18
Zləmbata Babila
Tahula tsaya, ka nghaŋtá yu ta sana duhwala Lazglafta ta saha daga ta luwa, dagala glakwa mbrakwani. Ka tsuwaɗakanaftá tsa glakwa mbrakwani ya ta ghəŋa haɗik demdem. Ka guguɗatá tsi nda lwi dagala dagala. Kaʼa mantsa:
«Nda zləmba!
Ya nda zləmba Babila ta nzakway ka luwa dagala.
Nuna ka luwa nzakwa halaway ndana tama.
Hada vla ɗifa inda ghwaɗaka sulkumha
nda ghwaɗaka zarakha ta mbiɗu lu.
Zlambuzlamba luwa Babila,
kabga fafa ta ghəŋani ka maga sliʼiŋsliʼiŋ.
Sasusasa inda mndəra mndu ta ima inaba kbatá tsa sliʼiŋsliʼiŋani ya.
Fa fa mghamha ta ghəŋa haɗik ta ghəŋa taŋ ka maga sliʼiŋsliʼiŋ nda tsi.
Nuna gwal ta tsakala ta ghəŋa haɗik ka gadghəl
nda skwiha ta taɗaku iri tida si da tsi,» kaʼa.
Ka snaŋtá yu guli ta sana lwi ta gwaɗagata ta luwa. Kaʼa mantsa:
«Mnduha ɗa! Sliʼapwasliʼa ma tsa luwa ya,
kabga yaha kuni da ŋlamta ma tsa dmakwani ya,
da dəɗamtá kuni ma ghuya ɗaŋwa
manda ŋani guli.
Sliʼapwasliʼa,
kabga fərtufərta ndikata tsa dmakwani ya dikw ta luwa.
Zanap a Lazglafta ta tsa ghwaɗaka slnani ya wa.
Ghuyanapwaghuya ta ɗaŋwa manda
va ya ghuyanap tsatsi ta mnduha!
Manda va tsaya manda va tsaya his
ka kuni planamtá skwi ya magana tsi ta sanlaha.
Ka leghwa wuɗ turtuk ka tsatsi tanafta ima inabani ta mndu ya,
ka leghwa wuɗwuɗ his ka kaghuni planamta.
Taɓ ta tsa glakwani nda zatá mghamani ya ka kuni dzaʼa ganap tiri ka niŋta ka skwa hiɗahiɗa.
Kaʼa ta ndanay ma ghəŋani na:
“Nda nza nzakwa ɗa ka mgham, nza a yu ka wadgu wu,
walaŋta a yu ta nzata ka skwa hiɗahiɗa wu,” kaʼa.
Tsaya tama, baɗu va tsa fitik turtuk ya dzaʼa slanaghata ghuya ɗaŋwani
ta nzakway ka mtaku,
nda nzaku ka skwa hiɗahiɗa,
nda maya, ŋa driŋta nda vu guli.
Mgham Lazglafta ná, Lazglafta ta mbruta ya.
Tsatsi ta tsanaghatá guma*,» kaʼa.
Nghaŋta inda mghamha ta ghəŋa haɗik ta gutá sliʼiŋsliʼiŋ nda tsi, ta zutá mgham da tsi ta ɗiŋa tsa luwa ya ta draku, dzaʼa tawiŋ tawa həŋ, dzaʼa ŋaɗiŋŋaɗa həŋ ta ghəŋ. 10 Diʼiŋ dzaʼa nzakta həŋ, kabga zləŋa tsa ghuya ɗaŋwa hada ya. Ka həŋ dzaʼazlay mantsa:
«Aya! Aya Babila ta nzakway ka luwa dagala,
luwa ya ta mbruta!
Gi hadahada ná, tsaghaghata guma tsa re!» ka həŋ.
11 Ka taw gwal ta tsakala ta ghəŋa haɗik ta taw, ka ŋaɗa ghəŋ ta ghəŋa tsa luwa ya, kabga haɗ mndu dzaʼa skugəltá huzla taŋ wa. Tsa huzlaha ya ta nzakway ka 12 dasu, nda dzindar, nda palaha nda bla nda bla dzvani, nda skwiha lwi, nda lgutha kulefeɗfeɗa, nda lgutha ka dva ka dva, nda lgutha ta wɗaku, nda sanlaha ma lgutha ɗinaɗina, nda inda mndərga udzuha nda bla mutsay, nda inda mndəra skwiha magaf lu nda sliʼiŋa gwiʼaŋ, nda skwiha magaf lu nda kufur ka ghuvazwaŋ zwaŋ. Sanlaha guli ná, magaf nda pala lu. 13 Ta dzawapdzawa həŋ guli ta urdiha kavghakavgha, nda sluhwaha zɗazɗa ziʼakwani, nda ima inabi, nda rɗi, nda hupu, nda hya, nda slaha, nda tuwakha, nda plisha, nda vuʼaha ta nzakway ka mnda səla guli. Ta haɗ mndu ta skugəlta həŋ wa. 14 Ka tsa gwal tsakala ya nda tsa luwa ya mantsa:
«Nda zaɗa inda tsa skwiha ta zɗəgaghata ya,
zwaɗuzwaɗa inda gadghəla gha,
nda inda skwiha ta zə ka ta mghama gha tida.
Mutsəglaf a ka wa,» ka həŋ.
15 Tsa gwal tsakala ta tsakala tsa skwiha ma tsa luwa, ka nuta həŋ ka gadghəl ya, diʼiŋ nzakta həŋ kabga zləŋa tsa ghuya ɗaŋwani ya. Dzaʼa taway həŋ ta taw ŋa nzakwa taŋ ka skwa hiɗahiɗa. 16 Ka həŋ dzaʼazlay mantsa:
«Aya! Aya Babila! Ta nzakway ka luwa dagala,
si ta rkaftarka nda lgut kulefeɗfeɗa,
nda ya nda lguta dva,
nda ya nda lgut ta wɗaku,
nda ya nda miziɗikw. Magaf nda dasu lu ta sanlaha,
nda palaha ta ɗinuta sanlaha.
17 Gi hadahada ná,
ka zaɗanata mndərga tsaya ma gadghəl re!» ka həŋ.
Ka nzaktá inda gwal ta swa kwambalu, nda gwal ma kwambalu tani, nda la sludza imi tani nda gwal kasa klipi tani, diʼiŋ nda tsi. 18 Na nghay taŋ ta ɗukwakwa ɗiŋa drakwa tsa luwa ya, ka wahu həŋ ta wahu. Ka həŋ mantsa: «Wati luwa ya dagala ŋa gray nda tsa luwa ya na?» ka həŋ. 19 Ka tsəɗə həŋ ta haɗik ta ghəŋ, ka taw, ka ŋaɗa ghəŋ, ka wahu. Ka həŋ mantsa:
«Aya! Aya luwa dagala!
Luwa ya ta nanaftá gwal kwambalu ka gadghəl.
Gi hadahada ná, gi zaɗanat᧠tsa re!» ka həŋ.
20 Kaghuni gwal ta luwa, rfawarfa kaghuni ta rfu ta ghəŋa zaɗanatá tsa luwa* ya. Kaghuni mnduha Lazglafta nda gwal ghunay, nda la anabi. Rfawarfa ta rfu kaghuni guli, kabga tsanaghata Lazglafta ta guma ta ghəŋa tsa skwi magaghuna tsi ya.
21 Tahula tsa, ka klafta sana duhwal nda mbra ta nzakway ka duhwala Lazglafta ta sana pala dagala manda buna ka vzaghata da drəf. Kaʼa mantsa: «Mantsaya dzaʼa vzidiŋta lu ta Babila ta nzakway ka luwa dagala, ŋa kwal kul nghəglaŋta. 22 Haɗ lu dzaʼa snəglaŋta ghudzagata htimbil, dər gwal ta fa laha ka dza dewdew, nda gwal ta vya siŋlak, nda gwal ta vya talakwa tani ma luwa Babila wa. Haɗ lu guli dzaʼa sləglanaghatá gwal vivɗa dər má wati ma sana skwi tsi wa. Haɗ lu dzaʼa snəglaŋtá ghudzaga buna ma luwa Babila guli wa. 23 Haɗ tsuwaɗaka pitirla ta dzaʼa tsuwaɗakəglaku ma Babila wa. Haɗ lu dzaʼa snəglaŋta lwa zwaŋamidzi nda makwamidzi ma Babila wa. Ghalya ná, malaghumala gwal ta tsakalaghatá tsakala ka pɗakwa sanlaha ta ghəŋa haɗik. Nda tsa mbəɗakwa gha ya gataghata ka ta inda mndəra mnduha,» kaʼa.
24 Ta ghəŋa tsa guli ná, ma Babila slanaghata lu ta pghatá usa la anabi, nda usa mnduha Lazglafta, nda usa inda gwal psla lu ta ghəŋa haɗik.
* 18:8 Vli ŋa gray nda aya 4:8. Aya 4: Isaya 48:20, Irmiya 50:8, 51:6, 45. Aya 5: Zlrafta 18:20. 21, Irmiya 51:9. Aya 6: Zabura 137:8, Irmiya 50:29. Aya 7:8. Isaya 47:7. 9. 18:10 Aya 9:10. Gray Izekiyel 26:16-17. 18:15 Aya 11:15. Gray nda Izekiyel 27:31, 36, 27:12, 13, 22, 27:31, 36. § 18:19 Aya 17:19. Gray nda Izekiyel 27:29 34. * 18:20 Gray nda Irmiya 51:48. 18:23 Aya 21:23. Gray nda Irmiya 51:63. 64, Izekiyel 26:21, 26:13, Isaya 24:8, Irmiya 7:34, 25:10. 18:24 Gray nda Irmiya 51:49.