21
Lfiɗa luwa nda lfiɗa haɗik
Tahula tsa, ka nghaŋtá yu ta sana lfiɗa luwa nda sana lfiɗa haɗik. Lula taŋtaŋa luwa nda taŋtaŋa haɗik, ta haɗ drəf guli wa. Ka gi nghaŋtá yu ta saha luwa dagala nda ghuɓa, ta nzakway ka luwa Ursalima ta luwa daga da Lazglafta. Nda rkarkani manda makwa ta dzaʼa da zəʼal. Ka snaŋtá yu ta sana lwi ta guguɗagapta ma dughuruk. Kaʼa mantsa: Wya həga tumpula nzakwa Lazglafta mataba mnduha! Ŋa nzakwani kawadaga nda həŋ, ŋa nzakwa taŋ ka mnduhani, ŋa nzakwa tsatsi guli kawadaga nda həŋ, ŋa masanaptani ta həŋ ta inda ima taw ma ira taŋ. Ta haɗ mtaku dzaʼazlay ɗekɗek wa. Ta haɗ taw dzaʼazlay ɗekɗek guli wu, dər wahu, dər kuzlakwa skwi, kabga lula* taŋtaŋa skwiha.
Ka tsa mndu ta nzafta ta dughuruk ya mantsa: «Ndana tama, wana yu ta magaftá inda skwi demdem ka lfiɗani,» kaʼa. Kaʼa guli mantsa: «Vindaf vinda, kabga na gwaɗaha na ná, kahwathwata nzakwani, skwi ŋa faftá ghəŋ tida ya,» kaʼa.
Kaʼa nda iʼi guli mantsa: «Nda kɗa tama! Iʼi zlraftani nda kɗavaktani, iʼi nahani nda kwanahani. Mndu ya kuzlaŋta ndala, dzaʼa vlaŋvla yu ta dzuɓaya imi ta vla hafu ka mbalay. Mndu ya ta zatá ghwa, dzaʼa vlaŋvla lu ta tsa skwiha ya. Dzaʼa nzakway yu ka Lazglaftani, dzaʼa nzakway tsatsi guli ka zwaŋa ɗa. Ama gwal ta yaɗi, nda gwal ta mbrəs, nda gwal ta maga manzakɗaway skwiha, nda gwal ta pslatá mndu, nda gwal ta maga sliʼiŋsliʼiŋ, nda gwal ta mbaɗaku, nda gwal ta wuya skwi, nda inda gwal ta tsakalawi ya, da duda vu ghandand dzaʼa pghaghata lu ta həŋ. Tsaya ta nzakway ka mahisa mtaku,» kaʼa.
Lfiɗa Ursalima
Tahula tsa, ka sagha sani turtuk mataba tsa duhwalha Lazglafta ndəfáŋ, ta ŋaŋanatá leghwaha ndəfáŋ, nda ndaghatani nda tsa ghuya ɗaŋwaha ndəfáŋ ka kwanahani ya. Ka gwaɗgihatá tsi, kaʼa mantsa: «Saghasa! Ka maraghata yu ta makwamidzi ta nzakway ka markwa Zwaŋa Tuwak,» kaʼa.
10 Ka klaghatá tsi ta iʼi kay guli ma Sulkum ta sana ghwá dagala nda slra. Ka marihatá tsi ta luwa dagala nda ya nda ghuɓa ta nzakway ka Ursalima ta saha ta luwa daga da Lazglafta. 11 Tsa luwa ya ná, ta wɗaku da glakwa Lazglafta, ta wɗaku manda pala nda sgit tida, manda pala dzasfa ta wuɗaku manda dalagar. 12 Ŋam ma muhul dagala nda slra lu ta tsa luwa ya. Ghwaŋpɗə his watghaha tida, ghwaŋpɗə his duhwalha Lazglafta ta wa tsa watghaha ya, nda vivindatá hgəha tida guli. Hgəha mndəra zwana la Israʼila ghwaŋpɗə his tsa hgəha ya. 13 Watghaha hkən nda tvə mndəra luwa, watghaha hkən nda tvə Nur, watghaha hkən nda tvə Sud, watghaha hkən nda tvə Mazu§. 14 Ta palaha ghwaŋpɗə his thafta lu ta mndəra tsa muhula tsa luwa ya. Ka vivindaftá lu ta tsa palaha ya ta hgəha gwal ghunay ghwaŋpɗə his, gwal si ta dzaʼa mista Zwaŋa Tuwak.
15 Da tsa mndu ta gwaɗa nda iʼi ya ná, mamu dafa dasu ma dzvani ŋa graftá tsa luwa ya, nda watghahani, nda muhulani* tani. 16 Fwaɗ slərpa tsa luwa ya. Ka gragra tsa slərpuhani ya guli. Ka graftá tsi ta tsa luwa ya nda tsa dafa ya ka meli dəmbuʼ his nda fwaɗ dərmək. Slrakwani nda bughwatani, nda lafani ta luwa, ka skwa turtuk tsahaya. 17 Ka graftá tsi ta slada tsa muhul ya, ka mbəɗaftá tsi ka səla dərmək nda fwaɗ mbsak fwaɗ mida. Manda va ya snu mnduha ta mbəɗay mbəɗafta duhwala Lazglafta. 18 Baf nda sana pala ta hgə lu ka Dzaspa lu ta tsa muhul ya. Tsa luwa ya, baf nda dasu dzeʼdzeʼ lu manda skwi ka dalagar. 19 Thatá mndəra muhula tsa luwa ya ná, nda palaha kavghakavgha ya ta ɗinuta katakata rkanafta lu ta rka. Taŋtaŋa palaka thatá mndərani, nda palaka Dzaspa. Mahisani, nda palaka Safir. Mahkənani, nda palaka Kalsedwaŋ. Mafwaɗani, nda palaka Imrud. 20 Mahutafani, nda palaka Sarduniksa. Mamkuʼani, nda palaka Sardwana. Mandəfáŋani, nda palaka Krisuwalit. Matghasani, nda palaka Beril. Matəmbayani, nda palaka Tupaz. Ma ghwaŋani, nda palaka Krisupraza. Maghwaŋapɗə ndeŋani, nda palaka Hyasiŋta. Maghwaŋapɗə hisani, nda palaka Tista. 21 Tsa watghaha ghwaŋpɗə his ya ná, palaha ghwaŋpɗə his ya. Tsa palaha ya ta hgə lu ka Perla. Tvi ma tsa luwa ya ná, ka dasu dzeʼdzeʼ nzakwani, ta wɗaku manda dalagar.
22 Ma tsa luwa ya, ngha a yu ta həga Lazglafta wa. Mgham Lazglafta ta mbruta ta nzakway ka həgani, mantsa ya Zwaŋa Tuwak guli. 23 Zba a tsa luwa ya dər fitik, dər tili ŋa tsuwaɗaka vli mida wa. Glakwa Lazglafta ta tsuwaɗaka vli mida. Zwaŋa Tuwak pitirla tsa luwa ya. 24 Dzaʼa mbaɗə ma tsuwaɗak inda mndəra mnduha ta mbaɗa, ŋa hladamta mghamha ta ghəŋa haɗik ta gadghəlha taŋ da tsa luwa ya. 25 Haɗ lu dzaʼa walaŋta hahaftá watgha tsa luwa ya gifitik wa, ta haɗ rviɗik ɗekɗek hada wa. 26 Dzaʼa hladamhla lu ta inda skwiha ɗinaɗina nda gadghəla inda mndəra mnduha da tsa luwa ya. 27 Haɗ skwi kul ghuɓaku dzaʼa lami da tsa luwa ya dər mndu ta vziŋtá ghəŋani ka maga manzakɗaway skwi, nda gwal ta tsakalawi wa. Ba gwal nda vinda hga taŋ ma deftera hafu da Zwaŋa Tuwak yeya dzaʼa lami.
* 21:4 Aya 1:4. Gray nda Isaya 65:17, 66:22, 52:1, 61:10, Izekiyel … 37:27, Livitik 26:11-12, Isaya 25:8, 35:10, 65:19. 21:7 Gray nda 2 Sam. 7:14, Zabura 89:27-28. 21:10 Gray nda Izekiyel … 40:2. § 21:13 Aya 12:13. Gray nda Izekiyel … 48:30-35. * 21:15 Gray nda Izekiyel … 40:3. 21:27 Aya 23:27. Gray nda Isaya 60:19-20, 60:3-5, 60:11, 52:1, Izekiyel … 44:9.