17
Guma taghəŋa Babila
Tahula tsa, ka gavagaghatá sani turtuk ma tsa duhwalha Lazglafta ndəfáŋ ta ŋanatá leghwaha ndəfáŋ ya tavata iʼi. Kaʼa mantsa: «Sawi ka maraghata yu ka lu dzaʼa tsa guma ta tsa mghama hliri ta nzakway ka luwa dagala, ta nzafta ta imiha ya ɓa. Nda tsatsi ndəramta mghamha ta ghəŋa haɗik ta hliri, ka ghuytá mnduha ta ghəŋa haɗik duriŋ da tsa hliri* ya,» kaʼa.
Ka lamə Sulkum da iʼi, ka klaghatá duhwala Lazglafta ta iʼi da mtak. Ka nghaŋtá yu ta sana marakw ta nzafta ta nimtak ka dva ghlez hada. Rakwatsak, vivindatá ta hga rarazatá Lazglafta ta tsa nimtak ya, ndəfáŋ ghəŋani, ghwaŋ dulihani. Tsa marakw ya ná, lguta dvaŋdvaŋa nda ya ka dva ghlez suɗava tsi, nda rka ta rka nda miziɗikwa dasu, nda ya nda pala ta wɗaku, nda ya nda ziɗaha nda bla nda bla dzvani. Leghwa dasu ŋana tsi ma dzvu nda ndəghata manzakɗaway, nda ghwaɗaka skwiha ma vəl hlirani mida. Nda vinda hga ɗifatá skwi ma bizlbizla kumani. «Luwa Babila, mani ma gwal ta hliri, nda ya nda manzakɗawayha ta ghəŋa haɗik.» Ka nghə yu ta ghuyatá tsa marakw ya da usa mnduha Lazglafta, nda ya da usa masləmtsəkha Yesu.
Na tsa nghaŋtá ɗa mantsa ya ná, ka ndərmimə yu nda ndermima katakata. Ka tsa duhwala Lazglafta ya nda iʼi mantsa: «Nya ta ndərmimə ka mida? Dzaʼa mnaghamna yu ta klatá ghəŋa ɗifatá skwi ta ghəŋa tsa marakw ya, nda ya ta ghəŋa tsa nimtak ya nzaf tsi tida, ndəfáŋ ghəŋani, ghwaŋ dulani ya. Tsa nimtak nghə ka ya ná, si mamu ghalya, ama ta haɗ ndanana wa. Dzaʼa safsa ma gudzuvruŋ ka dzaʼa da vla zaɗakwani. Mnduha ta nzaku ta ghəŋa haɗik, tsa gwal kul vindaku hga taŋ ma deftera hafu daga ma zlrafta ghəŋa haɗik, ya həŋ, ŋa ndermimay taŋ nda ndərmima nghaŋər həŋ ta tsa nimtak ya. Nziya nza tsi, si mamu tsatsi ghalya, ama ta haɗ ndanana wu, ta dzaʼa zlagapzlaga guli.
«Hadna, nda nza na fitik na ŋa snaŋtá skwi nda mahizl, nda ya nda ɗifil mida. Tsa ghəŋha ndəfáŋ ya ná, tsaya ghwáha ndəfáŋ nzanzaf tsa marakw ya ta həŋ. Nda nza həŋ guli ka mghamha ndəfáŋ. 10 Hutaf gwal ta zlambuta mataba taŋ. Ta tekeʼa sani turtuk. Ta sagha a sani guli karaku wa. Dər saghaha tsatsi dazlay katsi, sira a dzaʼa nzɗavata tsa ga mghamani ya wa. 11 Tsa nimtak si ghalya ya kay, kul haɗ ndanana ya, tsatsi dzaʼa nzaku ŋa matghasa mgham. Tekw tsatsi mataba tsa mbsakha ndəfáŋ ya, ama ta dzaʼa da vla zaɗaku.
12 «Tsa duliha ghwaŋ nghə ka ya ná, mghamha ghwaŋ ta kul mutsaftá ga mgham ya. Ama dzaʼa mutsafmutsa həŋ ta ga mgham ma fitik kwitikw kawadaga nda tsa nimtak ya. 13 Ka skwa turtuk ndana tsa mghamha ya ŋa zlanaŋta taŋ ta mbrakwa taŋ, nda ga mghama taŋ, ta tsa nimtak ya. 14 Dzaʼa vulay həŋ ta vulu nda Zwaŋa Tuwak, ŋa ŋrapta Zwaŋa Tuwak kawadaga nda mnduhani gwal hagaf tsi, gwal zabap tsi, gwal ka ŋərmani ya, ta həŋ. Zwaŋa tuwak mgham ta ghəŋa mghamha, tsatsi mali ta ghəŋa maliha guli,» kaʼa.
15 Ka tsa duhwala Lazglafta ya nda iʼi guli mantsa: «Tsa imiha nghə ka nzaf gwal ta hliri tida ya ná, mnduha, nda dəmga, nda haɗikha, nda gwaɗaha ta gwaɗə lu, tsahaya. 16 Tsa duliha ghwaŋ nghaŋ ka nda nimtak ya, dzaʼa husaŋhusa tsa marakw ta hliri ya ta həŋ, ŋa suɗata taŋ ka zlaŋta ka fərdiʼu, ŋa zuta taŋ ta sluʼani ka zaɗanata nda vu. 17 Mantsa ya ná, Lazglafta ta fanamta həŋ ma ndana taŋ ŋa magata taŋ ta skwi ya ta kumə tsi. Ka sagha ndana taŋ ka skwa turtuk, ka vlaŋtá həŋ ta ga mghama taŋ ta tsa nimtak ya ha ka sagha fitika dzatá ghəŋa gwaɗa Lazglafta.
18 «Tsa marakw nghə ka ya guli ná, tsaya luwa dagala ta ga mgham ta ghəŋa mghamha ta ghəŋa haɗik,» kaʼa.
* 17:2 Aya 1:2 Gray nda Irmiya 51:13, Isaya 23:17, Irmiya 51:7. 17:8 Ngha ta 11:7 nda skwi ŋa ŋanata vindiŋ lu mistani. 17:12 Gray nda Daniyel. 7:24.