŋani. Dzaʼa nghaŋngha həŋ ta kumani, dzaʼa mamu hgani ma bizlbizla kuma taŋ guli. Haɗ ta a rviɗik dekɗek wa. Zbəgəlta a həŋ dər pitirla, dər tsuwaɗaka fitik wu, kabga Mgham Lazglafta dzaʼa tsuwaɗaka həŋ ŋa gay taŋ ta mgham ha ŋa kɗekedzeŋ.
Vragata Yesu Kristi
Tahula tsa, ka tsa duhwala Lazglafta ya nda iʼi mantsa: «Kahwathwata na gwaɗa na, gwaɗa ŋa faftá ghəŋ tida ya, Mgham Lazglafta ya ta valaŋtá Sulkumani ta la anabi ta ghunaftá duhwalhani ŋa maranatá kwalvani ta skwi ya gi dzaʼa magaku,» kaʼa.
Ka Yesu mantsa: «Wya yu gi ta lagha, tfawi ta ghəŋa gwal ta ŋanatá tsghatá lwa Lazglafta ma na defteri na!» kaʼa.
Iʼi Yuhwana ta snaŋta nda sləməŋa ɗa, ka nghaŋtá yu nda ira ɗa ta tsa skwiha ya. Manda snaŋta ɗa ka nghaŋtá yu, ka zləmbatá yu ta kəma tsa duhwala Lazglafta ta maray ŋa ɗa ya, ka tsəlɓu ŋani.
Ama kaʼa nda iʼi mantsa: «Nawa, ma magə ka mantsa! Mnda ksa slna yu manda va kagha, manda va zwanama gha la anabi, manda va gwal ta snatá gwaɗa ma na defteri na, ŋa Lazglafta tsəlɓa ka ta tsəlɓu,» kaʼa.
10 Kaʼa nda iʼi guli mantsa: «Yaha ka da kwal kul mna na tsghatá lwa Lazglafta ma na defteri na, kabga ndusakndusa fitik. 11 Ka ghwaɗaka skwi kumaŋ mndu ta magay ya, kɗayni ta maga ghwaɗaka skwani. Ka skwi ŋa mbiɗay nda mbiɗa kumaŋ mndu ta magay ya, kɗayni ta magay. Ka nzaku tɗukwa kumaŋ mndu ta magay ya guli, kɗayni ta magay. Mndu ya nda ghuɓa ya, ka kɗa tsi ta nzakwani nda ghuɓa,» kaʼa.
12 Ka Yesu mantsa: «Wya yu gi ta lagha, dzaʼa kladanaghata nda nisəla yu, ŋa vlaŋtá inda mndu taɓta slnani maga tsi. 13 Iʼi zlraftani, iʼi kɗavaktani. Iʼi nahani, iʼi kwanahani. Iʼi taŋtaŋani, iʼi kɗavaktani,» kaʼa.
14 Nda tfawi ta ghəŋa gwal ta ghuɓaptá lguta taŋ. Hahəŋ gwal dzaʼa mutsaftá laviŋta za yakwa fwa hafu§, nda lami nda ta watgha tsa luwa ya. 15 Ama gwal ta nzakway ta magaku manda kriha, nda gwal ta mbəɗaku, nda gwal ta maga sliʼiŋsliʼiŋ, nda gwal ta pslatá mndu, nda gwal wuya skwi, nda inda gwal zɗəgana tsakalawi, ta tsakalay həŋ guli ya, ma bli dzaʼa zlanata lu ta tsahaya.
16 «Iʼi Yesu ta ghunaftá duhwala ɗa ŋa mnanaŋtá tsa skwiha ya ta Igliz. Iʼi ná, zivra mghama Dawuda yu, gumbəzla ta wɗaku gasərɗək yu,» kaʼa.
17 Ka i Sulkum nda makwamidzi mantsa: «Saghasa,» ka həŋ.
Ka inda mndu ya ta snay guli mantsa: «Saghasa,» kaʼa.
Mndu ya ta kuzlaŋta ndala, ka sawi tsi da sa ima hafu, dzaʼa vlaŋvla lu ka mbalay*.
Dzatá ghəŋani
18 Ka yu ta mnanaŋtá dər wati ma mndu ya ta snaŋtá na tsghatá lwa Lazglafta ma na defteri na ná. Ka sganaghasga mndu ta sana skwi katsi, dzaʼa ganapga Lazglafta tiri nda tsa ghuya ɗaŋwaha vindam lu ma na defteri na. 19 Ka klanaghukla mndu ta sana skwi mataba gwaɗaha ma na defteri ta nzakway ka tsghatá lwa Lazglafta na katsi, dzaʼa klanaghukla Lazglafta ta mayakani ma yakwa tsa fwa hafu ya, nda ya nda tsa luwa nda ghuɓa ya, manda va ya nda vinda ma na defteri na.
20 Ka na mndu ta nghaŋtá na skwiha na ta mnay ná, «Aŋi, wya yu gi ta lagha.»
Amin! Saghasa gha Mgham Yesu!
21 Ka nza zɗakatahuɗa Mgham Yesu nda kaghuni demdem.
* 22:1 Gray nda Izekiyel … 47:1, Zakari 14:8. 22:3 Gray nda Zakari 14:11, Zlrafta 3:17. 22:11 Gray nda Daniyel. 12:10. § 22:14 Gray nda 2:7, Zlrafta 2:9, 3:22. * 22:17 Gray nda Isaya 55:1. 22:19 Aya 18:19. Gray nda Vrafta ta zlahu 4:2, 13:1. 22:20 Gray nda 1 La Kwareŋt 16:22.