19
Laha zatá ghwa
Tahula tsa, ka snaŋtá yu ta lwi dagala ta ŋzlata ta luwa manda lwa tskata mnduha. Kaʼa mantsa:
«Zləzlvawa Lazglafta, tsatsi ta mba mnduha.
Ŋa Lazglafta mu glaku nda mbraku tani.
Nda tvani manda ya ta raku ta tsa tsi ta guma.
Ka tsanaghatá tsi ta guma ta tsa mghama sliʼiŋ
ta ɓadziŋta haɗik nda tsa sliʼiŋsliʼiŋani ya.
Ganapga Lazglafta tiri
kabga vəl pslatani ta kwalvahani,» kaʼa.
Ka həŋ ka mahis mantsa:
«Zləzlvawa Lazglafta.
Haɗ tsa ɗiŋ ta ɗukwaku ma vəl dra tsa luwa ya dzaʼa hlata wa,
ŋa kɗekedzeŋ dzaʼa gɗavata tsi,» ka həŋ.
Ka gi zlambatá tsa halata mnduha hisambsak fwaɗ mida ya, nda tsa skwiha fwaɗ nda hafu ma həŋ ya, ka tsəlɓu ta kəma Lazglafta ta nzaku ta dughuruk. Ka həŋ mantsa: «Amin! Zləzlvawa Lazglafta,» ka həŋ.
Ka gwaɗagapta sana lwi ma tsa dughuruk ya. Kaʼa mantsa:
«Inda kaghuni kwalvahani,
kaghuni gwal ta zləzlvay,
zwani nda galata mnduha tani,
zləzlvawa Lazglafta,» kaʼa.
Ka gi snaŋtá yu ta sana lwi manda lwa tskata mnduha, ta ghudzagata manda zala dagala ma ghwa, ta ŋəzlu manda ŋəzla luwa ta ghudzagata nda mbraku. Kaʼa mantsa:
«Zləzlvawa Lazglafta! Mghama mu Lazglafta ta mbruta,
tsatsi ta ga Mgham*.
Rfamarfa ta rfu, waɗah ká mu nzata,
vlaŋmavla ta glaku,
kabga nda maga fitika klay Zwaŋa Tuwak ta makwamidzani,
nda hba vgha makwamidzani guli.
Vlaŋvla lu ta tvi ŋa suɗavatá lgut kulefeɗ feɗa,
ta wuɗaku, nda ghuɓa guli,» kaʼa.
«Tsa lgut kulefeɗfeɗa ya ná,
slna tɗukwa maga mnduha Lazglafta ya.»
Ka sana duhwala Lazglafta nda iʼi mantsa: «Vindafvinda kazlay: Rfu da gwal hagaf lu da vla za skwa zaya klay Zwaŋa Tuwak ta makwa» kəʼa. Kaʼa nda iʼi guli mantsa: «Nana gwaɗaha na ná, gwaɗa Lazglafta ya kahwathwata,» kaʼa.
10 Na tsa snaŋta ɗa mantsa ya, ka zləmbata yu ka tsəlɓu ta kəmani. Ama kaʼa nda iʼi mantsa: «Nawa, ma magə ka mantsa! Mnda ksanatá slna ta Lazglafta yu manda va kagha, manda va zwanama gha ta ŋanatá kahwathwata ya marigiŋ lu nda ma Yesu. Ŋa Lazglafta dzaʼa tsəlɓa ka ta tsəlɓu,» kaʼa.
Tsa kahwathwata marigiŋ lu nda ma Yesu ya ta vlata mbrakwa kla lwa Lazglafta.
Mndu ta ŋla plisa ŋusliŋ
11 Tahula tsa, ka nghaŋtá yu ta gunatá luwa, gi ka zlagapta sana plis ka ŋusliŋ. Ŋərma mndu nda vərɗa mndu ta hga lu ta tsa mndu ta tsa plis ya. Tuɗukwa ta tsa tsi ta guma§, tɗukwa ta vula tsi ta vulu guli. 12 Manda zlghakwa vu ya irani. Nda ndəgha zewazewaha ma ghəŋani. Mamu sana hgu vindaf lu ta vghani. Tsa hgu ya ná, haɗ sana mndu nda sna wu, ba tsatsi turtukwani yeya nda sna. 13 Lgut tsghumam lu ma us suɗava tsi ta vgha. «Gwaɗa Lazglafta» hgani. 14 Mbaɗa la sludziha ta luwa ka sliʼi mistani ta plis ka ŋusliŋ ka ŋusliŋ, nda susuɗata lgutha kulefeɗfəɗa, ka ŋusliŋ ka ŋusliŋ, nda ghuɓa nda ghuɓa guli. 15 Ka sabə na kafay nda za wani pit ma wani ŋa zaɗanatá mnduha kul snatá ŋani, ŋa gayni ta mgham ta ghəŋa taŋ nda maniʼuwa kufur, ŋa huʼanaptani ta həŋ manda huʼa yakwa inabi ma glifiŋ ŋa ɗiza imani ya. Tsaya dzaʼa maraŋta kazlay: Katakata ɓasatá ŋuɗufa Lazglafta ta mbruta kəʼa. 16 «Rveri ta ghəŋa rveriha, Mgham ta ghəŋa mghamha,» ká lu vindaftá hgu ta lgutani nda ya ta rkufani.
17 Tahula tsa guli, ka nghaŋtá yu ta sana duhwala Lazglafta ta sladu ta fitik. Ka guguɗata tsi nda lwi dagala dagala. Kaʼa nda inda zarak ta ndaraku ma ghuvaŋata luwa mantsa: «Sliʼakwa sliʼa ka tskavata kuni ŋa za skwa zaya skalu dagala da Lazglafta. 18 Sawa da za sluʼa mghamha, nda sluʼa mghamha sludziha, nda sluʼa gwal nda mbra nda mbra, nda zluʼa plisha nda gwal tida tani, nda sluʼa inda mnduha ta nzakway ka vuʼa, nda gwal kul haɗ ka vuʼa, zwani nda galata mnduha* tani,» kaʼa.
19 Ka gi nghaŋtá yu ta tsa nimtak ya, nda mghamha ta ghəŋa haɗik, nda sludziha taŋ tani, ta tskavata ŋa vulu nda tsa mndu ta nzafta ta plis ya, nda ya nda sludzihani tani. 20 Ka gi ksuta lu ta tsa nimtak ya kawadaga nda tsa ghwaɗaka anabi si ta magatá mazəmzəmha ta kəma tsa nimtak ya. Nda tsa mazəmzəmha maga tsi ya nanaghata tsi ta gwal ta tsuʼaftá ŋizla tsa nimtak ya ka tsəlɓu ŋa skwa wuyayni ya. Ka pghaghatá lu ta həŋ his his ta ndiri ta ndiri da duda vu ghandand. 21 Ka gi pslatá lu ta sanlaha nda kafay ya ta sabi ma wa tsa mndu ta nzafta ta plis ya. Ka babaghutá zarakha da sluʼa taŋ.
* 19:6 Aya 5:6. Gray nda Zabura 135:1, Izekiyel 1:24, Zabura 97:1, 99:1. 19:9 Gray nda Mata 22:1-14, Lukwa 14:15-24. 19:10 Gray nda 22:8-9. § 19:11 Gray nda Izekiyel … 1:1, Zabura 96:13, Isaya 11:4. * 19:18 Aya 17:18. Gray nda Izekiyel … 39:17-20.