15
Kɗavakta ghuya ɗaŋwa
Tahula tsa, ka nghaŋtá yu ta sana ŋizla dagala nzakwani ta ndərmim lu nda ndərmima. Ka nghaŋtá yu ta duhwalha Lazglafta ndəfáŋ nda ŋaŋatá ghuya ɗaŋwaha ndəfáŋ ma dzva taŋ guli. Tsahaya kɗavakta ghuya ɗaŋwa, kabga tsahaya dzatá ghəŋa ɓasa ŋuɗufa Lazglafta.
Ka nghaŋtá yu ta sana skwi manda drəf ta wuɗaku manda dalagar, nda vu mida guli. Ka nghaŋtá yu guli ta gwal ta ghuɓasapta tsa nimtak ya, nda tsa skwa wuyay tsaf lu ya, nda tsa mbsaka hgani ya. Ta sladu həŋ ta tsa drəf ta wuɗaku manda dalagar ya, nda ŋaŋatá htimbil ya vlaŋ Lazglafta ta həŋ. Fa laha ya si ta fə Musa ta nzakway ka kwalva Lazglafta nda laha ya si ta fə Zwaŋa Tuwak, ta fə həŋ. Ka həŋ mantsa:
«Mgham Lazglafta ta mbruta,
dagala slna gha ya ta magə ka,
ka skwa ndərmimay nzakwani.
Kagha Mgham ta ghəŋa inda haɗikha.
Inda skwi ta magə ka ná, tɗukwatɗukwa nzakwani,
kahwathwata nzakwani guli. Mghama ɗa!
Wati ma mndu ya dzaʼa kwal kul vla glaku ŋa gha ka zləzlva kagha na?
Kagha turtukwa gha ya nda ghuɓa.
Dzaʼa sliʼagaghasliʼa mnduha ta inda haɗikha da tsəlɓu ta kəma gha,
kabga nda ngha həŋ ta inda skwi ta magə ka ná,
tɗukwa nzakwani*,» ka həŋ.
Tahula tsaya guli, ka nghaŋtá yu ta gunatá həga tumpul ma həga Lazglafta ta luwa ya ta kəl mnduha ka guya vgha nda Lazglafta. Ka sliʼagaptá tsa duhwalha Lazglafta ndəfáŋ ya kay ma həga Lazglafta, nda ŋaŋatá ghuya ɗaŋwaha ndəfáŋ ma dzva taŋ, nda suɗatá lguta ŋusliŋ tilil ta wɗaku ta vgha taŋ. Ka hlaftá sani mataba tsa skwiha fwaɗ nda hafu ma həŋ ya kay ta leghwaha ndəfáŋ ka dasu ka dasu, ka vlaŋtá tsa duhwalha Lazglafta ndəfáŋ ya kay. Tsa leghwaha ya ná, nda ndagha nda ndagha həŋ nda ɓasa ŋuɗufa Lazglafta ta nzakway ŋa kɗekedzeŋ. Ka ndəghanaftá ɗiŋ ta sabi ma glakwa Lazglafta nda ya ma mbrakwani ta tsa həga Lazglafta ya. Haɗ tvi ŋa ləglama mndu da tsa həga Lazglafta ya, ha ka dzatá ghəŋa tsa ghuya ɗaŋwaha ndəfáŋ da tsa duhwalha Lazglafta ya wa.
* 15:4 Ngha ta Sabi 15:1nda Irmiya 10:7, Zabura 86:9. 15:5 Grafta nda Sabi 38:21. 15:8 Grafta nda Sabi 40:34. 35, 1 Mghamha 8:10. 11, Isaya 6:4.