20
Vaku dəmbuʼ
Tahula tsa, ka nghaŋtá yu ta saha duhwala Lazglafta daga ta luwa, nda klatá makuɓla gudzuvruŋ nda ya nda mghama ziɗa ma dzvu. Ka ksaftá tsi ta tsa makɗakatandaŋ dzidza nahaɗik, ta nzakway ka mghama ghwaɗaka sulkum, halaway hgani ya. Ka habafta tsi ŋa za vaku dəmbuʼ. Ka vzaghatá tsi da tsa gudzuvruŋ ya, ka hunustá tsi ta wa tghani ka ŋərzlafta, kada kwala tsi ta nangəltá mnduha ta ghəŋa haɗik ha ka hɗatá tsa vaku dəmbuʼ ya. Tahula tsaya, ŋa zligiŋta ŋa vaku kwitikw.
Tahula tsa guli, ka nghaŋtá yu ta dughurukha*. Ka vlaŋtá lu ta mbrakwa tsa guma ta gwal ta nzaku tida. Ka gi nghaŋtá yu ta hafa gwal ɗatsaghu lu ta ghəŋa taŋ ta ghəŋa vəl mna gwaɗa Yesu nda ya ta ghəŋa gwaɗa Lazglafta. Hahəŋ ná, tsəlɓaŋ a həŋ ta tsəlɓu ŋa tsa nimtak ya nda ya ŋa skwa wuyayni tani wa. Haɗ ŋizlani ta kuma taŋ nda ya ta dzvuha taŋ wa. Ka vramtá həŋ, ka gə həŋ ta mgham kawadaga nda Yesu Kristi ka vaku dəmbuʼ. Tsaya taŋtaŋa sliʼagapta ma mtaku. Sanlaha ma gwal ta rwuta ná, vrəglam a hahəŋ nda hafu ha ka kɗatá tsa vaku dəmbuʼ ya wa. Rfu da tsa gwal ta sliʼagapta taŋtaŋ ma mtaku ya, nda ghuɓa hahəŋ. Ta haɗ mahisa mtaku nda mbraku ta ghəŋa taŋ wa. Hahəŋ ná, dzaʼa nzakway həŋ ka gwal ta dra skwi ŋa Lazglafta nda ya ŋa Yesu Kristi, ŋa gay taŋ ta mgham kawadaga nda Kristi ka vaku dəmbuʼ.
Kɗatá mbrakwa halaway
Manda kɗatá tsa vaku dəmbuʼ ya, ŋa pligiŋtá halaway ma gamakani, ŋa sabani da nangəlta mnduha ta ghəŋa haɗik demdem, ta nzakway ka haɗika Gwagw nda Magwagw, kada tskanata tsi ta həŋ ŋa vulu. Manda wutak ma ghwa mbsaka taŋ. Ka sliʼagaghata həŋ ma inda vli ta ghəŋa haɗik, ka wamtá həŋ ta ghuɓa mnduha Lazglafta nda tsa luwa ɗvu Lazglafta ya tani. Ama ka saha vu daga ta luwa ka dughwaɗutá həŋ. 10 Ka gi klaftá lu ta tsa halaway ta nana həŋ ya ka vzaghata da duda vu ghandand ma vli hada tsa nimtak nda ghwaɗaka anabi ya, ŋa giri ŋa taŋ hada nda fitik tani, nda rviɗik tani ha ŋa kɗekedzeŋ.
Dzatá ghəŋa guma
11 Tahula tsa, ka nghaŋtá yu ta sana dughuruk ka ŋusliŋ dagala, ta nzaku mndu tida. Ka nutá haɗik nda luwa lay ta kəmani. Nghəglaŋta a lu ta həŋ wa. 12 Ka gi nghaŋtá yu ta gwal ta rwuta, galata mnduha nda zwani tani ta nzaku ta kəma tsa dughuruk ya. Ka gwananaftá lu ta defteriha. Ka gunanaftá lu ta sana defteri ta nzakway ka deftera hafu. Ka tsanaghata lu ta guma ta gwal ta rwuta taɓta slnaha taŋ ta magata həŋ manda va ya nda vinda ma tsa defteriha ya. 13 Ka varanaktá drəf ta mnduha ya si rwana tsi. Ka varanaktá mtaku nda vla tska vgha gwal ta rwuta ta ya si da hahəŋ. Ka tsanaghatá lu ta guma ta həŋ taɓta slnaha taŋ ta magata həŋ. 14 Ka gi klafta lu ta mtaku nda vla tska ta vgha gwal ta rwuta tani, ka pghaghata da duda vu. Tsa duda vu ya ta nzakway ka mahisa mtaku. 15 Ka slanagha a lu ta vindatá ta hga dər wati ma mndu ma tsa deftera hafu ya wu katsi, dzaʼa klafkla lu ta tsa mndu ya ka vzaghata da duda vu.
* 20:4 Gray nda Daniyel. 7:9, 22.