16
Leghwa ɓasatá ŋuɗufa Lazglafta
Ka snə yu ta sana lwi dagala ta sabi ma həga Lazglafta. Kaʼa nda tsa duhwalha Lazglafta ndəfáŋ ya mantsa: «Lawala da pghadata ta haɗik ta tsa leghwa ɓasatá ŋuɗufa Lazglafta ndəfáŋ ya,» kaʼa.
Ka sliʼaftá taŋtaŋa duhwala Lazglafta, ka laghwi pghadatá ŋani ma leghwa ɓasata ŋuɗuf ta haɗik. Ka slaftá ghwaɗak ghwaɗaka lkuha ta kuzlaku* ta gwal nda ŋizla nimtak, nda ya ta gwal ta tsəlɓu ŋa tsa skwa wuyay tsaf lu ya, ta həŋ.
Ka pghadatá mahisa duhwala Lazglafta ta ŋani ma leghwa ɓasata ŋuɗuf da drəf. Ka nuta drəf manda usa mndu nda mta. Ka rwuta inda skwi nda hafu ma drəf.
Ka pghadatá mahkəna duhwala Lazglafta ta ŋani ma leghwa ɓasata ŋuɗuf da ghwa nda ya ta dzuɓayha. Ka mbəɗavaftá imi ka us. Ka sana duhwala Lazglafta ya ta ŋanatá imi ta snə yu mantsa:
«Kagha ná, nda tvani tsata ka ta tsa guma ya.
Manda ghalya ka,
mamu ka ndanana guli.
Nda ghuɓa nzakwa gha.
Tsa mnduha ya ta pghiŋtá usa mnduha gha nda la anabiha gha, Lazglafta.
Tsaya ta kəl ka ka vlaŋtá us ta həŋ ŋa say taŋ.
Mutsaf mantsa həŋ ta skwi ta raŋta həŋ,» kaʼa.
Ka sana duhwala Lazglafta ma gwir ta snə yu mantsa: «Mantsaya nzakwani Mgham Lazglafta ya ta mbranaghata inda skwi. Ta tsay ka ta guma kahwathwata nda tvani,» kaʼa.
Ka pghanaftá mafwaɗa duhwala Lazglafta ta ŋani ma leghwa ɓasata ŋuɗuf ta fitik. Ka mutsaftá fitik ta tvi ŋa dra mnduha nda vu. Ka kɗahə tsi ta mnduha ka ŋɗaŋɗa. Ka razə mnduha ta hga Lazglafta, ya nda mbraku ta ghəŋa tsa ghuya ɗaŋwa ya. Ama ka kwalaghutá həŋ ta paya tva taŋ ŋa vla glaku ŋani.
10 Ka pghaftá mahutafa duhwala Lazglafta ta ŋani ma leghwa ɓasata ŋuɗuf ta dughurukwa nimtak. Ka nutá ga mghamani tɗik ka grusl. Ka hpaɗə mnduha ta sliʼiŋa taŋ, kabga vəl ɓasa kuzlakwani. 11 Ka razə həŋ ta Lazglafta ta luwa ta ghəŋa lukwa taŋ, nda ghuya ɗaŋwa taŋ. Ka kwalaghutá həŋ ta paya tva taŋ ma slnaha taŋ.
12 Ka pghaftá mamkuʼ a duhwala Lazglafta ta ŋani ma leghwa ɓasata ŋuɗuf ta ghwa dagala ta hgə lu ka Ifrata. Ka suʼitá tsa ghwa ya ŋa paya tvi ŋa mghamha ta sliʼagafta nda ma mndəra luwa. 13 Ka nghaŋtá yu ta saba ghwaɗaka sulkumha hkən manda kləŋ manda kləŋ ma wa makɗakatandaŋ, nda ya ma wa nimtak, nda ya ma wa ghwaɗaka anabi. 14 Tsa ghwaɗaka sulkumha ya ná, sulkumha halaway ya ta maga skwa ndərmimay. Ka laghu həŋ slanaghatá mghamha ta ghəŋa haɗik demdem, ŋa hagaktá həŋ ŋa vulu baɗu tsa mghama fitik ta nzakway ka ŋa Lazglafta ta mbruta ya.
15 «Wya yu ta lagha manda ghali. Rfu da mndu ya ta nzata hzleŋa, ta ngha lgutani da mbaɗə tsi ta mbaɗa ka fərdiʼu, da ksutá tsi ka hula da mnduha,» ka Mgham.
16 Ka tskanatá tsa sulkumha ya ta tsa mghamha ya kay, ma sana vli ta hgə lu nda gwaɗa Hebru ka Harmageduŋ.
17 Ka pghadaftá mandəfáŋa duhwala Lazglafta ta ŋani ma leghwa ɓasata ŋuɗuf da ghuvaŋata luwa. Ka snagaptá sana lwi ma dughuruk ma həga Lazglafta. «Nda kɗa!» kaʼa. 18 Ka wɗə luwa ta wɗu, ka hlə lu ta wi, ka ŋzlə luwa ta ŋzlu, ka ghudzavafta haɗik. Ka yawu ka yawu fatá mndu, ta ghudzavaf a haɗik katakata taɓ ta tsaya wa. 19 Ka kwahavaptá tsa luwa dagala ya hkən. Ka hwanzaɓtá inda luwaha ta ghəŋa haɗik guli. Ka havaktá Lazglafta ka luwa dagala ta nzakway ka Babila, ŋa sunustá leghwa ɓasata ŋuɗufani§ katakata ya. 20 Gi rək, zwazwaɗa inda haɗikha ta tsatsamta ma drəf. Gi lpay nghəgla a lu ta ghwáha guli wa. 21 Ka rkagatá paplaha* dagaladagala ta luwa ta ghəŋa mnduha. Ka rarazə mnduha ta Lazglafta ta ghəŋa tsa ghuya ɗaŋwa taŋ da tsa paplaha ya, kabga fərtufərta tsa ghuya ɗaŋwa ya katakata.
* 16:2 Ngha ta Sabi 9:10. 16:4 Gray nda Sabi 7:17. 21. 16:10 Gray nda Sabi 10:21. 22. § 16:19 Gray nda Isaya 51:17. * 16:21 Gray nda Sabi 9:23. 24.