14
Laha gwal varagagha lu
Ka nghaŋtá yu kay guli ta Zwaŋa Tuwak ta sladu ta ghwá Siyuna. Ta sladu mnduha dəmbuʼ dərmək nda fwaɗ mbsak fwaɗ mida kawadaga nda tsi. Inda taŋ, nda vinda hga Zwaŋa Tuwak nda hga Dani guli ma bizlbizla kuma* taŋ. Ka snaŋtá yu ta sani lwi ta ghudzagata manda ghudzaga mghama zala nda ya manda ghudzaga ŋəzla luwa. Tsa lwi ta snə yu ya ná, manda ghudzaga htimbil ta dzə lu ya nzakwani. Lfiɗa laha ta fə tsa ndəghata mnduha ya ta kəma dughuruk, nda ya ta kəma tsa skwiha fwaɗ nda hafu ma həŋ ya, nda ya ta kəma tsa halata mnduha ya. Haɗ sana mndu ta laviŋta taghaftá tsa laha ya, ka tsa mnduha dəmbuʼ dərmək nda fwaɗ mbsak fwaɗ mida si ta haɗik vara lu ta həŋ ya a tsi wa.
Hahəŋ ná, ŋriŋ a həŋ ta vgha taŋ nda hliri wa. Ksanaksa həŋ ta vgha taŋ, ka nzata həŋ hezleʼ. Mista Zwaŋa Tuwak ta mbaɗa həŋ ta mbaɗa dər ta dzaʼa diga tsi. Varagap mataba mnduha lu ta həŋ. Nda nza həŋ ka taŋtaŋani vlaŋ lu ta Lazglafta nda ya ŋa Zwaŋa Tuwak. Ta sna a lu ta tsakalawi ma wa taŋ wa. Haɗ sana maslivinza ta həŋ guli wa.
Duhwalha Lazglafta hkən
Ka nghaŋtá yu ta sana duhwala Lazglafta ta ndrə ma ghuvaŋata luwa. Mamu Lfiɗa Gwaɗa ŋa kɗekedzeŋ da tsi ŋa mnay ŋa mnduha ta ghəŋa haɗik, ŋa inda haɗikha, ŋa inda mndəra mndu, ŋa inda mndəra gwaɗa ta gwaɗə lu, ŋa inda zivra mnduha. Kaʼa nda lwi dagaladagala mantsa: «Zləŋawazləŋa ta Lazglafta ka zləzlva kuni, kabga saghasa fitika tsayni ta guma. Tsəlɓawatsəlɓa ta tsəlɓu ŋa mndu ya ta magaftá luwa, nda haɗik, nda drəf, nda dzuɓayha,» kaʼa.
Ka sabə mahisa sana duhwala Lazglafta. Kaʼa mantsa: «Kweŋ tama! Nda zləmba Babila ta nzakway ka luwa dagala. Snusna ta ima inabi ta inda mnduha, sa tsa ima inabi ya ná, hliri ya manda ŋani§,» kaʼa.
Ka sabə mahkəna sana duhwala Lazglafta guli. Kaʼa nda lwi dagaladagala mantsa: «Ka ta tsəlɓay mndu ta tsəlɓu ŋa tsa nimtak ya, nda ya ŋa tsa skwa wuyay tsaf lu ya, ka tsuʼaftá tsi ta ŋizla ta bizlbizla kumani ka ta dzvani a tsi, 10 dzaʼa say tsatsi guli ta ima inabi gatá sida Lazglafta kul haɗ sana skwi gaɓam lu mida. Tsa ima inabi ya ná, ma leghwa ɓasatá ŋuɗufa Lazglafta pghamta lu. Ŋa gay lu ta iri ŋani ma ghandanda ta vu ta kəma mnduha Lazglafta nda ya ta kəma Zwaŋa Tuwak*. 11 Ɗiŋa tsa vu ta gə lu ta iri ŋa taŋ ya ná, dzaʼa gɗavagɗa ta ŋlu ta luwa ha ŋa kɗekedzeŋ. Tsa gwal ta tsəlɓu ŋa tsa nimtak ya, nda ya ŋa tsa skwa wuyay tsaf lu ya, nda inda gwal ta zlghaftá tsa mbsaka hgani ya ná, haɗ mbiʼa vgha taŋ ma ghuya ɗaŋwa nda fitik tani, nda rviɗik tani wa,» kaʼa.
12 Tsaya tama, kaghuni gwal ta snatá zlaha Lazglafta, ta zlghaftá Yesu nda ŋuɗuf, gɗavawagɗa mantsa ya. 13 Ka snaŋtá yu ta sana lwi ta gwaɗagata ta luwa. Kaʼa mantsa: «Vinda! Daga ndana ná, “Rfu da gwal ta rwuta ma slna Lazglafta,” kaʼa. “Mantsa nzakwani, kada mbiʼa həŋ ta vgha ma slnaha taŋ, kabga ta dzaʼa mista taŋ slnaha taŋ,”» ka Sulkum.
Guma Lazglafta ta ghəŋa mnduha ta ghəŋa haɗik
14 Kəʼa ka yu guli ná, ka nghaŋtá yu ta ghwayak ka ŋusliŋ. Ta tsa ghwayak ya, mamu sana mndu manda Zwaŋa mndu ta nzaku tida, nda wa ta zewazewa dasu ma ghəŋani, nda ŋatá vɗu ya nda za ma dzvani guli. 15 Ka sabə sana duhwala Lazglafta guli ma həga Lazglafta. Kaʼa nda lwi dagaladagala nda tsa mndu ta nzaku ta ghwayak ya mantsa: «Kla ta tsa vuɗa gha ya, ka tska ka ta skwi ta vwah, kabga saghasa fitika tska skwi§ ta vwah. Nda ndəha nimaya ta haɗik,» kaʼa. 16 Ka wuɗidiŋta tsa mndu ta nzaku ta ghwayak ya ta tsa vuɗani ya, ka gi tskatá lu ta nimaya ta ghəŋa haɗik.
17 Ka sabə sana duhwala Lazglafta ma həga Lazglafta ya ta luwa. Mamu vɗu ya nda za da tsaya.
18 Ka sabə sana duhwala Lazglafta ma gwir, ya ta nzakway ta ga mgham ta ghəŋa vu. Kaʼa nda lwi dagaladagala nda tsa mndu ta ŋanatá vɗu nda za ya mantsa: «Wuɗidiŋwuɗa ta tsa vuɗa gha nda za ya, ka tskanata ka ta yakwa inabiha ta haɗik, kabga nda ndəha tsa yakwani ya,» kaʼa. 19 Ka gi wuɗiŋtá tsa duhwala Lazglafta ya ta tsa vuɗani ya ta haɗik. Ka tskatá tsi ta yakwa inabi ta haɗik. Ka pghamtá tsi ta tsa skwi tska tsi ya ma mghama glifiŋa ɓasata ŋuɗufa Lazglafta. 20 Ka huʼanaptá lu ta tsa yakwa inabi ma tsa glifiŋ ya ta hula luwa. Ka mbəzagaptá us mida ka ta ta vgha ka mbaɗa manda zala ha meli hkən dərmək*. Latani guli, ka lamla plis dida ná, ghəŋghəŋ yeya dzaʼa nghaku.
* 14:1 Grafta nda 7:3. 8, Izekiyel 9:4. 14:5 Grafta nda Sefuni 3:13. 14:7 Grafta nda 10:6. 7 nda skwi ya ŋa ŋanata. § 14:8 Grafta nda Isaya 21:9, Irmiya 51:7. 8. * 14:10 Grafta nda Isaya 51:17, Zlrafta 19:24, Izekiyel 38:22. Həga vu: Ngha ta Lukwa 17:29 nda skwi ŋa ŋanata. 14:11 Grafta nda Isaya 34:10. 14:14 Grafta nda 1:13, Daniyel 7:13. § 14:15 Grafta nda Yuwel 4:13. * 14:20 Aya 19:20. Grafgra nda Isaya 63:1. 6, Ŋaɗa ghəŋ 1:15.